zwiń
Pomor.2019.772 w/s określenia zasad zwrotu wydatków ponies... Wersja od: 01.01.2019

UCHWAŁA Nr III/22/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2354 i 2529) uchwala się, co następuje:

§1.

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryteria dochodowe ustalone na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie albo dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kwoty kryterium.

§2.

Traci moc uchwała Nr XXXII/291/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 –2020 (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014 r. poz. 1609).

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały związane jest z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 określającego zasady przyznawania wsparcia gminom.

Przyjęcie Programu i udzielanie w ramach niego wsparcia zobowiązuje Gminę do określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc udzielaną osobom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wynika wprost z zapisów tejże ustawy.

Proponowane zmiany mają charakter głównie porządkowy i dostosowujący prawo miejscowe do nowych rozwiązań prawnych przyjętych na szczeblu centralnym. Dotychczas obowiązujący i realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020”, został zakończony z dniem 31 grudnia 2018 r., a od dnia 1 stycznia 2019 r. wprowadzony został do realizacji nowy wieloletni program na lata 2019 – 2023 „Posiłek w domu i w szkole”. Ogólne zasady realizacji obu programów są zbieżne, wydłużono czas jego trwania. Analogiczne pozostają także zasady zwrotu wydatków poniesionych na pomoc udzielaną osobom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.