zwiń
Pomor.2019.4359 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określaj... Wersja od: 16.10.2019

UCHWAŁA Nr X/74/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 3 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Subkowy

Na podstawie z art. 30 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 34a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 i z 2019 r. poz. 730 i 1287) Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. W § 5 załącznika do uchwały Nr XVIII/160/09 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Subkowy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2009 r. Nr 60 poz.1169) wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w szkołach podstawowych i przedszkolach wynosi 300 zł miesięcznie.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust.1 pkt 2, wynosi 55 zł miesięcznie.”

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Subkowy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały zmieniającej wysokość dodatku funkcyjnego za wychowawstwo związane jest ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 i z 2019 r. poz. 730 i 1287). Ustawa ta ustala minimalną wysokość dodatku funkcyjnego dla wychowawców klas w wysokości 300 zł i wchodzi w życie z dniem 1 września br.