zwiń
Pomor.2018.4086 w/s ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń n... Wersja od: 09.11.2018

UCHWAŁA Nr XLII/288/18

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Subkowy

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439, z 2018 r. poz. 310, 650 i 1669) Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. 1. . Ustala się na terenie Gminy Subkowy maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -63, w tym:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo na 25;

2) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) na 20;

3) powyżej 18 % zawartości alkoholu na 18.

2. Ustala się na terenie Gminy Subkowy maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 8, w tym:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo na 4;

2) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) na 1;

3) powyżej 18 % zawartości alkoholu na 3.

3. Ustala się na terenie Gminy Subkowy maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 55, w tym:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo na 21;

2) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) na 19;

3) powyżej 18 % zawartości alkoholu na 15.

§2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/185/2001 Rady Gminy Subkowy z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia  w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 103, poz. 2018) oraz Uchwała Nr XIV/130/2008 Rady Gminy Subkowy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia  poza miejscu sprzedaż (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 109, poz. 2649).

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Subkowy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 310), na mocy której rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dotychczasowa uchwała zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowej uchwały, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) rada gminy ustala maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, tj. do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa i powyżej 18% zawartości alkoholu oraz odrębnie dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży. Dotychczasową liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do sprzedaży w miejscu sprzedaży określały uchwały:

- uchwała nr XXIV/185/2001 z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,

- uchwała nr XIV/130/2008 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 15, a poza miejscem sprzedaży 25.

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz na piwo nie była dotychczas limitowana. Proponowane maksymalne liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określone odrębnie do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz rodzaju napojów alkoholowych, tj. powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu nie przekraczają dotychczas obowiązującej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa).

Stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy przed podjęciem niniejszej uchwały zasięga opinii jednostek pomocniczych gminy.