zwiń
Pomor.2019.624 w/s uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 201... Wersja od: 01.01.2019

UCHWAŁA Nr II/15/18

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i  1432) oraz art. 212 ust.2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 2077, z  2018 r. 62, 1000, 1366,  1693 i  1669) - po zasięgnięciu opinii komisji stałych - Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje :

§1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w kwocie 24.030.165,-zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 23.428.147,- zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 602.018,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 w kwocie 24.483.147,- zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 22.689.121,- zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.794.026,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3. 1. Ustala  się deficyt budżetu gminy w  wysokości 452.982,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z  zaciągniętych kredytów krajowych w  kwocie 452.982,-zł.

2. Ustala  się przychody budżetu z  kredytów krajowych w  kwocie 1.425.000,- zł.

3. Ustala  się rozchody budżetu na  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i  pożyczek w  kwocie 972.018,- zł, zgodnie z  załącznikiem nr 4.

§4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,- zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 452.982 ,- zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 972.018,-zł.

§5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 33.151,- zł;

2) celową:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 63.849,- zł,

b) na inicjatywę lokalną - 3.000,- zł.

§6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom w kwocie 7.389.490,- zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

§7. 1. Ustala się dochody w kwocie 61.000,- zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.000,- zł na realizację zadań określonych preliminarzu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3.000,- zł na realizację zadań określonych w harmonogramie i preliminarzu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 820.000,- zł oraz wydatki na realizację zadań w tym zakresie w dziale 900, rozdział 90002 w kwocie 861.000,- zł.

3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 11.000,- zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 17.000,- zł.

4. Ustala się odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 24.000,- zł.

§8. Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych:

1) plan dochodów w wysokości 487.900,-zł;

2) plan wydatków w wysokości 487.900,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§9. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 687.600,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane poprzez podmioty nie należące do sfery finansów publicznych w kwocie 120.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych w kwocie 5.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 275.926,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów na:

a) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 452.982,- zł,

c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 972.018,-.zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych;

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wójt gminy jest zobowiązany do przedłożenia radzie gminy projektu budżetu.

Projekt budżetu gminy Subkowy na 2019 rok został opracowany w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych;

- pismo Ministra Finansów w sprawie wstępnej wielkości subwencji dla gmin na 2019 rok oraz kalkulowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

- pismo Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku o wstępnej wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne realizowane przez gminę;

- własne szacunki w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, majątku gminy oraz pozostałych dochodów;

- przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok;

- wycinkowe materiały planistyczne.

Biorąc powyższe pod uwagę założono:

1) wielkość dotacji, subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano na podstawie ww. pism,

2) do naliczania podatku rolnego przyjęto średnią cenę żyta wg Komunikatu Prezesa GUS w wysokości 54,36 zł za 1 dt, a do naliczania podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 191,98 zł za 1m3,

3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych skalkulowano na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2019 rok,

4) dochody z majątku gminy - przyjąć wielkość wpływów wynikających z :

- dzierżawy, najmu oraz wieczystego użytkowania gruntów według stawek i umów – 69.000,- zł,

- sprzedaży działek w Wielgłowach i Brzuścach – 330.000,- zł,

5) dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, według szacunków w kwocie 20.000,- zł,

6) dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacuje się na 820.000,- zł.

Ogółem dochody budżetu gminy na 2019 rok szacuje się na 24.030.165,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały.

Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków gminy na 2019 rok determinowane są możliwościami finansowymi gminy.

W 2019 roku do spłaty przypada 972.018,- zł rat kredytów zaciągniętych przez gminę.

Szacuje się, że odsetki przypadające do spłaty w 2019 roku wyniosą około 220.000,- zł.

Kwotę wydatków jaką założono na 2019 rok oparto na dokładnej analizie przewidywanego wykonania wydatków w 2018 r.

W 2019 roku zaplanowano wzrost płac dla nauczycieli o 5 % , dla pozostałych pracowników o 1,3 % , a w pozostałych wydatkach nie zaplanowano wzrostu cen towarów i usług o wskaźnik inflacji.

Ogółem wydatki w 2019 roku szacuje się na kwotę 24.483.147,- zł.

Szczegółowe szacunki wydatków stanowi załącznik Nr 2 do projektu uchwały.

Dla zrównoważenia budżetu planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 1.425.000,- zł.

Na finansowanie inwestycji planuje się przeznaczyć 1.794.026- zł, w tym:

Lp Nazwa inwestycji Rok rozpoczęcia i zakończenia

Koszt inwestycji

w zł

Nakłady do poniesienia w 2019 r. w zł
1. Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej wieś Mały Garc ze zbiorczą siecią w Subkowach 2013-2019 561.200,- 541.000,-
2. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Subkowach 2019 13.100,- 13.100,-
3. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Wielgłowach 2019 46.900,- 46.900,-
4. Budowa dróg w Osiedlu Witosa w Subkowach 2016-2022 1.137.500 40.200,-
5. Modernizacja ul. Hundsdorfa w Gorzędzieju 2016-2019 480.615,- 140.000,-
6. Modernizacja ul. Zduńskiej w Waćmierzu 2017-2024 700.000,- 44.600,-
7. Opracowanie projektu przebudowy ul. Ks. Szylickiego w Subkowach 2019 8.000,- 8.000,-
8. Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej w Brzuścach 2019 61.400,- 61.400,-
9. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Narkowach 2019-2021 420.000 58.400,-
10. Przebudowa ul. Sikorskiego w Subkowach wraz z chodnikiem i oświetleniem ulicznym 2016-2019 509.914,- 251.100,-
11. Remont drogi gminnej nr 216016 w części ul. Spacerowej w Subkowach 2018-2019 86.000,- 80.000,-
12. Ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Gen. Dąbrowskiego w Narkowach 2017-2019 264.600 148.800,-
13. Wykonanie projektu i budowa odcinka drogi dojazdowej ul. Tczewskiej od nr 19 do nr 21 w Gorzedzieju 2019 24.050,- 24.050,-
14. Zagospodarowanie centrum wsi Mały Garc 2019 11.236,- 11.236,-
15. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Subkowach 2016-2021 113.000,- 10.000,-
16. Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Subkowach 2017-2026 5.630.000,- 150.000,-
17. Zakup kosiarki samobieżnej 2019 20.000,- 20.000,-
18. Instalacja oprawy solarnej w miejscowości Rybaki 2019 48.800,- 48.800,-
19. Zakup i montaż lampy hybrydowo-solarnej w Wielgłowach 2019 15.200,- 15.200,-
20. Zakup elementów placu zabaw w Wielgłowach 2019 7.000,- 7.000,-
21. Zakup i montaż trybuny sportowej w Radostowie 2019 22.500,- 22.500,-
22. Zakup i montaż zabawek i elementów siłowni na plac zabaw w Wielkiej Słońcy 2019 21.440,- 21.440,-
23. Zakup urządzenia edukacyjno - zabawowego na plac zabaw w Subkowach 2019 24.000,- 24.000,-
24. Zakup zabawek i opracowanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Radostowie 2019 6.300,- 6.300,-
Ogółem 1.794.026,-

Jak wynika z przedstawionych materiałów planowane wydatki bieżące i pozostałe wyniosą 22.689.121,- zł:

1) odpis na izby rolnicze 24.000,- zł ,

2) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 110.130,- zł,

3) zakup pompy i remonty – 7.000,- zł,

4) bieżące utrzymanie dróg – 159.000,- zł,

5) opłaty notarialne, wyceny rzeczoznawców i pozostała gospodarka komunalna (ubezpieczenia, remonty, przeglądy techniczne, kominiarskie, opłaty za ustanowienie służebności) – 116.100,- zł,

6) usługi geodezyjne – 13.000,- zł,

7) opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 57.000,- zł,

8) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 101.800,- zł,

9) promocja gminy – 27.100- zł,

10) administracja rządowa - 109.950,- zł,

11) urząd gminy (płace, pochodne od płac, zakup mediów, materiałów biurowych, środków czystości, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, naprawa urządzeń biurowych i komputerów, zakup komputerów, licencji, oprogramowań, szkolenia, delegacje, odpisy na ZFŚS, pobór podatków i opłat) – 2.112.020,- zł,

12) pozostała działalność (diety sołtysów, ubezpieczenia sołtysów oraz składki związane z przynależnością gminy do związków, stowarzyszeń i organizacji) - 68.500,- zł,

13) wspólna obsługa jednostek gminy – 215.800,- zł,

14) aktualizacja rejestru wyborców - 1.050,- zł,

15) wydatki związane z OSP i OC (zakup paliwa, części, drobnego sprzętu, remonty, ubezpieczenia, zakup energii, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych) – 111.900,- zł,

16) w rezerwie ogólnej mieści się:

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 63.849,- zł,

- rezerwa ogólna – 33.151,- zł,

- rezerwa na inicjatywę lokalną - 3.000,- zł,

17) spłata odsetek od kredytu - 220.000,- zł,

18) pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci realizowanego w innych gminach - 100.000,- zł,

19) Zespół Szkół w Subkowach – 5.886.146,- zł, w tym:

- szkoła podstawowa – 3.891.400,- zł,

- przedszkole – 624.204,- zł,

- gimnazjum – 546.294,- zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci w przedszkolach – 115.360,- zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 234.670,- zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w gimnazjach – 75.890,- zł,

- świetlica – 145.336,- zł,

- stołówka szkolna – 154.432,- zł,

- dokształcanie nauczycieli – 27.000,- zł,

- odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli – 32.360,- zł,

- nauka pływania - 8.000 zł,

- utrzymanie boiska Orlik – 31.200,- zł,

20) Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy – 1.848.730,- zł, w tym:

- szkoła podstawowa 1.417.990,- zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci w szkołach podstawowych – 212.050,- zł,

- przedszkole – 195.890,- zł,

- dokształcanie nauczycieli – 7.800,- zł,

- odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli – 15.000,- zł,

21) dowożenie dzieci do szkół – 638.800,- zł,

22) na badania w celu wykrycia raka piersi u kobiet i raka prostaty u mężczyzn- 5.000,- zł oraz pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Tczewie na szczepienie dziewczynek przeciw brodawczakowi ludzkiemu, zwalczanie otyłości i profilaktykę raka płuc – 5.000,- zł,

23) prace społecznie użyteczne – 11.000,- zł,

24) na pomoc społeczną – 8.434.910,- zł, w tym:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach – 609.870,- zł,

- świadczenia rodzinne – 2.711.500,- zł,

- świadczenia wychowawcze – 3.811.000,- zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 55.100,- zł,

- zasiłki okresowe i celowe -163.300,- zł,

- zasiłki stałe – 208.500,- zł,

- dodatki mieszkaniowe - 24.500,- zł,

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 311.900,- zł,

- dożywianie dzieci – 132.100,- zł,

- opłaty za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych - 1.000,- zł,

- opłaty za umieszczenie dorosłych w domu pomocy społecznej - 36.000,-zł,

- opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – 37.000,- zł,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 8.000,- zł,

- wspieranie rodziny – 29.600,- zł,

- program „Dobry Start” - 200.570,- zł;

- usługi opiekuńcze – 33.970,- zł,

- przeciwdziałanie narkomanii - 3.000,- zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z harmonogramem wydatków przyjętym przez radę gminy - 58.000,- zł,

25) stypendia dla uczniów – 8.000,- zł,

26) stypendia socjalne dla uczniów – 25.000,- zł (dopłata 20% do dotacji z budżetu państwa),

27) gospodarka odpadami komunalnymi – 861.000,- zł,

28) oświetlenie ulic i placów – 362.000,- zł,

29) utrzymanie zieleni w gminie – 33.000,- zł, na konkurs " Piękna Wieś "- 1.800,- zł,

30) oczyszczanie wsi – 7.500,- zł,

31) opłaty za korzystanie ze środowiska - 17.000,- zł,

32) realizację programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - 7.000,- zł,

33) dotację celową w związku z wymianą pieca - 4.200,- zł,

34) dla instytucji kultury zaplanowano dotację w kwocie – 687.600,- zł, w tym dla:

- Domu Kultury 547.600,-zł,

- Gminnej Biblioteki Publicznej 140.000,- zł,

35) pozostałe zadania w zakresie kultury – 13.285,- zł;

36) utrzymanie boisk, placów zabaw oraz imprezy sportowo - rekreacyjne organizowane przez gminę – 59.600,- zł,

37) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystki, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży i promocja wolontariatu w gminie Subkowy oraz ochrona zwierząt realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - 120.000,- zł.

Ze względu na niskie dochody w budżecie gminy na 2019 rok nie zaplanowano wielu przedsięwzięć, w związku z czym należy zabiegać o uzyskanie ponadplanowych dochodów z przeznaczeniem na kolejne zadania.

Zadania zaplanowane w budżecie gminy na 2019 rok są zgodne ze strategią rozwoju gminy.