zwiń
Pomor.2019.2099 w/s podziału środków finansowych na dofinan... Wersja od: 15.05.2019

UCHWAŁA Nr V/42/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Działając na podstawie art.70a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 poz. 967 i 2245) w związku z § 7 pkt 1 i 2 oraz § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 136), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się podziału wyodrębnionych w budżecie środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwotach:

1) studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne – 14.900 złotych;

2) kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli – 4.600 złotych;

3) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych – 2.000 złotych;

4) szkolenie rad pedagogicznych – 4.200 złotych;

5) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 7.000 złotych;

6) koszty przejazdów związanych ze szkoleniem nauczycieli – 1.100 złotych.

§2. Ustala się w porozumieniu z dyrektorami szkół:

1) maksymalne roczne dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie w kwocie 3.000 złotych na jedną osobę;

2) preferowane specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone:

a) specjalności:

- pedagogika,

- pedagogika specjalna,

- matematyka;

b) formy kształcenia:

- studia magisterskie uzupełniające,

- studia licencjackie kierunkowe,

- studia podyplomowe.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Subkowy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

§7. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli nakłada na organ prowadzący obowiązek opracowania na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W uchwale Rady Gminy Subkowy Nr II/15/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia

budżetu gminy Subkowy na 2019 rok wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli tj. w wysokości 33.800 zł.

Ponadto zgodnie z § 8 wymienionego wyżej rozporządzenia w porozumieniu z dyrektorami szkół ustalono maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz wskazano preferowane specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może zostać przyznane.

Stosownie do zapisu art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonano po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.