zwiń
Pomor.2020.158 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Subkowy Wersja od: 22.01.2020

UCHWAŁA Nr XIV/102/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 17 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Subkowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr III/30/2003 Rady Gminy Subkowy z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Subkowy (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2003 r. Nr 65, poz. 1003, zm.: z 2007 r. Nr 160, poz. 3077, z 2008 r. Nr 97, poz. 2493 i z 2019 r. poz. 4360) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 13 ust. 3 uchyla się;

2) § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych określa odrębna uchwała.";

3) § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wykaz gminnych osób prawnych określa odrębna uchwała.";

4) § 27 ust. 4 załącznika nr 3, stanowiącego Regulamin rady i jej organów, otrzymuje brzmienie:

"4. Posiedzenia komisji stałej przebiegają na zasadach przyjętych dla obrad rady, z wyjątkiem określonych w § 22 ust. 1 i 2 oraz § 24 ust. 2.";

5) skreśla się załączniki nr 7 i 8 do statutu.

§2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Subkowy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Zmiana statutu gminy Subkowy ma na celu usunięcie z jego treści wykazu gminnych jednostek organizacyjnych (załącznik nr 7 do statutu) i wykazu gminnych osób prawnych (załącznik nr 8 do statutu). Zdaniem organów nadzoru wykazy takie nie stanowią materii statutowej. Zgodnie z art. 9 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym gmina może tworzyć jednostki organizacyjne w drodze odrębnej uchwały. W konsekwencji Załączniki nr 7 i 8 do statutu mają charakter wyłącznie informacyjny. Statut gminy powinien zawierać wyłącznie przepisy o charakterze normatywnym, a nie informować o innych sprawach i uchwałach podejmowanych przez Radę Gminy (por. m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 grudnia 2009 r., sygn. akt IV SA/Gl 765/09; publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Ponadto należało dokonać uściślenia zasad pracy komisji rady, których nie dotyczą odpowiednio przepisy w zakresie jawności obrad rady.