zwiń
Pomor.2019.2090 w/s zarządzenia poboru opłaty za gospodarow... Wersja od: 14.05.2019

UCHWAŁA Nr V/39/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia

Na podstawie art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. z  2018 r. poz. 1454 i 1629) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§2. Inkasentami opłaty, o której mowa w § 1 są sołtysi. Wykaz inkasentów stanowi załącznik do uchwały.

§3. Ustala  się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% opłaty pobranej i wpłaconej na rachunek bankowy gminy.

§4. Traci moc uchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy Subkowy z  dnia 26 marca 2015 r. w  sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i  określenia wysokości wynagrodzenia (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2015 r. poz. 1414).

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje możliwość zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Dla sprawniejszego poboru opłat za gospodarowanie odpadami wyznaczono sołtysów jako inkasentów opłaty. W związku z wyborem nowych sołtysów na kadencję 2019-2023 należy dokonać zmiany w wykazie inkasentów. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian w stosunku do uregulowań z 2015 roku.