zwiń
Pomor.2020.1455 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowan... Wersja od: 31.03.2020

UCHWAŁA Nr XV/110/20

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w gminie Subkowy w obrębie ewidencyjnym Subkowy oznaczonej nr 579/7

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 i z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815) Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w gminie Subkowy, w obrębie ewidencyjnym Subkowy oznaczonej nr 579/7.

§2. Plan obejmuje obszar w granicach określonych w załączniku nr 1.

§3. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

1) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków; linie te nie dotyczą okapów i gzymsów, które mogą być wysunięte przed linie zabudowy do 0,8 m oraz balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, które mogą być wysunięte przed linię zabudowy do 1,5 m, chyba że ustalenia szczegółowe planu stanowią inaczej; linie te nie dotyczą budowli i części podziemnych budynków;

2) powierzchnia zabudowy – powierzchnia działki zajęta przez wszystkie budynki, wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynków na powierzchnię działki; z wyłączeniem:

a) powierzchni obiektów budowlanych i ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,

b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, itp.;

c) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze, np. szklarnie, altany, szopy;

3) powierzchnia całkowita budynku – suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po obrysie zewnętrznym budynku z włączeniem tynków i okładzin, na poziomie posadzki pomieszczeń lub ich części o wysokości ponad 1,90 m, zamkniętych i przekrytych ze wszystkich stron, z wyjątkiem nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia; do powierzchni całkowitej nie wlicza się przykładowo powierzchni loggii, balkonów, galerii, tarasów;

4) powierzchnia użytkowa budynku – powierzchnia całkowita pomniejszona o powierzchnie zajęte przez: konstrukcję, instalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, wbudowane garaże i parkingi oraz pomieszczenia nieużytkowe;

5) zabudowa – budynki.

§4. W obszarze planu obowiązują niżej wymienione wymagania:

1) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych. Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi;

2) istniejące i projektowane sieci infrastruktury technicznej należy przystosować do planowanego zagospodarowania;

3) kolizje z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej należy przebudować lub dostosować do nowych warunków zabudowy;

4) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę oraz budowę nowych sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich. Przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich należy podporządkować przepisom szczegółowym;

5) dopuszcza się budowę budynku stacji transformatorowej w każdym terenie w ilości zależnej od potrzeb. Dopuszcza się sytuowanie budynku stacji transformatorowej bezpośrednio przy granicy działki;

6) dopuszcza się wydzielenie terenu dla potrzeb infrastruktury technicznej i drogowej (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki, syreny alarmowe, itp.) oraz dla potrzeb regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej;

7) wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej i wyższej od 50 m nad poziom terenu podlegają zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;

8) przedmiotowy teren położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 91 i w związku z tym planowane inwestycje należy realizować zgodnie z przepisami szczegółowymi.

§5. 1. Wprowadza się ustalenia ogólne dla poszczególnych funkcji:

1)  U – teren zabudowy usługowej:

a) wiodące funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

- stacja paliw, stacja diagnostyczna, myjnia samochodowa, punkt naprawy samochodów,

b) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:

- zabudowa usługowa z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła,

- parkingi, garaże,

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

§6. 1. Ustalenia szczegółowe dla terenu nr 1.U.

1) PRZEZNACZNIE TERENU:

U – teren zabudowy usługowej.

2) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

a) nie określa się.

3) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

a) zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności winien być bezwzględnie ograniczony do granic własności obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami,

b) uciążliwości aerosanitarne pochodzące z inwestycji nie mogą przekraczać dopuszczalnych standardów emisyjnych ani powodować pogorszenia standardów jakości środowiska.

4) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

a) nie dotyczy.

5) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

a) nie określa się.

6) USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

a) linie zabudowy: należy zachować maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu,

b) dopuszcza się sytuowanie budynków ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości 1,5 m od sąsiedniej działki budowlanej,

c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 80%,

d) intensywność zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż – 2,0,

e) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 10% powierzchni działki,

f) wysokość zabudowy: nie mniej niż – nie określa się, nie więcej niż 12 m,

g) geometria dachu: nie określa się,

h) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane,

i) dopuszcza się wydzielenia dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną i drogową oraz regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami i powiększenia nieruchomości sąsiedniej.

7) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

a) nie dotyczy.

8) USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:

a) nie określa się.

9) USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

a) dojazd z drogi krajowej nr 91, poprzez pas wyłączenia w lewo (tj. z kierunku Łodzi); drogę krajową nr 91 należy rozbudować o pas wyłączenia w lewo,

b) w granicach własności, na której zlokalizowana jest inwestycja należy zapewnić w zależności od funkcji miejsca postojowe w ilości:

- min. 3 miejsce postojowe / 100 m2 powierzchni użytkowej usług

- min. 1 miejsce postojowe / 2 miejsca konsumenckie

- min. 1 miejsce postojowe / 2 zatrudnionych na najliczniejszej zmianie

– – - min. 2 stanowiska dla oczekujących / 1 dystrybutor (dotyczy stacji paliw)

- min. 2 stanowiska dla oczekujących / 1 stanowisko do mycia (dotyczy myjni samochodowych)

c) w ramach miejsc postojowych należy zapewnić miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15,

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40,

d) miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową winny spełniać wymagania wynikające z przepisów szczegółowych,

e) woda: z sieci wodociągowej,

f) ścieki sanitarne: do sieci kanalizacji sanitarnej, w tym ścieki technologiczne wymagają podczyszczenia w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach,

g) wody opadowe:

- odprowadzenie wód opadowych na teren w granicach własności lub do systemu kanalizacji deszczowej,

- wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych,

h) ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła ciepła,

i) energia elektryczna: z sieci energetycznej, dopuszcza się pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii o mocy do 100kW,

j) telekomunikacja: z sieci telekomunikacyjnej,

k) gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,

l) utylizacja odpadów stałych: zgodnie z przepisami szczegółowymi.

10) USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW:

a) nie określa się.

11) USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI:

a) nie dotyczy.

12) USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU: PRZESTRZENNYM

a) 30%.

§7. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części, są:

1) część graficzna – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 (załącznik nr 1);

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2);

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).

§8. Tracą moc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, we fragmencie objętym granicami niniejszego planu, zatwierdzone uchwałami Rady Gminy Subkowy:

1) Nr VI/60/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 137, poz. 2440);

2) Nr XXX/274/10 z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. nr 2 poz. 46);

3) Nr XXXV/239/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 759).

§9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Subkowy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

1.  Opis przedmiotu planu

Teren opracowania planu położony jest w południowej części obrębu ewidencyjnego Subkowy, poza terenem zabudowy. Od strony północnej teren graniczy z terenem zabudowy zagrodowej. Od strony wschodniej granicę stanowi droga krajowa nr 91 – ul. Gdańska, natomiast od strony południowej i zachodniej teren otoczony jest niezabudowanymi terenami rolnymi.

Przedmiotowy teren zabudowany jest stacją paliw i obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,3 ha.

Załącznik graficzny do projektu planu został sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000.

2.  Sposób realizacji w uchwale wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1)  Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury

Planowane zagospodarowanie terenu stanowi harmonijną całość oraz uwzględnia wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne. Teren przeznaczony jest pod funkcję terenu zabudowy usługowej: stację paliw, stację diagnostyczną, myjnię samochodową oraz punkt naprawy samochodów.

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawarte są w § 6 ust. 1 pkt 3. Ponadto, w § 6 ust. 1 pkt 6, zawarte są ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

2)  Walory architektoniczne i krajobrazowe

Plan w § 6 ust. 1 pkt 3, określa zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w § 6 ust. 1 pkt 6 – parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy. Ponadto, w § 4 ust. 1 określono konieczność ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

Zgodnie z ww. ustaleniami, plan zapewnia zachowanie, na przedmiotowym terenie, walorów architektonicznych i krajobrazowych.

3)  Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych

Plan jest sporządzony w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 799) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566).

W § 6 ust. 1 pkt 3, plan określa zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

Ponadto, w § 4 ust. 1 plan ustala wymóg ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

Na przedmiotowym terenie nie występują grunty rolne lub leśne podlegające ochronie na mocy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161).

4)  Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Na przedmiotowym terenie nie występują obszary ani obiekty o wartościach kulturowych lub historycznych.

5)  Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych

Plan w § 4 ust. 7, § 6 ust. 1 pkt 3, § 6 ust. 1 pkt 9 zawiera ustalenia odnoszące się m.in. do ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Potrzeby osób niepełnosprawnych uwzględnione są w § 6 ust. 1 pkt 9.

6)  Walory ekonomiczne przestrzeni

Plan, ustalając sposób przeznaczenia terenów, uwzględnia walory ekonomiczne przestrzeni.

Przestrzeń obszaru planu jest wykorzystana w sposób optymalny: pod zabudowę usługową – stację paliw, stację diagnostyczną, myjnię samochodową oraz punkt naprawy samochodów – przeznaczony jest teren położony przy drodze krajowej, poza terenem zabudowanym.

7)  Prawo własności

Na przedmiotowym terenie występują grunty własności prywatnej. Plan miejscowy w swoich ustaleniach, uwzględnia potrzeby właściciela terenu przy zachowaniu zgodności z przepisami prawa.

8)  Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Na przedmiotowym terenie nie występują tereny zamknięte ani ich strefy ochronne. Plan w

§4. ust. 7 zawiera ustalenie dotyczące bezpieczeństwa państwa. Plan uzyskał pozytywne uzgodnienie od właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa.

9)  Potrzeby interesu publicznego

Ustalenia planu uwzględniają potrzeby lokalnej społeczności przeznaczając pod zabudowę usługową (stacja paliw, stacja diagnostyczna, myjnia samochodowa oraz punkt naprawy samochodów) teren położony przy drodze krajowej, poza terenem zabudowanym oraz przeznaczony na ten cel w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Subkowy. Do projektu planu wpłynęła uwaga Gminy na etapie wyłożenia planu do publicznego wglądu, była ona rozpatrywana w taki sposób aby pogodzić interes prywatny właściciela działki z interesem właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz z potrzebami lokalnej społeczności. z punktu widzenia właścicieli działek sąsiednich.

10)  Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych

Plan w § 4 ust. 2, 3, 4, 5, 6 oraz w § 6 ust. 1 pkt 9, zawiera zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

11)  Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Wójt gminy zagwarantował społeczeństwu udział w pracach nad planem miejscowym:

- dnia 22.02.2109 r. w prasie lokalnej ukazało się ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania planu,

- dnia 22.02.2019 r. na gminnej tablicy ogłoszeń wywieszono obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania planu,

- dnia 8 listopada 2019 r. w prasie lokalnej ukazało się ogłoszenie o wyłożeniu planu do publicznego wglądu,

- dnia 8 listopada 2019 r. na gminnej tablicy ogłoszeń wywieszono obwieszczenie o wyłożeniu planu do publicznego wglądu,

- dnia 8 listopada 2019 r. na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej zostało zamieszczone obwieszczenie o wyłożeniu planu do publicznego wglądu,

12)  Zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych

Wójt gminy, na każdym etapie opracowywania planu, zachowywał jawność i przejrzystość procedur planistycznych. Dotyczy to w szczególności etapów, które związane są z udziałem społeczeństwa, co wykazano w punkcie 11.

13)  Potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności

Plan w § 6 ust. 1 pkt 9 zawiera zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, w tym zaopatrzenia w wodę, co przełoży się na zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody.

14)  Zachowanie równowagi, przy ustalaniu przeznaczenia terenu lub określaniu potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu, między interesem publicznym a interesami prywatnymi

Teren objęty planem stanowią grunty własności prywatnej. Teren przeznaczony pod zabudowę usługową (stacja paliw, stacja diagnostyczna, myjnia samochodowa oraz punkt naprawy samochodów) położony jest przy drodze krajowej poza terenem zabudowanym.

15)  Wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni w przypadku sytuowania nowej zabudowy

Teren opracowania planu położony jest w południowej części obrębu ewidencyjnego Subkowy, poza terenem zabudowy. Od strony północnej teren graniczy z terenem zabudowy zagrodowej. Od strony wschodniej granicę stanowi droga krajowa nr 91 – ul. Gdańska, natomiast od strony południowej i zachodniej teren otoczony jest niezabudowanymi terenami rolnymi.

Przedmiotowy teren zabudowany jest stacją paliw i obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,3 ha.

Wykładnią polityki przestrzennej gminy Subkowy jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy uchwalone uchwałą Nr VI/26/15 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 marca 2015 r.

Wg ustaleń studium przedmiotowy obszar położony jest w terenie oznaczonym jako obszary rozwoju zabudowy o wiodącej funkcji usługowej (4.8. U) – teren przeznaczony pod prowadzenie różnorakich działalności o charakterze usługowym.

Ustalenia projektu planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy, uchwalonego uchwałą Nr VI/26/15 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 marca 2015 r.

3.  Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

1) Dla gminy Subkowy obowiązuje Uchwała Nr XLIII/293/18 Rady Gminy Subkowy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Subkowy.

W  opracowaniu pt. „Analiza zmian w  zagospodarowaniu przestrzennym gminy Subkowy” (część tekstowa i  graficzna), wykonanym we wrześniu 2018 r., dotyczącym lat 2014-2018, stanowiącym załącznik do ww. uchwały, dokonano analizy. W dziale IV opracowania wskazano, iż „Należy każdorazowo dokonywać analizy zasadności przystąpienia do sporządzania planów przed realizacją wniosków – ponieważ ich realizacja wiąże się z konkretnymi kosztami (opracowania i skutków uchwalenia planu), które poniesie gmina, a zasadność realizacji nie zawsze jest zgodna z polityką przestrzenną gminy.”

Przed przystąpieniem do przedmiotowej zmiany planu Gmina dokonała analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia wnioskowanej zmiany i stwierdziła zasadność wykonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Subkowy. Przedmiotowa zmiana planu jest więc zgodna z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1.