zwiń
Pomor.2019.3686 w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodar... Wersja od: 22.08.2019

UCHWAŁA Nr VIII/60/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Brzuśce, gmina Subkowy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 i z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Subkowy” przyjętego Uchwałą Nr XXI/182/09 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 sierpnia 2009 r., zmienionego uchwałą Nr VI/26/15 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 marca 2015 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Brzuśce, gmina Subkowy, w granicach określonych na rysunku planu miejscowego i obejmujący 6 obszarów, o sumarycznej powierzchni około 2,09 ha.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, jako załącznik nr 1 i 2;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, jako załącznik nr 3;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, jako załącznik nr 4.

3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składają się z:

1) części tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale 2 niniejszej uchwały – Ustalenia dla całego obszaru objętego planem;

2) części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale 3 niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe dla terenów;

3) części graficznej w formie rysunku planu, stanowiący załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 5, w planie nie określa się:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) obowiązująca linia zabudowy

4) nieprzekraczalna linia zabudowy;

5) obiekt ujęty w ewidencji zabytków, objęty ochroną;

6) obszar zagospodarowania zielenią;

7) symbol cyfrowo-literowy terenu;

8) przeznaczenia terenu.

2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, elementy rysunku planu, mają charakter informacyjny.

§4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12°;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu miejscowego, określającą najbliższe możliwe położenie ściany budynku w stosunku do granicy działki;

3) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku, którego funkcja wynika z przeznaczenia podstawowego i której nie mogą przekroczyć nadziemne części tego budynku;

4) obszarze planu – należy przez to rozumieć wszystkie tereny objęte planem;

5) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, aktualne na dzień uchwalenia planu

6) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć funkcje wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi możliwe do realizacji na danym terenie oraz na poszczególnych działkach budowlanych;

7) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć sposób użytkowania lub zagospodarowania, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe, w sposób określony w ustaleniach planu;

8) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

9) terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej – należy przez to rozumieć tereny, na których funkcje mieszkaniowa i usługowa mogą występować samodzielnie lub łącznie;

10) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi z wyłączeniem:

a) usług, które należą do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

b) usług handlu hurtowego, usług produkcyjnych, warsztatów, w tym samochodowych, blacharskich i lakierniczych, usług obsługi pojazdów, w tym stacji paliw, baz transportowych, baz sprzętu budowlanego oraz usług wymagających otwartego składowania materiałów,

c) usług powodujących uciążliwości związane z emisją substancji, energii oraz hałasu;

11) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Subkowy;

12) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:

a) wysokość budynków, mierzoną zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) wysokość obiektów budowlanych nie wymienionych w lit. a), mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyżej położonej części tego obiektu.

2. Pozostałe pojęcia użyte w uchwale zgodne są z definicjami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw.

Rozdział 2

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§5. Obszar planu obejmuje 8 terenów:

1) oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) oznaczone symbolami 1M/U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

3) oznaczony symbolem 1U – teren zabudowy usługowej;

4) oznaczony symbolem 1RM – teren zabudowy zagrodowej;

5) oznaczony symbolem 1R – teren rolniczy.

§6. 1. Dla istniejącej zabudowy o wskaźnikach i parametrach przekraczających określone w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów, dopuszcza się roboty budowlane, które nie spowodują zwiększenia przekroczenia tych wskaźników i parametrów.

2. W przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków dopuszcza się odstępstwa od realizacji dachów o kącie nachylenia połaci dachowych, określonych w ustaleniach szczegółowych, jeżeli wynika to z konieczności nawiązania do kątów nachylenia połaci dachowych istniejących części budynku.

§7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu ustala się:

1) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy stosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji;

2) zakaz prowadzenia prac trwale i niekorzystnie naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie, stosunki gruntowo-wodne;

3) zakaz odprowadzenia ścieków do wód podziemnych, wód powierzchniowych oraz gruntu;

4) obowiązek stosowania takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które zapewnią dotrzymanie obowiązujących norm w zakresie emisji w rozumieniu prawa ochrony środowiska tj. wprowadzenia bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji lub energii takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne;

5) nawierzchnie narażone na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, należy uszczelnić, a wody z tych nawierzchni odprowadzać zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) obowiązek zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) ochronie podlegają następujące elementy zagospodarowania przestrzennego kształtujące krajobraz kulturowy i przyrodniczy:

a) zieleń związana z ekosystemami zbiorników i cieków wodnych,

b) aleje i szpalery drzew,

8) do nasadzeń należy używać rodzimych, zgodnych z siedliskiem gatunków drzew i krzewów z wyjątkiem urządzonych ogrodów.

§8. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej, w obszarze planu znajduje się budynek ujęty w Wojewódzkiej/Gminnej Ewidencji Zabytków, wskazuje się go do ochrony poprzez ustalenia planu miejscowego - budynek szkoły z początku XX wieku, ul. Milenijna 12.

2. Dla obiektu wymienionego w ust. 1:

1) prace remontowe winny być prowadzone z poszanowaniem dla historycznych elementów budynku (tj. bryła, wystrój elewacji w tym detal architektoniczny, kształt i rodzaj stolarki okiennej i drzwiowej, materiały historyczny) oraz wszelkie zamierzenia inwestycyjne przy/w obiekcie historycznym ujętym w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, podlegają przepisom odrębnym dotyczącym ochrony i opieki nad zabytkami;

2) ustala się nakaz zachowania:

a) formy zewnętrznej budynków z dopuszczeniem rozbudowy, przebudowy na zasadach określonych w ust 3,

b) układu kompozycyjnego bryły i elewacji,

c) form detali architektonicznych,

d) pokrycia dachu dachówką w odcieniach koloru ceglastego - w przypadku wymiany pokrycia dachu,

e) geometrii otworów okiennych i drzwiowych oraz ich formę;

3) ustala się zachowanie historycznej formy stolarki okiennej i drzwiowej oraz dopuszcza się odtworzenie historycznego wyglądu stolarki już wymienionej;

4) ustala się zakaz:

a) zmiany geometrii dachu istniejącego budynku, z uwzględnieniem ustaleń ust 3;

b) dobudowywania balkonów, wykuszy i logii od strony frontowej budynku zabytkowego,

c) zmiany lokalizacji otworów okiennych i drzwiowych oraz nakaz zachowania geometrii i formy stolarki okiennej i drzwiowej;

3. Dopuszcza się przebudowę lub rozbudowę obiektu wymienionego w ust 1, na następujących zasadach:

1) rozbudowywana część budynku gabarytami, kompozycją elewacji, kształtem dachu, detalem, rozwiązaniami materiałowymi, nawiązywać do istniejącego budynku;

2) wysokość budynku do kalenicy oraz wysokość górnej krawędzi elewacji, gzymsu lub okapu części rozbudowanej, nie mogą być wyższe niż wysokość budynku do tych elementów w istniejącym budynku zabytkowym;

3) kąt nachylenia dachu części rozbudowanej winien być taki, jak kąt dachu części istniejącej budynku zabytkowego;

4) przebudowa elewacji frontowych budynków, zmieniających geometrię otworów okiennych i drzwiowych na potrzeby nowych funkcji lokalizowanych w ich parterach jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania kompozycji architektonicznej całej elewacji (podziały, osie, ujednolicenie architektonicznie i materiałowo pierwszej kondygnacji nadziemnej - parteru) –nie dotyczy części historycznej budynku szkoły;

5) dopuszcza się adaptację poddaszy na cele użytkowe, wyłącznie przy zastosowaniu okien połaciowych, przy czym:

a) forma, kształt i rozmiar okien połaciowych musi być jednakowa na jednej połaci dachu,

b) rozmieszczenie okien połaciowych musi być podporządkowane:

- oryginalnym osiom kompozycji elewacji, w szczególności nawiązywać do układu otworów okiennych,

- jednej linii poziomej na całej długości połaci dachu,

c) łączna suma powierzchni na jednej połaci dachu nie może przekraczać 30%, przy czym powierzchnia pojedynczego okna połaciowego nie może być większa niż powierzchnia oryginalnego otworu okiennego na obiekcie, na którym będzie realizowana.

§9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) na obszarze planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości;

2) ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) dla terenów MN i M/U - powierzchnia działek nie mniejsza niż 1200 m2;

b) dla terenu U – powierzchnia działek nie mniejsza niż 2000 m2;

c) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 16m;

d) kąt położenia granicy działki w stosunku do przyległego pasa drogowego, z którego ustalono obsługę komunikacyjną, lub do granicy z działką sąsiednią w przedziale pomiędzy 80° a 110°;

e) dopuszcza się możliwość wydzielenia działek pod drogi i infrastrukturę techniczną o parametrach innych niż określono w ust. 2 lit. a-d.

§10. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują następujące ustalenia:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w obszarze planu oraz spoza obszaru planu;

2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w obszarze planu;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej, w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi;

4) należy zapewnić dostęp do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dla zarządzających sieciami.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) rozbudowę istniejącej, gminnej sieci wodociągowej, w celu obsługi przedmiotowej inwestycji;

2) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych – według przepisów odrębnych.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków:

1) ustala się docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej,

2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się indywidualne systemy gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych;

3) dopuszcza się wydzielenie terenów pod przepompownie ścieków.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

1) ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu lub magazynowanie w zbiornikach na terenie własnym inwestora, zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) ustala się obsługę z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia;

2) dopuszcza się realizację stacji transformatorowej na terenie;

3) dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii stanowiących mikroinstalacje;

4) dopuszcza się realizację nowych sieci i urządzeń na potrzeby oświetlenia dróg.

6. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się zaopatrzenie w sieci teletechniczne z istniejących i projektowanych sieci telekomunikacyjnych, szczególnie sieci szerokopasmowych i światłowodowych.

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) ustala się docelowe zasilanie za pośrednictwem sieci gazowej;

2) dopuszcza się lokalne i indywidualne zbiorniki gazu.

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) ustala się obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

2) dopuszcza się zaopatrzenie w energię do celów grzewczych z odnawialnych źródeł energii o stanowiących mikroinstalacje.

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych oraz gminnych przepisach porządkowych.

§11. Ustala się stawkę służącą do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe dla terenów

§12. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;

2) budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe, usytuowane:

a) na terenie 1MN, 4MN kalenicą prostopadle do drogi, z której odbywa się obsługa komunikacyjna;

b) na terenie 2MN kalenicą równolegle do drogi, z której odbywa się obsługa komunikacyjna,

c) na terenie 3MN kalenicą równolegle lub prostopadle do drogi, z której odbywa się obsługa komunikacyjna;

3) budynki na rzucie prostokąta, wyklucza się zabudowę na rzucie kwadratu;

4) ustala się zakaz lokalizacji budynków:

a) na terenie 1MN, 2MN, 4MN- w układzie bliźniaczym i szeregowym,

b) na terenie 3MN – w układzie szeregowym;

5) dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:

a) dojazdów niewydzielonych, miejsc postojowych,

b) budynków gospodarczych, garaży,

c) infrastruktury technicznej,

d) zieleni towarzyszącej,

e) obiektów małej architektury,

f) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe, itp.;

6) ustala się obsługę komunikacyjną terenów, bezpośrednio z istniejących dróg publicznych, znajdujących się poza granicami opracowania planu, na zasadach określonych w przepisach odrębnych:

a) terenu 1MN z ul. Polnej ,

b) terenu 3MN z ul. Topolowej

c) terenu 2MN z ul. Topolowej lub ul. Brzozowej,

d) terenu 4MN z ul. Milenijnej;

7) w zakresie parkowania pojazdów obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych w ilości nie mniejszej niż:

a) 2 miejsca postojowe na 1 budynek jednorodzinny,

b) dla usług – 2 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 1 miejsce postojowe;

8) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w formie:

a) garaży wbudowanych w bryły budynków lub garaży wolnostojących,

b) terenowych miejsc parkingowych,

c) wiat;

9) wyznaczenie stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w ilości zgodnej z przepisami odrębnymi.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) intensywność zabudowy:

a) minimalna – 0,01,

b) maksymalna – 0,4;

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 50% powierzchni działki budowlanej;

4) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków - 20 m;

5) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych – 9 m,

b) budynków gospodarczych i garaży wolnostojących – 5 m,

c) pozostałych obiektów budowlanych – 12 m;

6) poziom posadowienia parteru - maks. 0,6 m npt;

7) dachy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych:

a) dwuspadowe,

b) o symetrycznym nachyleniu głównych połaci w zakresie 35°-45°,

c) kryte dachówką ceramiczną, materiałem dachówkopodobnym, w tym blachodachówką lub dachówką bitumiczną, w odcieniach koloru ceglastego, grafitowego lub brązowego;

8) dachy budynków gospodarczych, inwentarskich i garaży wolnostojących:

a) płaskie,

b) dwuspadowe o min. nachyleniu połaci dachu 20°;

9) dopuszcza się lukarny i facjaty dachowe, przy czym ustala się aby maksymalna powierzchnia zajmowanej połaci dachowej nie przekraczała 30%;

10) w przypadku garażu wbudowanego w bryłę budynku - powinien być takiej samej wysokości oraz o takim samym kącie nachylenia połaci dachowej jak budynek mieszkalny lub mieszkalno-usługowy;

11) elewacje budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych - wykonane materiałami takimi jak: tynk, cegła, materiały cegłopodobne (klinkier), drewno, kamień; dopuszcza się deskowanie lub licowanie cegłą;

12) zakaz stosowania jako podstawowych materiałów elewacyjnych:

a) PCV oraz listew i paneli z tworzyw sztucznych typu „siding”,

b) blachy;

13) zakaz stosowania jaskrawych kolorów w wykończeniu elewacji;

14) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:

a) na terenie 1MN – 1200 m2,

b) na terenie 2MN – 1000 m2,

c) na terenie 3MN – 700 m2,

d) na terenie 4MN – 1500 m2.

§13. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1M/U, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) usługi nieuciążliwe.

3. Na terenie o którym mowa w ust. 1:

1) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;

2) budynki na rzucie prostokąta, wyklucza się zabudowę na rzucie kwadratu;

3) ustala się zachowanie budynku wpisanego do ewidencji zabytków w istniejących parametrach i na zasadach ustalonych w § 8;

4) dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:

a) dojazdów niewydzielonych, miejsc postojowych,

b) budynków gospodarczych, garaży,

c) infrastruktury technicznej,

d) zieleni towarzyszącej,

e) obiektów małej architektury,

f) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe, itp.;

5) ustala się obsługę komunikacyjną terenów, bezpośrednio z istniejącej drogi publicznej – ul. Milenijnej, znajdującej się poza granicami opracowania planu, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

6) w zakresie parkowania pojazdów obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych w ilości nie mniejszej niż:

a) 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny,

b) dla zabudowy usługowej – 2 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 1 miejsce postojowe;

7) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w formie:

a) garaży wbudowanych w bryły budynków lub garaży wolnostojących,

b) terenowych miejsc parkingowych,

c) wiat;

8) wyznaczenie stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w ilości zgodnej z przepisami odrębnymi.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) intensywność zabudowy:

a) minimalna – 0,01,

b) maksymalna – 0,4;

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 40% powierzchni działki budowlanej;

4) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków - 20 m;

5) maksymalna wysokość zabudowy:

a) istniejącego budynku objętego ochroną konserwatorską – do utrzymania,

b) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych – 9 m,

c) budynków gospodarczych i garaży wolnostojących – 5 m,

d) pozostałych obiektów budowlanych – 12 m;

6) poziom posadowienia parteru - maks. 0,6 m npt;

7) dachy budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych:

a) dwuspadowe,

b) o symetrycznym nachyleniu głównych połaci w zakresie 40°-45°,

c) kryte dachówką ceramiczną, materiałem dachówkopodobnym, w tym blachodachówką, w odcieniach koloru ceglastego;

8) dachy budynków gospodarczych i garaży wolnostojących - dwuspadowe o min. nachyleniu połaci dachu 20°;

9) dopuszcza się okna połaciowe;

10) w przypadku garażu wbudowanego w bryłę budynku - powinien być takiej samej wysokości oraz o takim samym kącie nachylenia połaci dachowej jak budynek mieszkalny lub mieszkalno-usługowy;

11) elewacje budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych - wykonane materiałami takimi jak: tynk, cegła, materiały cegłopodobne (klinkier), drewno, kamień; dopuszcza się deskowanie lub licowanie cegłą;

12) zakaz stosowania jako podstawowych materiałów elewacyjnych:

a) PCV oraz listew i paneli z tworzyw sztucznych typu „siding”,

b) blachy;

13) zakaz stosowania jaskrawych kolorów w wykończeniu elewacji;

14) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 1200 m2.

§14. 1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1U, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe – usługi.

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;

2) budynki na rzucie prostokąta, wyklucza się zabudowę na rzucie kwadratu;

3) dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:

a) dojazdów niewydzielonych, miejsc postojowych,

b) budynków gospodarczych, garaży,

c) infrastruktury technicznej,

d) zieleni towarzyszącej,

e) obiektów małej architektury,

f) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe, itp.;

4) ustala się obsługę komunikacyjną terenów, bezpośrednio z istniejącej drogi publicznej – ul. Stawowej, znajdującej się poza granicami opracowania planu, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

5) w zakresie parkowania pojazdów obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych w ilości nie mniejszej niż - 2 miejsce postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 1 miejsce postojowe;

6) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w formie:

a) garaży wbudowanych w bryły budynków lub garaży wolnostojących,

b) terenowych miejsc parkingowych,

c) wiat;

7) wyznaczenie stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w ilości zgodnej z przepisami odrębnymi.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) intensywność zabudowy:

a) minimalna – 0,01,

b) maksymalna – 0,4;

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 50% powierzchni działki budowlanej;

4) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków - 20 m;

5) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynków usługowych – 9 m,

b) budynków gospodarczych i garaży – 5 m,

c) pozostałych obiektów budowlanych – 12 m;

6) poziom posadowienia parteru - maks. 0,6 m npt;

7) dachy budynków usługowych:

a) dwuspadowe, symetryczne,

b) o nachyleniu połaci 35°-45°,

c) kryte dachówką ceramiczną, materiałem dachówkopodobnym, w tym blachodachówką lub dachówką bitumiczną, w odcieniach koloru ceglastego, grafitowego lub brązowego;

8) dachy budynków gospodarczych i garaży:

a) płaskie,

b) dwuspadowe o min. nachyleniu połaci dachu 20°;

9) dopuszcza się lukarny i facjaty dachowe, przy czym ustala się aby maksymalna powierzchnia zajmowanej połaci dachowej nie przekraczała 30%;

10) w przypadku garażu wbudowanego w bryłę budynku - powinien być takiej samej wysokości oraz o takim samym kącie nachylenia połaci dachowej jak budynek mieszkalny lub mieszkalno-usługowy;

11) elewacje budynków usługowych - wykonane materiałami takimi jak: tynk, cegła, materiały cegłopodobne (klinkier), drewno, kamień; dopuszcza się deskowanie lub licowanie cegłą;

12) zakaz stosowania jako podstawowych materiałów elewacyjnych:

a) PCV oraz listew i paneli z tworzyw sztucznych typu „siding”,

b) blachy;

13) zakaz stosowania jaskrawych kolorów w wykończeniu elewacji;

14) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 2000 m2.

§15. 1. Wyznacza się teren zabudowy zagrodowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1RM, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa.

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;

2) budynki usytuowane kalenicą równolegle lub prostopadle do drogi, z której odbywa się obsługa komunikacyjna;

3) budynki na rzucie prostokąta, wyklucza się zabudowę na rzucie kwadratu;

4) ustala się zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych w układzie bliźniaczym i szeregowym;

5) dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:

a) dojazdów niewydzielonych, miejsc postojowych,

b) budynków gospodarczych, inwentarskich, garaży,

c) infrastruktury technicznej,

d) zieleni towarzyszącej,

e) obiektów małej architektury,

f) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe, itp.;

6) obowiązuje zagospodarowanie zielenią z uwzględnieniem stopniowania zieleni (nasadzenia rodzime, alejowe, szpalery drzew, zieleń niska) oraz istniejących drzew wysokich, w obszarze zagospodarowania zielenią, zgodnie z rysunkiem planu;

7) ustala się obsługę komunikacyjną terenów, bezpośrednio z istniejących dróg publicznych, znajdujących się poza granicami opracowania planu, na zasadach określonych w przepisach odrębnych z ul. Topolowej, uwzględniając ochronę szpaleru drzew wzdłuż ulicy;

8) w zakresie parkowania pojazdów obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych w ilości nie mniejszej niż:

a) 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny w zabudowie zagrodowej,

b) dla usług – 2 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 1 miejsce postojowe;

9) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w formie:

a) garaży wbudowanych w bryły budynków lub garaży wolnostojących,

b) terenowych miejsc parkingowych,

c) wiat;

10) wyznaczenie stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w ilości zgodnej z przepisami odrębnymi.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) intensywność zabudowy:

a) minimalna – 0,01,

b) maksymalna – 0,4;

2) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 50% powierzchni działki budowlanej;

4) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków - 20 m;

5) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub inwentarskich – 9 m,

b) budynków gospodarczych i garaży wolnostojących – 5 m,

c) pozostałych obiektów budowlanych – 12 m;

6) poziom posadowienia parteru - maks. 0,6 m npt;

7) dachy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych:

a) dwuspadowe,

b) symetrycznym nachyleniu głównych połaci w zakresie 35°-45°,

c) kryte dachówką ceramiczną, materiałem dachówkopodobnym, w tym blachodachówką lub dachówką bitumiczną, w odcieniach koloru ceglastego, grafitowego lub brązowego;

8) dachy budynków gospodarczych, inwentarskich i garaży wolnostojących:

a) płaskie,

b) dwuspadowe o min. nachyleniu połaci dachu 20°;

9) dopuszcza się lukarny i facjaty dachowe, przy czym ustala się aby maksymalna powierzchnia zajmowanej połaci dachowej nie przekraczała 30%;

10) w przypadku garażu wbudowanego w bryłę budynku - powinien być takiej samej wysokości oraz o takim samym kącie nachylenia połaci dachowej jak budynek mieszkalny lub mieszkalno-usługowy;

11) elewacje budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych - wykonane materiałami takimi jak: tynk, cegła, materiały cegłopodobne (klinkier), drewno, kamień; dopuszcza się deskowanie lub licowanie cegłą;

12) zakaz stosowania jako podstawowych materiałów elewacyjnych:

a) PCV oraz listew i paneli z tworzyw sztucznych typu „siding”,

b) blachy;

13) zakaz stosowania jaskrawych kolorów w wykończeniu elewacji.

§16. 1. Wyznacza się teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu symbolem 1R, dla którego ustala się przeznaczenie podstawowe – teren rolniczy.

2. Zasady zagospodarowania terenu - ustala się zakaz budowy budynków, z wyjątkiem dopuszczonych na podstawie przepisów odrębnych.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Projekt sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Brzuśce, gmina Subkowy, sporządzony został na podstawie Uchwały Nr XXV/159/17 Rady Gminy Subkowy z dnia 16 lutego 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Brzuśce, gmina Subkowy, w granicach zgodnych z mapą stanowiącą załącznik graficzny do ww. uchwały.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem planistycznym, określającym politykę zagospodarowania przestrzennego obszaru, dla którego jest sporządzany i określa zasady zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu.

W odróżnieniu od studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi on prawo miejscowe. Jest zobowiązaniem władz gminy do działań zgodnie z zapisami uchwały MPZP. W dokumencie tym formułuje się zasady ogólne oraz szczegółowe dotyczące zagospodarowania danego teren oraz integruje dokumenty programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym.

Głównym celem opracowania planu przeznaczenie terenu odpowiednio pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pod zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz pod zabudowę usługową, zgodnie z intencjami właścicieli nieruchomości oraz w ramach kontynuacji ustaleń Studium. Dla jednego z terenów obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 154 i nr 155 położonych w miejscowości Brzuśce, gmina Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej uchwalonego Uchwałą NR XXX/266/13

Rady Gminy Subkowy z dnia 19 grudnia 2013 r. – celem zmiany była zmiana parametrów zabudowy, m.in. kształtu dachów.

Projekt planu, nie narusza ustaleń obowiązującego (na dzień przedłożenia do uchwalenia Radzie Gminy Subkowy ww. projektu planu) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/182/09 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 sierpnia 2009 r., zmienionego uchwałą Nr VI/26/15 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 marca 2015 r., nie zawierającego prognoz demograficznych oraz analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, określonych w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obowiązujących od dnia 18 listopada 2015r.

W przedkładanym do uchwalenia planie miejscowym zrealizowano wymogi wynikające z art. 1 ust. 2-4 ustawy:

1) Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury dostosowane zostały do istniejącego sposobu zagospodarowania zarówno w warstwie funkcjonalnej przeznaczenia terenów jak i w warstwie dotyczącej parametrów zabudowy. Na rysunku planu jednoznacznie określono linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a w miejscach gdzie dopuszczono zabudowę ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy i niezbędne parametry, uwzględniając walory kulturowe terenu. Uwzględniono również strukturę funkcjonalno-przestrzenną oraz mieszkaniowy lub mieszkaniowo - usługowy charakter terenów sąsiednich;

2) W zakresie walorów architektonicznych i krajobrazowych - wyznaczając nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową i usługową, uwzględniono walory architektoniczne i krajobrazowe, tak aby nowo powstałe obiekty nawiązywały do obiektów istniejących w sąsiedztwie, m.in. ustalono maksymalną wysokość zabudowy oraz rodzaje i kolorystykę dachów, a także sposób sytuowania budynków względem drogi.

3) Ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych została uwzględniona między innymi poprzez ustalenie stosownej liczby miejsc parkingowych przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi. Na terenie opracowania nie ma obszarów szczególnego zagrożenia, które wymagały by odrębnych zapisów.

4) Projekt planu uwzględnia zarówno walory ekonomiczne przestrzeni obszaru objętego planem jak i prawo własności a także potrzeby interesu publicznego. Przy kreowaniu przestrzeni, kierowano się przede wszystkim zasadą kontynuacji zabudowy i funkcji istniejących na obszarach przyległych z uwzględnieniem obszarów wyposażonych w infrastrukturę techniczną, w tym także dostępności do publicznego transportu zbiorowego oraz w maksymalnym stopniu uwzględniając prawo własności przede wszystkim poprzez utrzymanie istniejących funkcji terenów oraz partycypację społeczną w trakcie sporządzania projektu planu.

5) Z uwagi na wyposażenie obszaru w podstawową infrastrukturę techniczną zlokalizowaną w obszarze planu jak i w jego sąsiedztwie, ustalenia planu nie generują konieczności budowy nowych sieci infrastrukturalnych związanym z realizacją ustaleń planu, jednocześnie ustalenia dopuszczają wydzielanie niezbędnych działek dla realizacji infrastruktury technicznej oraz budowę przyłączy.

6) Zgodnie z wymogami art. 17 ustawy zapewniono udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

a) w wyniku ogłoszenia i obwieszczenia, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o przystąpieniu do sporządzenia planu nie wpłynęły żadne wnioski od osób fizycznych.

b) wszystkie procedury związane z opracowaniem projektu planu prowadzone były z zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych.

Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, w planie nie określa się:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Wpływ ustaleń planu, na finanse publiczne, w tym budżet gminy:

1) Z wyliczeń zawartych w prognozie skutków finansowych opracowanej zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy wynika, że uchwalenie planu miejscowego nie będzie obciążeniem dla gminy. Docelowo można się spodziewać wpływów z tego tytułu.

2) W przypadku niniejszego projektu planu miejscowego nie zachodzi konieczność poniesienia znaczących nakładów na budowę urządzeń infrastruktury technicznej i drogowej dla nowo wyznaczonych terenów, gdyż posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz sieci infrastruktury technicznej.

Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały Rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki oznaczonej geodezyjnie nr 88/1 położonej w miejscowości Waćmierz, obręb geodezyjny Waćmierz, w celu przeznaczenia ww. obszaru pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, jest zgodny z uchwałą Rady Gminy Subkowy uchwałą Nr XXXIX/330/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Subkowy.

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 – tekst jedn.) została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Brzuśce, gmina Subkowy, na środowisko:

- uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tczewie;

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przedłożono w/w organom do zaopiniowania;

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 4 marca 2019 r. do 26 marca 2019 r. W dniu 26 marca 2019 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu Umożliwiono zainteresowanym składanie uwag do w/w dokumentów, do dnia 9 kwietnia 2019 r. Do udostępnionej do publicznego wglądu dokumentacji planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie zostały złożone żadne uwagi.

Do ww. uchwały dołącza się następujące załączniki, stanowiące jej integralne części: – rozstrzygnięcie Rady Gminy Subkowy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, wniesionych w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, zapisane w formie tekstowej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; – rozstrzygnięcie Rady Gminy Subkowy o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisane w formie tekstowej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Dokumentacja prac planistycznych projektu planu, będąca podstawą do stwierdzenia przez Wojewodę Pomorskiego jego zgodności z prawem, została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po uchwaleniu, jako akt prawa miejscowego, niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stanowić będzie instrument do prowadzenia bieżącej polityki inwestycyjnej na obszarze objętym planem.