zwiń
Pomor.2018.3452 do Porozumienia Międzygminnego Nr RK.Ś7610-2/10 z... Wersja od:

ANEKS Nr 2

WÓJTA GMINY SUBKOWY

z dnia 12 marca 2018 r.

do Porozumienia Międzygminnego Nr RK.Ś7610-2/10 z dnia 25.11.2010 r. zawarty w dniu 12.03. 2018 r. w Tczewie

pomiędzy:

Gminą Miejską Tczew

Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

reprezentowaną przez:

Mirosława Pobłockiego – Prezydenta Miasta Tczew

a

Gminą Subkowy

reprezentowaną przez:

Mirosława Murzydło - Wójta Gminy Subkowy

§ 1

W Porozumieniu Międzygminnym Nr RK.Ś7610-2/10 z dnia 25.11.2010 r.§ 5 otrzymuje brzmienie:

1. Niniejsze Porozumienie zawiera się na okres do dnia 31 grudnia 2030 r.

2. Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.”

§2.

Pozostałe warunki Porozumienia pozostają bez zmian.

§3.

1. Aneks do Porozumienia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

2. Gmina Miejska Tczew zobowiązuje się, a Gmina Subkowy wyraża zgodę na oddanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego niniejszego aneksu do Porozumienia.

§4.

Niniejszy aneks do Porozumienia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, pod dwa dla każdej ze Stron.

Gmina Subkowy

Wójt Gminy

Mirosław Murzydło

Gmina Miejska Tczew

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki