zwiń
Pomor.2019.741 w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospo... Wersja od: 01.03.2019

UCHWAŁA Nr III/30/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art, 6i ust. 1 pkt 1 oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629) uchwala się, co następuje:

§1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Subkowy powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki tej opłaty określonej w § 2.

§2. Ustala się stawki opłaty, o której mowa w § 1 w wysokości:

1) 19 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) 34 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (zmieszany).

§3. Tracą moc uchwały Rady Gminy Subkowy nr:

1) XXI/191/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1136);

2) XXXII/285/14 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1607);

3) VI/35/15 z dnia 26 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1412).

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności dostosowania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do aktualnych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

Po przeprowadzeniu analizy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w latach 2017 i 2018 stwierdzono, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości są znacznie niższe niż koszty związane z obsługą systemu. Z analizy wynika również, że w badanym okresie wzrasta ilość zbieranych odpadów oraz ich cena w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu od maja 2018 roku znacząco wzrósł koszt odbioru i transportu odpadów. W roku 2017 wpływy z opłat od mieszkańców to 736 tys. zł., a utrzymanie systemu – 812 tys. zł. Rok 2018 to wspływy w wysokości 717 tys. zł, natomiast koszt funkcjonowania to już 895 tys. zł przy zwiększonej zapłacie za odbiór i transport dopiero od czerwca.

Z powyższej analizy wynika, że w 2017 r. do prawidłowego funkcjonowania systemu z budżetu gminy dofinansowano 76 tys. zł, natomiast w 2018 r. już 178 tys. zł.

Po przeprowadzeniu symulacji kosztów funkcjonowania w 2019 r. po uwzględnieniu znaczącego wzrostu cen przyjęcia i zagospodarowania odpadów w ZUOS należy stwierdzić, że przy niezmiennej stawce do systemu wpłynie około 720 tys. zł, zaś przewidywane koszt utrzymania systemu to 1,028 mln. zł.

Z powyższego wynika, że w bieżącym roku w przypadku braku zmiany stawek należałoby dofinansować system w wysokości ponad. 300 tys. zł.

W celu zminimalizowania wysokości ww. kwoty konieczne jest dokonanie zmiany w stawce.