zwiń
Pomor.2019.3946 w/s określenia wzoru wniosku o wypłatę doda... Wersja od: 11.09.2019

UCHWAŁA Nr IX/67/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Na podstawie  art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2019 r. poz. 755, 730) uchwala się, co następuje:

§1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 r. poz. 730) zmieniony został art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Rada Gminy została zobowiązana do określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne, podjęcie uchwały uznaje się za konieczne i uzasadnione.