zwiń
Pomor.2018.1498 w/s podziału gminy Subkowy na okręgi wyborcze Wersja od: 01.05.2018

UCHWAŁA Nr XXXVII/260/18

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie podziału gminy Subkowy na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowaniu niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) - na wniosek Wójta Gminy Subkowy - uchwala się, co następuje:

§1. Dokonuje się podziału gminy Subkowy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Na ustalenia Rady Gminy w sprawie okręgów wyborczych wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Gdańsku w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Subkowach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Subkowach i sołectwach.

§4. Traci moc uchwała nr XVII/147/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 13 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Subkowy na stałe obwody głosowania (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2012 r. poz. 2989).

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Art. 12. ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowaniu niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) zobowiązuje rady gmin do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy tzn. do 1 kwietnia 2018 r.

Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału (w naszym przypadku na dzień 31 grudnia 2017 r.). Według stanu na ten  dzień liczba mieszkańców gminy wynosiła 5.415 osób.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, w gminach do 20.000 mieszkańców, w skład rady wchodzą radni w liczbie 15.

Dokonanie podziału na okręgi wyborcze następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. Wynosi ona 361 (5.415 :15=361). Następnie liczbę mieszkańców w okręgu dzieli się przez jednolitą normę przedstawicielstwa w gminie z zastosowaniem zaokrągleń liczby mandatów w górę do całkowitej liczby mandatów, jeżeli ułamek liczby mandatów w okręgu jest równy lub większy niż ½ mandatu i odrzuceniem ułamka mandatu mniejszego niż ½. W wyniku tego przeliczenia uzyskano 15 mandatów.

2 sołectwa (Rybaki i Mały Garc) są tak małymi sołectwami pod względem liczby mieszkańców , że żadne z nich nie może samodzielnie utworzyć okręgu jednomandatowego.

Dlatego też planuje się pozostawić, obowiązujący obecnie podział gminy na okręgi wyborcze, zgodnie z którym dokonano połączenia w jeden okręg wyborczy sołectw: Mała Słońca i Rybaki (od 2002 r.) oraz sołectw: Mały Garc i Wielka Słońca (od 2006 r.). Sołectwa te graniczą ze sobą oraz mają podobne uwarunkowania społeczne, gospodarcze i kulturowe.

W 2010 r. połączono również sołectwa Wielgłowy i Waćmierz co wynikało wówczas z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.

Przedstawiany obecnie projekt podziału zachowuje te ustalenia, z wyjątkiem sołectw Wielgłowy i Waćmierz. Sołectwa te bowiem stanowić będą odrębne okręgi wyborcze, gdyż spełniają ustawowe kryteria pozwalające na utworzenie z każdego z nich samodzielnego okręgu jednomandatowego.

Ponadto dla sołectwa Radostowo - w porównaniu z podziałem z 2012 r. - zmniejszyła się liczba mandatów z 2 do 1.

Zgodnie z art. 418 § 1 ustawy w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców wybiera się 1 radnego, dlatego też dokonano podziału sołectw: Gorzędziej na 2 okręgi wyborcze i sołectwa Subkowy na 6 okręgów wyborczych. Podział pozostał nie zmieniony w stosunku do uregulowań przyjętych w 2012 r. Dokonując tych podziałów wzięto pod uwagę uwarunkowania społeczne i gospodarcze. Niniejszy projekt podziału gminy Subkowy na okręgi wyborcze konsultowany był z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku, która uznała, że jest on zgodny z prawem. Uchwała nie pociąga za sobą skutków finansowych.