zwiń
Pomor.2019.4012 w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczani... Wersja od: 20.09.2019

UCHWAŁA Nr IX/66/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Subkowy dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 i z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych:

1) przedszkoli;

2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

3) innych form wychowania przedszkolnego

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

§2. 1. W celu uzyskania prawa do dotacji organy prowadzące niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, zwane dalej placówkami wychowania przedszkolnego, składają Wójtowi Gminy Subkowy zwanemu dalej wójtem odrębne wnioski o udzielenie dotacji o której mowa w § 1, zawierające informacje o planowanej liczbie: uczniów, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - nie później, niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do placówek wychowania przedszkolnego - w roku, w którym dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu.

3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały

§3. 1. Organ prowadzący placówki wychowania przedszkolnego składa w terminie do 7 dnia każdego miesiąca wójtowi informację o faktycznej liczbie: uczniów, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w prowadzonych przez siebie placówkach wychowania przedszkolnego, wymienionych w § 1, na których przysługuje dotacja udzielana w trybie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Informację o liczbie: uczniów, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, którzy zostali przyjęci lub odeszli z niepublicznego przedszkola, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego po pierwszym dniu danego miesiąca, którego dotyczyła informacja, składa się wraz z taką informacją w miesiącu następnym - z podaniem liczby dni pozostawania uczniem lub wychowankiem, dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ubiegłym miesiącu.

3. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

§4. 1. Organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, są obowiązane sporządzać i przekazywać wójtowi pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za poszczególne niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego, za okres od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji – w terminie do 20 stycznia roku następnego.

2. Do rozliczania, o którym mowa w ust. 1 załącza się zestawienie wydatków poniesionych z dotacji w roku budżetowym, którego dotyczy rozliczenie, z podziałem na:

1) wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z podziałem na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli;

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi;

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dyrektora;

2) wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;

3) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;

4) wydatki poniesione na organizację kształcenia specjalnego i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;

5) wydatki bieżące inne niż określone w punktach 1-4.

3. Zestawienie wydatków, o których mowa w ust. 2 zawiera wykaz wszystkich wydatków składających się na sumę rozliczenia dotacji ogółem z przyporządkowaniem ich do poszczególnych kategorii wydatków wraz z podaniem ich kwoty i nazwy.

4. W rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1 wskazuje się faktyczną liczbę uczniów, w tym liczbę uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, liczbę uczniów objętych kształceniem specjalnym z podaniem rodzajów niepełnosprawności i wieku dziecka, liczbę uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

5. Organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, które kończą swoją działalność w trakcie trwania roku budżetowego składają, w terminie 15 dni po zakończeniu działalności, pisemne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku budżetowego do dnia zakończenia działalności.

6. Wzór rozliczenia dotacji określa załącznik nr 3 do uchwały.

7. Wójty ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

8. Poprawnie sporządzone rozliczenie o którym mowa w ust. 1 podlega zatwierdzeniu przez wójta w terminie 30 dni od dnia wpływu rozliczenia.

§5. 1. Wójtowi przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania dotacji oraz prawidłowości wykorzystania dotacji, przez placówki wychowania przedszkolnego.

2. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy w Subkowach na podstawie imiennego upoważnienia.

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowane placówki wychowania przedszkolnego telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w podmiocie kontrolowanym oraz w obecności jego pracowników, a w uzasadnionych przypadkach - w dniach i godzinach ustalonych pomiędzy kontrolującymi a osobami reprezentującymi kontrolowane placówki wychowania przedszkolnego.

5. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą, w siedzibie kontrolowanego podmiotu, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu, o którym mowa w ust. 5, w terminie uzgodnionym z kontrolującym – nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.

6. Kontrolujący mają prawo dokonywania odpisów i kserokopii kontrolowanej dokumentacji, służące dokumentowaniu stwierdzonych nieprawidłowości.

7. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane placówki wychowania przedszkolnego.

8. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować do organów prowadzących kontrolowane podmioty lub do ich dyrektorów o udzielanie wyjaśnień, sporządzanie obliczeń i zestawień w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji.

9. Dokumenty okazane przez kontrolowanego i sprawdzane podczas kontroli podlegają parafowaniu przez kontrolujących.

§6. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu: osoba prowadząca lub reprezentująca organ prowadzący oraz dyrektor kontrolowanego podmiotu.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę kontrolowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i jej adres;

2) wskazanie organu prowadzącego;

3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowane niepubliczne przedszkole (dyrektora) i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego;

7) opis dokonanych ustaleń faktycznych;

8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków;

9) opis dokumentacji;

10) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli;

11) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanej niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego, wymienionej w § 1, organu prowadzącego o przysługującym im prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy;

12) informację o doręczeniu jednego egzemplarza kontrolowanemu;

13) podpisy osób kontrolujących i osoby prowadzącej lub osoby reprezentującej organ prowadzący.

§7. 1. Jeżeli osoba reprezentująca lub prowadząca kontrolowaną placówkę wychowania przedszkolnego odmawia podpisania protokołu – protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

3. Osoba reprezentująca lub prowadząca kontrolowaną placówkę wychowania przedszkolnego może zgłosić wójtowi w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienia lub zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

4. Wójt rozpatruje złożone wyjaśnienia i zastrzeżenia oraz zawiadamia pisemnie kontrolowaną placówkę wychowania przedszkolnego o wyniku tego rozpatrzenia w terminie 7 dni od dnia ich wpływu.

§8. 1. W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli, nieprawidłowości mających wpływ na prawo do dotacji lub na wysokość dotacji, przysługującej kontrolowanej placówce wychowania przedszkolnego, wójt w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu albo od dnia wpływu wyjaśnień lub zastrzeżeń, o których mowa w § 7 ust. 3, kieruje do kontrolowanej placówki wychowania przedszkolnego wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli wójt uwzględni wyjaśnienia lub zastrzeżenia, o których mowa w § 7 ust. 3.

3. Kontrolowana placówka wychowania przedszkolnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadamia wójta o realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala w drodze uchwały tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Ustala tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania ww. dotacji oraz zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o ich udzielenie oraz w rozliczeniu ich wykorzystania. Wskazuje termin przekazania informacji o liczbie odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 34 ust. 2 oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.