Akty tematycznie:

Wszystkie
Ilość aktów: 150
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
07-04-2017Pomor.2017.1030w/s określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Subkowy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Pomor.2017.84w/s uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 2017 r.
11-10-2016Pomor.2016.3249w/s nadania nazwy ulicy w miejscowości Subkowy
10-10-2016Pomor.2016.3229w/s "Gminnego programu opieki nad zabytkami na terenie gminy Subkowy na lata 2017-2020"
02-08-2016Pomor.2016.2563w/s "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Subkowy"
03-08-2016Pomor.2016.2587w/s ustanowienia nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
03-08-2016Pomor.2016.2586w/s przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy
03-08-2016Pomor.2016.2588w/s sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
20-06-2016Pomor.2016.2097w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
24-06-2016Pomor.2016.2144w/s Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
30-03-2016Pomor.2016.1123w/s określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Subkowy
01-01-2016Pomor.2016.345w/s uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 2016 r.
01-01-2016Pomor.2015.4136w/s stawek podatku od nieruchomości
01-01-2016Pomor.2015.4135w/s stawek podatku od środków transportowych
01-01-2016Pomor.2015.4138w/s określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz w podatku leśnym
01-01-2016Pomor.2015.4137w/s uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej
01-12-2015Pomor.2015.3155zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z potrzebami dróg dla dróg gminnych w Gminie Subkowy
07-05-2015Pomor.2015.1746zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
01-05-2015Pomor.2015.1412zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
08-05-2015Pomor.2015.1413w/s zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
08-05-2015Pomor.2015.1411w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Subkowy
08-05-2015Pomor.2015.1414w/s zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
11-03-2015Pomor.2015.588w/s określenia kryteriów rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
01-01-2015Pomor.2015.230w/s uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.
Pomor.2014.4215w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
01-01-2015Pomor.2014.3862zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Pomor.2014.4100w/s uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Subkowy na lata 2015-2019"
18-12-2014Pomor.2014.4291w/s sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działek oznaczonych geodezyjnie nr 255/2, 256 i nr 260/3 położonych w miejscowości Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
30-01-2015Pomor.2014.4524w/s sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej geodezyjnie nr 47/1 i części obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr 47/2 i nr 48 położonych w miejscowości Wielgłowy obręb geodezyjny Brzuśce z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej.
05-12-2014Pomor.2014.4004w/s określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
05-12-2014Pomor.2014.3949w/s zniesienia formy ochrony przyrody - drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy Subkowy.
03-12-2014Pomor.2014.3964w/s przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy
25-12-2014Pomor.2014.4398w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 148/2 i części obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/2 położonych w miejscowości Brzuśce
01-01-2015Pomor.2014.3407w/s stawek podatku od nieruchomości
29-10-2014Pomor.2014.3408w/s utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
23-08-2014Pomor.2014.2727zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych w czasie przekraczającym zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
23-08-2014Pomor.2014.2728w/s szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Subkowy lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
23-08-2014Pomor.2014.2726w/s trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Subkowy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
13-06-2014Pomor.2014.2951w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
03-06-2014Pomor.2014.1924w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie rzeczowej lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
02-05-2014Pomor.2014.1609w/s określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
01-06-2014Pomor.2014.1607zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
02-05-2014Pomor.2014.1608w/s ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
01-01-2014Pomor.2014.654w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie rzeczowej lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
01-03-2014Pomor.2014.741w/s sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 154 i nr 155 położonych w miejscowości Brzuśce, gmina Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
01-02-2014Pomor.2014.53w/s zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
22-01-2014Pomor.2014.54w/s określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Subkowy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
01-01-2014Pomor.2013.4416w/s stawek podatku od środków transportowych
01-01-2014Pomor.2013.4404w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok
17-12-2013Pomor.2013.4218w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 249/1 położonej w miejscowości Wielgłowy i działek oznaczonych geodezyjnie nr 269 i nr 885 położonych w miejscowości Brzuśce, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej