zwiń
Pomor.2020.159 w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszeni... Wersja od: 22.01.2020

UCHWAŁA Nr XIV/99/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, 1622 i 1690) Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. 1. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ponoszą osoby, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2.  Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala się według zasad określonych w poniższej tabeli:

L. p. Dochód osoby/rodziny wg kryterium dochodowego wyrażony w % Wysokość odpłatności za pobyt liczona w % dochodu
1. 0 – 100 % nieodpłatnie
2. 101 - 130% 50%
3. 131 - 150% 65%
4. 151 - 200% 70%
5. 201 - 250% 85%
6. 251 – 300% 90%
7. powyżej 300% 100%

§2. Wysokość odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się według zasad określonych w poniższej tabeli:

Dochód osoby/rodziny według kryterium dochodowego wyrażony w %

Wysokość odpłatności za pobyt liczona w % dochodu

– schronisko dla osób bezdomnych

Wysokość odpłatności za pobyt liczona w % dochodu

– schronisko dla osób bezdomnych usługami opiekuńczymi

do 100% 30% 50%
101 – 300 % 70% 80%
powyżej 300% 100% 100%

§3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/229/17 Rady Gminy Subkowy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. U. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 311).

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Zgodnie z dotychczasową uchwałą Nr XXXIV/229/17 Rady Gminy Subkowy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. U. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 311) osoby przebywające w schroniskach dla osób bezdomnych, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej nie ponosiły żadnych kosztów z tego tytułu.

Na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1690) w art. 97 ustawy o pomocy społecznej dodano ust. 1a, zgodnie z którym osoba skierowana do schroniska, posiadająca dochody w wysokości lub poniżej kryterium dochodowego, ponosi opłatę, która nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu.

W związku ze zmianą obowiązującego prawa podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne.