zwiń
Pomor.2018.4111 w/s ustalenia zasad usytuowania miejsc sprz... Wersja od: 12.11.2018

UCHWAŁA Nr XLII/289/18

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Subkowy

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439, z 2018 r. poz. 310, 650 i 1669) Rada Gminy Subkowy, uchwala, co następuje:

§1. 1. . Ustala się zasady usytuowania na terenie Gminy Subkowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, z tym, że punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od obiektów:

1) szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych;

2) kultu religijnego.

2. Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzona jest najkrótszą drogą dojścia od drzwi wejściowych punktu sprzedaży napojów alkoholowych do drzwi wejściowych do obiektu.

§2. Traci moc uchwała Nr III/34/03 Rady Gminy Subkowy z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Subkowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz.Woj.Pom. z 2003 r. Nr 119, poz. 2097).

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 310), na mocy której rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Obowiązująca uchwała zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowej uchwały, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) rada gminy ustala w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Proponowane zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych uwzględniają zadanie wspierania przez organy administracji rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Ponadto na terenie gminy organizowane są imprezy, na których odbywa się sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych na podstawie wydawanych zezwoleń jednorazowych.

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy przed podjęciem niniejszej uchwały zasięga opinii jednostek pomocniczych gminy.