Akty tematycznie:

Wszystkie
Ilość aktów: 216
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
31-03-2020Pomor.2020.1456w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Mała Słońca, gmina Subkowy
31-03-2020Pomor.2020.1455w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w gminie Subkowy w obrębie ewidencyjnym Subkowy oznaczonej nr 579/7
01-01-2020Pomor.2020.475w/s uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 2020 r.
22-02-2020Pomor.2020.201w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Subkowy na rok szkolny 2019/2020
22-01-2020Pomor.2020.160w/s ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w Gminie Subkowy
22-01-2020Pomor.2020.159w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
22-01-2020Pomor.2020.158zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Subkowy
02-01-2020Pomor.2019.6123w/s nadania nazwy drodze wewnętrznej
06-12-2019Pomor.2019.5150w/s wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Narkowach ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach, utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej gminy Subkowy pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach oraz nadania Statutu.
01-01-2020Pomor.2019.4982w/s stawek podatku od nieruchomości
01-01-2020Pomor.2019.5139w/s zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach
05-11-2019Pomor.2019.4614w/s uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Subkowy na lata 2020-2025"
20-11-2019Pomor.2019.4826w/s trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Subkowach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
24-10-2019Pomor.2019.4487w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu dla działki nr 39/8 położonej w miejscowości Wielgłowy, obręb ewidencyjny Brzuśce, jednostka ewidencyjna Gmina Subkowy
10-10-2019Pomor.2019.4255w/s nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
16-10-2019Pomor.2019.4360zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Subkowy
01-01-2020Pomor.2019.4285w/s wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez obywateli
16-10-2019Pomor.2019.4359zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Subkowy
20-09-2019Pomor.2019.4012w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Subkowy dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
11-09-2019Pomor.2019.3946w/s określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
22-08-2019Pomor.2019.3686w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Brzuśce, gmina Subkowy
09-08-2019Pomor.2019.3527w/s nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
06-08-2019Pomor.2019.3449w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 88/1 położonej w miejscowości Waćmierz
29-06-2019Pomor.2019.2950w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Subkowy, a także określenia granic ich obwodów
01-09-2019Pomor.2019.2951w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze - zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Subkowy.
14-05-2019Pomor.2019.2096w/s "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Subkowy na 2019 rok"
14-05-2019Pomor.2019.2089w/s zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego pobieranego w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
14-05-2019Pomor.2019.2090w/s zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
15-05-2019Pomor.2019.2099w/s podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
01-01-2019Pomor.2019.772w/s określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
26-02-2019Pomor.2019.741w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
26-02-2019Pomor.2019.770zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
01-01-2019Pomor.2019.771w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
01-01-2019Pomor.2019.624w/s uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 2019 r.
29-01-2019Pomor.2019.239w/s nadania nazwy drodze wewnętrznej
28-01-2019Pomor.2019.237w/s uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, koron drzew stanowiących pomniki przyrody
28-01-2019Pomor.2019.238w/s „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Subkowy”
01-01-2019Pomor.2018.4739w/s stawek podatku od nieruchomości
09-11-2018Pomor.2018.4086w/s ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Subkowy
12-11-2018Pomor.2018.4111w/s ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Subkowy
12-11-2018Pomor.2018.4113w/s udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
01-09-2018Pomor.2018.2694w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Subkowy
18-06-2018Pomor.2018.2294w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 28 położonej w obrębie geodezyjnym Radostowo, jednostka ewidencyjna Subkowy
08-06-2018Pomor.2018.2183w/s "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy"
11-06-2018Pomor.2018.2222w/s określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
01-05-2018Pomor.2018.1497w/s podziału gminy Subkowy na stałe obwody głosowania
01-05-2018Pomor.2018.1498w/s podziału gminy Subkowy na okręgi wyborcze
29-05-2018Pomor.2018.1959w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 227/3 położonej w miejscowości Brzuśce, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
Pomor.2018.3452do Porozumienia Międzygminnego Nr RK.Ś7610-2/10 z dnia 25.11.2010 r. zawarty w dniu 12.03. 2018 r. w Tczewie
19-04-2018Pomor.2018.1320w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 251/2 położonej w miejscowości Rybaki, obręb geodezyjny Wielka Słońca, w celu przeznaczenia ww. obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej