zwiń
Pomor.2019.2951 w/s określenia tygodniowego obowiązkowego w... Wersja od: 01.09.2019

UCHWAŁA Nr VII/52/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze - zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Subkowy.

Na podstawie  art. 6 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1.

Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupie obejmującej dzieci sześcioletnie i z innych grup wiekowych: 22 godziny.

§2.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Subkowy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. Zmiana ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dokonuje zmiany dotychczasowej treści art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 967), ustanawiając dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie (pensum nauczyciela wynosi 22 godziny) i dzieci młodsze (pensum dla nauczyciela grupy 5-, 4- i 3-latków wynosi 25 godzin) maksymalny wymiar pensum na 25 godzin, pozostawiwszy równocześnie organowi prowadzącemu szkoły możliwość zmniejszenia tego pensum. Ustawa została ogłoszona w dniu 30 listopada i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. Niniejsza uchwała jest aktem normatywnym, tym samym istnieje możliwość jej podjęcia i ogłoszenia zgodnie z dyspozycją art.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm.)