zwiń
Pomor.2018.4113 w/s udzielenia dotacji celowej na prace kon... Wersja od: 12.11.2018

UCHWAŁA Nr XLII/290/18

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187, 1086 i 1595, z 2018 r. poz. 10), Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. Uchwała określa szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej, zwanej dalej "dotacją", na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, zwane dalej "pracami", przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§2. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zwanego dalej "wnioskodawcą", wniosku do Wójta.

§3. 1. W przypadku ubiegania się o dotację przez wnioskodawcę prowadzącego działalność gospodarczą albo działalności w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa, stanowić będzie ona odpowiednio:

1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE.L.352 z 24.12.2013 roku);

2) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE.L.352 z 24.12.2013 roku).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 wnioskodawca składa ponadto:

1) zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis, w tym zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat. Jeżeli wnioskodawca nie korzystał z pomocy de minimis, składa oświadczenie o jej nieotrzymywaniu;

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.);

albo

3) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 121, poz. 810).

§4. 1. Wniosek na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone, składa się do dnia 30 września każdego roku.

2. Wniosek jest rozpatrywany w terminie jednego miesiąca po podjęciu uchwały budżetowej na dany rok.

3. Prace, na których przeprowadzenie udzielono dotacji, mogą być ponownie dofinansowane, po upływie 10 lat od roku w którym dotacji udzielono.

§5. Wzór wniosku określa załącznik do uchwały.

§6. Wnioskodawca do wniosku dołącza:

1) odpis pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac;

2) odpis pozwolenia na budowy gdy jest ono wymagane albo zgłoszenia..

§7. Przekazywanie środków na dofinansowanie odbywa się:

1) w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania;

2) na wydzielony rachunek bankowy wnioskodawcy.

§8. 1. Wójt prowadzi dokumentację udzielonych dotacji, która zawiera:

1) wniosek;

2) umowę o udzielenie dotacji;

3) informację o sposobie rozliczenia dotacji.

2. Dokumentację rozliczonej dotacji przechowuje archiwum urzędu.

§9. Wójt informuje Radę Gminy w terminie do 31 marca każdego roku o dotacjach udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.

§10. Tracą moc uchwały Rady Gminy Subkowy Nr XXVII/235/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 14 poz. 403) i Nr XI/105/08 z dnia 6 marca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008 r. Nr 53 poz.1501).

§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Uchwała ujednolica i porządkuje przepisy związane z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz dostosowuje termin składania wniosków do procedur uchwalania budżetu.