zwiń
Pomor.2019.4285 w/s wykonywania inicjatywy uchwałodawczej p... Wersja od: 01.01.2020

UCHWAŁA Nr X/76/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 3 września 2019 r.

w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez obywateli

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) uchwala się, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§1. Wyrażenia użyte w uchwale oznaczają:

1) obywatele – grupę mieszkańców Gminy Subkowy posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Gminy Subkowy;

2) komitet – komitet inicjatywy uchwałodawczej;

3) pełnomocnik – członka komitetu albo inną osobę wskazaną w pisemnym oświadczeniu członków komitetu występującą w imieniu i na rzecz komitetu;

4) projekt – projekt uchwały przygotowany przez komitet;

5) wykaz – listę podpisów obywateli popierających projekt;

6) kampania promocyjna – przedstawienie i wyjaśnienie przez komitet treści projektu;

7) rada – Radę Gminy Subkowy;

8) sołectwo – jednostkę pomocniczą Gminy Subkowy;

9) wójt – Wójta Gminy Subkowy;

10) komisja – stała lub doraźną komisję rady:

11) urząd – Urząd Gminy Subkowy;

12) porozumienie – umowę zawartą przez wójta z komitetem w przedmiocie użyczenia nieruchomości;

13) statut – Statut Gminy Subkowy;

14) przepisy odrębne – ustawy.

§2. Uchwała reguluje tryb postępowania w sprawach wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez obywateli.

Rozdział II

Zasady tworzenia komitetów.

§3. Obywatele mogą tworzyć komitety w celu wykonywania inicjatyw uchwałodawczych.

§4. Komitet tworzy co najmniej 7 obywateli, którzy złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL. Komitet reprezentuje pełnomocnik.

§5. Nazwę komitetu uzupełnia się o tytuł projektu.

§6. Komitet przygotowuje i rozpowszechnia projekt oraz organizuje zbieranie podpisów obywateli popierających projekt.

§7. Komitet rozwiązuje się po:

1) zakończeniu postępowania uchwałodawczego;

2) odmowie nadania biegu projektowi.

Rozdział III

Zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich.

§8. Pełnomocnik zawiadamia o utworzeniu komitetu.

§9. 1. W zawiadomieniu podaje się:

1) pełną nazwę komitetu;

2) dane, o których mowa w § 4;

3) dane pełnomocnik: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji i numer ewidencyjny PESEL.

2. Do zawiadomienia załącza się projekt wraz z wykazem 50 podpisów obywateli popierających projekt.

3. Wzór wykazu określa załącznik do uchwały.

§10. 1. Wójt sprawdza:

1) prawidłowość złożenia w wykazie wymaganej liczby podpisów obywateli;

2) spełnienie przez projekt wymogów formalnych, o których mowa w § 17.

2. Wójt wnosi do rady o podjęcie uchwały o odmowie nadania biegu projektowi w razie stwierdzenia braku wymaganej liczby podpisów lub przygotowania projektu niezgodnie z wymogami formalnymi.

§11. Wójt niezwłocznie ogłasza w BIP informację o: utworzeniu komitetu, danych pełnomocnika, miejscach udostępnienia projektu do publicznego wglądu.

Rozdział IV

Zasady promocji.

§12. Komitet może prowadzić kampanię promocyjną.

§13. Kampania promocyjna rozpoczyna się po dniu ogłoszenia, o którym mowa w § 11 i trwa nie dłużej niż 1 miesiąc.

§14. Do celów kampanii promocyjnej wójt, nieodpłatnie, udostępnia komitetowi:

1) stronę internetową urzędu i tablice ogłoszeń w sołectwach – do publikacji materiałów promocyjnych;

2) w miarę możliwości, lokale w świetlicach wiejskich w sołectwach na zasadach określonych w porozumieniu – do spotkań z obywatelami.

§15. Pełnomocnik zawiadamia wójta o nie prowadzeniu albo o zakończeniu kampanii promocyjnej. Do zawiadomienia pełnomocnik załącza wykaz zawierający co najmniej 150 podpisów obywateli popierających projekt; ust. 2 § 10 stosuje się odpowiednio.

§16. 1. Wójt przedkłada radzie projekt załączając swoją opinię i opinię prawną.

2. Rada, po zaopiniowaniu przez komisję, rozpatruje projekt.

Rozdział V

Formalne wymogi. Postanowienia końcowe.

§17. Projekt powinien spełniać formalne wymogi określone w ust. 1 i 3 § 14 załącznika nr 3 do statutu.

§18. Projekt nie może dotyczyć spraw, dla których przepisy odrębne zastrzegają wyłączną właściwość rady lub wójta w zakresie inicjatywy uchwałodawczej.

§19. Uchwały nie stosuje się do inicjatywy uchwałodawczej, o której mowa w pkt 3 ust. 2 § 17 statutu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Potrzeba podjęcia przedkładanego projektu uchwały określającej szczegółowo zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty jest następstwem nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) poprzez dodanie art. 41a.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.