zwiń
Pomor.2014.3964 w/s przyjęcia regulaminu utrzymania czystoś... Wersja od: 2014-12-03

UCHWAŁA Nr XXXVIII/320/14

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie i Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa uchwala się, co następuję:

§1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała nr XX/182/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 147).

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący

Jacek Lisewski

Regulamin utrzymania czystości i porządku

na terenie gminy Subkowy

Rozdział 1

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§1.

1. Posiadacz nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki u źródła następujących rodzajów odpadów:

1) szkło;

2) plastik;

3) odpady biodegradowalne;

4) popiół;

5) metal;

6) zużyte opony;

7) odpady wielkogabarytowe;

8) odpady zawierające substancje chemiczne i chemikalia;

9) papier i tektura;

10) odpady z betonu, gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, gruz ceglany i odpadowe materiały ceramiczne;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) zużyte akumulatory;

13) przeterminowane leki;

14) zużyte baterie.

2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1–4 gromadzi się w przeznaczonych do tego pojemnikach lub workach i przekazuje podmiotowi odbierającemu odpady. Odpady wymienione w ust. 1 pkt. 1–2 można również dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 3 można również poddawać procesowi kompostowania na własne potrzeby.

3. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 5–10 przekazuje się podmiotowi odbierającemu odpady lub dostarcza do wyznaczonego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 11–12 przekazuje się podmiotowi odbierającemu odpady.

5. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 13–14 składuje się w specjalnych pojemników ustawionych w wyznaczonych obiektach użyteczności publicznej lub obiektach handlowych.

6. Z odpadami zawierającymi azbest należy postępować zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Inne niewymienione odpady komunalne są odpadami zmieszanymi. Gromadzi się je w przeznaczonych do tego pojemnikach i przekazuje podmiotowi odbierającemu odpady.

§2.

1. Zabrania się wykonywania napraw pojazdów samochodowych powodujących powstawanie odpadów niebezpiecznych. Zakaz nie dotyczy przedsiębiorców, którzy świadczą usługi w tym zakresie i posiadają niezbędne pozwolenia wynikające z odrębnych przepisów.

2. Dopuszcza się doraźne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów samochodowych pod warunkiem, że nie zanieczyszczają środowiska. Powstające odpady są gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.

3. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych na innych terenach niż użyteczności publicznej z zastrzeżeniem, że ścieki są odprowadzane do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych po uprzednim podczyszczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami.

§3.

1. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości odbywa się poprzez złożenie na skraju chodnika w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu.

2. Likwidację śliskości chodników należy wykonać przy użyciu piasku lub innych środków określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 2

Rodzaje i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§4.

1. Do gromadzenia odpadów przy nieruchomościach stosuje się:

1) pojemniki z tworzywa sztucznego na odpady zmieszane i biodegradowalne;

2) pojemniki z blachy ocynkowanej na popiół;

3) worki z folii polietylowej LDPE na szkło i plastik;

4) pojemniki z tworzywa sztucznego na szkło i plastik przeznaczone do gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej.

2. Pojemniki i worki zapewnia podmiot odbierający odpady. Dopuszcza się posiadanie przez właścicieli nieruchomości własnych pojemników.

3. Odpady komunalne należy gromadzić w workach lub pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej normy dla nieruchomości zamieszkałych, tj:

1) na odpady zmieszane – 20 litrów na mieszkańca, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 litrów na nieruchomość, dla nieruchomości wielorodzinnych dopuszcza się stosowanie pojemników kontenerowych o pojemności 1100 litrów;

2) na szło i plastik – worki o pojemności 120 litrów na nieruchomość, osobne dla obu zbieranych frakcji, dla nieruchomości wielorodzinnych dopuszcza się stosowanie pojemników kontenerowych o pojemności 1100 litrów;

3) na odpady biodegradowalne – pojemnik o pojemności co najmniej 120 litrów na nieruchomość, dla nieruchomości wielorodzinnych dopuszcza się stosowanie pojemników kontenerowych o pojemności 1100 litrów;

4) na popiół – pojemnik o pojemności co najmniej 120 litrów na nieruchomość, dla nieruchomości wielorodzinnych dopuszcza się stosowanie pojemników kontenerowych o pojemności 1100 litrów.

4. Dla nieruchomości innych, niż wymienione w ust. 3. stosuje się normy:

1) dla żłobków, przedszkoli i szkół – 1,5 litra na każdego wychowanka, ucznia i pracownika;

2) dla obiektów handlowych – pojemnik o pojemności co najmniej 120 litrów oraz co najmniej jeden kosz uliczny o pojemności co najmniej 20 litrów;

3) dla obiektów gastronomicznych – 10 litrów na każde miejsce konsumpcyjne oraz co najmniej jeden kosz uliczny o pojemności co najmniej 20 litrów;

4) dla obiektów gastronomicznych bez miejsc konsumpcyjnych – pojemnik o pojemności co najmniej 120 litrów;

5) dla obiektów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności co najmniej 120 litrów na każdych 10 pracowników;

6) dla domów opieki, ośrodków opiekuńczych, domów dziecka – 20 litrów na każde łóżko lub osobę pozostającą w trybie dziennym;

7) dla obiektów z miejscami noclegowymi – 5 litrów na każde miejsce noclegowe;

8) dla obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem świetlic i remiz Ochotniczych Straży Pożarnych – pojemnik o pojemności co najmniej 120 litrów na każdych 10 pracowników.

5. Do gromadzenia odpadów stałych na terenach użyteczności publicznej oraz przystankach komunikacji zbiorowej służą kosze o pojemności co najmniej 20 litrów.

§5.

1. Pojemniki podlegają okresowemu myciu i dezynfekcji przeprowadzanych przez podmiot odbierający odpady.

2. Podmiot odbierający odpady jest zobowiązany do usuwania nieczystości powstających przy opróżnianiu pojemników.

3. Pojemniki i worki na odpady komunalne ustawia się w miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników i podmiotu odbierającego odpady.

Rozdział 3

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§6.

1. Zmieszane odpady komunalne odbiera się nie rzadziej, niż raz na dwa tygodnie.

2. Odpady biodegradowalne odbiera się:

1) w okresie od 1 maja do 31 października nie rzadziej niż raz na tydzień;

2) w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

3. Szkło i plastik odbiera się nie rzadziej niż raz na miesiąc.

4. Popiół odbiera się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 października do 30 kwietnia.

5. Pozostałe odpady zbierane selektywnie przekazuje się podmiotowi odbierającemu odpady w trybie zbiórek ulicznych organizowanych nie rzadziej niż raz na miesiąc lub przekazuje się do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Subkowach zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Odpady z terenów użyteczności publicznej odbiera się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

7. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych należy dostosować do pojemności zbiornika bezodpływowego.

Rozdział 4

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§7.

Odpady komunalne zmieszane oraz odpady wydzielone w drodze selektywnej zbiórki przekazuje się do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zgodnie z przynależnością gminy do regionu gospodarki odpadami według Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Rozdział 5

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§8.

1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe sprawuje nad nim pieczę, postępując zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności o ochronie zwierząt.

3. Psa wyprowadza na uwięzi osoba, która jest w stanie sprawować nad nim pieczę. Psa zagrażającego bezpieczeństwu ludzi i zwierząt wyprowadza się na uwięzi i w kagańcu.

4. Dopuszcza się zwolnienie psa z uwięzi poza terenem zabudowanym, przy zachowaniu pełnej nad nim kontroli.

§9.

Osoba utrzymująca zwierzę domowe jest zobowiązana do niezwłocznego usuwania odchodów pozostawionych na terenach użyteczności publicznej.

Rozdział 6

Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§10.

1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w miejscowościach:

1) Subkowy na osiedlach: Witosa i Jana Pawła II;

2) Gorzędziej na osiedlu 70-lecia Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy również terenów zajętych przez budownictwo wielorodzinne.

Rozdział 7

Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§11.

1. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się na terenie gminy w miarę potrzeby, co najmniej raz do roku.

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne wójt określa obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

Uzasadnienie

W związku z rozszerzeniem od dnia 1 marca 2015 roku zbiórki odpadów o selektywną zbiórkę popiołu oraz wydłużeniem okresu cotygodniowej zbiórki odpadów biodegradowalnych, następuje konieczność zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy.