zwiń
Pomor.2019.4487 w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodar... Wersja od: 24.10.2019

UCHWAŁA Nr X/72/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 3 września 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu dla działki nr 39/8 położonej w miejscowości Wielgłowy, obręb ewidencyjny Brzuśce, jednostka ewidencyjna Gmina Subkowy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 i z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009 i 1524) Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

Dział I

Postanowienia ogólne

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 39/8 położonej w miejscowości Wielgłowy, obręb ewidencyjny Brzuśce, jednostka ewidencyjna Gmina Subkowy, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,58 ha.

§2. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący Załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu, stanowiące Załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące Załącznik nr 3.

§3. Część tekstowa uchwały została podzielona na następujące jednostki redakcyjne:

1) Dział I zawierający postanowienia ogólne;

2) Dział Il zawierający ustalenia planu:

a) Rozdział I zawierający ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

b) Rozdział Il zawierający ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

c) Rozdział III zawierający ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,

d) Rozdział IV zawierający ustalenia dotyczące zasad kształtowania krajobrazu,

e) Rozdział V zawierający ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej,

f) Rozdział VI zawierający ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

g) Rozdział VII zawierający ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu,

h) Rozdział VIII zawierający ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa,

i) Rozdział IX zawierający ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

j) Rozdział X zawierający ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowywania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

k) Rozdział XI zawierający ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

l) Rozdział XII zawierający ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów,

m) Rozdział XIII zawierający ustalenia dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w przepisach odrębnych;

3) Dział III zawierający ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów; 4) Dział IV zawierający ustalenia końcowe.

Dział II

Ustalenia ogólne

§4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2) przepisach odrębnych — należy przez to rozumieć przepisy ustaw;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną stanowiącą Załącznik nr 1;

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

5) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku w rozumieniu przepisów odrębnych oraz wysokość innych obiektów budowlanych mierzona od najniżej położonej rzędnej terenu w miejscu posadowienia do najwyżej położonego punktu tego obiektu;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linie, poza które nie mogą wykraczać ściany zewnętrzne budynków, wykusze, schody, podjazdy i balkony nie mogą być wysunięte poza tę linię więcej niż 1 m;

7) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi do powierzchni działki w granicach danego terenu. Powierzchnia zabudowy wyznaczana jest przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu;

8) zaleceniu - należy przez to rozumieć wskazanie wykonania pewnych czynności, nie będących nakazem;

9) stawce procentowej – należy przez to rozumieć jednorazową opłatę planistyczną, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, naliczaną w przypadku zbycia nieruchomości, jeżeli wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła jej wartość, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§5. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego opracowaniem planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) symbole cyfrowo-literowe określające przeznaczenie terenów.

Rozdział I

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§6. Ustala się następujące przeznaczenia terenów objętych planem:

1) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;

2) WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

3) KDW – tereny dróg wewnętrznych.

Rozdział I

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

l

§7. Na terenie MN/U ustala się:

1) nakaz ujednolicenia kolorystyki pokrycia dachów w obiektach budowlanych do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, brązów lub grafitu;

2) nakaz wykończenia elewacji w nowych obiektach budowlanych materiałami o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, materiały cegłopodobne (klinkier), drewno, kamień; dopuszcza się deskowanie lub licowanie cegłą;

3) zakaz stosowania sidingu winylowego i jaskrawych kolorów w wykończeniu elewacji nowych obiektów budowlanych.

Rozdział III

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

§8. 1. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji.

2. Wszelkie cieki wodne naturalne i rowy melioracyjne, oczka wodne oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, konserwacji i zapewnieniu nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się skanalizowanie cieków wodnych z zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód i pod warunkiem uzyskania wymaganych opinii, zgodnie z przepisami odrębnymi. Właściciele terenu zobowiązani są utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne i urządzenia wodne, stanowiące ich własność, oraz mają obowiązek zapewnić do nich dostęp odpowiednim służbom w celu ich utrzymania i konserwacji.

3. Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności musi być ograniczony do granic obszaru, dla którego inwestor posiada tytuł prawny (poza urządzeniami i obiektami telekomunikacyjnymi, które należy rozpatrywać i lokalizować w oparciu o przepisy odrębne), a znajdujące się w granicach obszaru pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.

4. Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją oraz przed zaleganiem wód opadowych. Wody opadowe należy zagospodarować w sposób umożliwiający ich późniejsze wykorzystanie do nawodnienia np. trawników, zieleńców itp.

5. Przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk ochrony gatunków, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Ewentualną wycinkę drzew powinno przeprowadzić się poza okresem lęgowym ptaków, o którym mowa w przepisach odrębnych.

Rozdział IV

Zasady kształtowania krajobrazu

§9. Zaleca się zachowanie drzew niekolidujących z planowaną zabudową i zagospodarowaniem terenu.

Rozdział V

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej

§10. W obrębie obszaru planu nie występują obiekty, ani tereny o wartościach kulturowych oraz nie występują dobra kultury współczesnej podlegające ochronie.

Rozdział VI

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§11. W granicach planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w przepisach odrębnych.

Rozdział VII

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§12. 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla poszczególnych terenów określone są w Dziale III.

2. W odniesieniu do parametrów i wskaźników zabudowy określonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów:

1) nie dopuszcza się podpiwniczenia budynków;

2) ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo - handlowych;

3) ustalenie wysokości zabudowy nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej,

4) ustalenia dotyczące linii zabudowy nie dotyczą budowli oraz urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Ustalenia dotyczące podziałów geodezyjnych:

1) obowiązuje zakaz dokonywania podziałów i wydzielania nowych działek wynikających z potrzeb lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

2) dopuszcza się wydzielanie działek na potrzeby polepszenia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej o powierzchni mniejszej niż powierzchnia działki ustalona w ustaleniach szczegółowych;

3) ustalone w planie zasady podziału terenu na działki nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; dla urządzeń infrastruktury technicznej oraz sieci dopuszcza się wydzielenie działki o powierzchni i parametrach dowolnych.

4. Na terenie 01-MN/U dopuszcza się tylko jeden budynek mieszkalny na jednej działce.

Rozdział VIII

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa

§13. 1. Na obszarze objętym planem nie występują: tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych ani nie występują naturalne predyspozycje do występowania zjawisk osuwiskowych.

2. Na obszarze planu nie zostały wykonane badania geologiczne, które potwierdzałyby konieczność wskazania terenów zagrożonych osuwaniem mas ziemnych. Obszar objęty opracowaniem planu nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

3. Na dzień uchwalenia planu nie został sporządzony audyt krajobrazowy, o którym mowa w przepisach odrębnych, w związku z czym w granicach planu nie zostały wyznaczone krajobrazy priorytetowe.

Rozdział IX

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§14. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się granic terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości.

2. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości w procedurze wynikającej z ustawy o gospodarce nieruchomościami:

1) minimalna szerokość frontu działki - 18m;

2) minimalna powierzchnia działki — zgodnie z ustaleniami zasad podziału na działki budowlane zawartymi w ustaleniach szczegółowych;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - od 80% do 100%.

Rozdział X

Szczególne warunki zagospodarowywania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§15. 1. Szczególne warunki zagospodarowania zostały ustalone w Dziale III uchwały.

2. Planowane obiekty o wysokości równej i wyższej od 50 m nad poziomem terenu należy zgłosić do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rozdział XI

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§16. 1. Obsługę komunikacyjną terenów ustala się z ul. Leśniej, znajdującej się poza obszarem opracowania, poprzez projektowaną drogę wewnętrzną 04-KDW.

2. Ustalenia dotyczące zapewnienia miejsc parkingowych:

1) ustala się minimalne wskaźniki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

a) 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) 1 miejsce postojowe na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu usługowego, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 lokal usługowy,

c) dla posiadaczy kart parkingowych - 1 miejsce postojowe na 1 lokal usługowy oraz 0 miejsc postojowych dla pozostałych obiektów;

2) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki przynależnej do budynku.

§17. 1. Zasady lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

1) na całym obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, a także przebudowy, rozbudowy sieci i urządzeń istniejących. Ustalenie nie dotyczy terenów dróg publicznych , gdzie sytuowanie infrastruktury dopuszcza się na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

2) dopuszcza się wydzielenie działki z przeznaczeniem na sieć lub urządzenie infrastruktury technicznej, o powierzchni mniejszej niż ustalono w kartach terenu;

3) dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób nieograniczający podstawowego przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi;

4) właściciele działek, przez które przechodzą istniejące urządzenia infrastruktury technicznej, zobowiązani są do umożliwienia stałego dostępu do tych urządzeń służbom technicznym, celem prowadzenia ich konserwacji w niezbędnym zakresie.

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: zaopatrzenie z sieci wodociągowej. Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę w sposób indywidualny w miejscach, gdzie nie ma technicznych możliwości podłączenia działki do sieci wodociągowej. Zapewnić odpowiednią ilość wody do celów przeciwpożarowych służącej do zewnętrznego gaszenia pożaru dla nowo powstających obiektów zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę;

2) w zakresie odprowadzenia ścieków: do sieci kanalizacji sanitarnej. Na całym obszarze planu dopuszcza się wydzielenie działek pod przepompownie ścieków. Jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, na terenach, które nie mają dostępu do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się zbiorniki na ścieki. Zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych oraz ukształtowania terenu, które pozwolą na ich lokalizację. Po rozbudowie sieci kanalizacyjnej wszystkie obiekty należy podłączyć do sieci. Nie dopuszcza się funkcjonowania równocześnie kanalizacji sanitarnej i zbiorników na ścieki;

3) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

a) z terenów parkingów, dróg utwardzonych, placów manewrowych odprowadzenie do odbiornika (tj. rowu, gruntu, zbiornika lub kanalizacji deszczowej), zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej,

c) należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby na analizowanym terenie, a także na terenach przyległych nie naruszyć stosunków gruntowo wodnych,

d) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz zaleganiem wód opadowych,

e) dopuszcza się odprowadzanie i zagospodarowanie wód deszczowych na terenie działki,

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia. Obowiązuje rozbudowa sieci i urządzeń przesyłu energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia w energię elektryczną zabudowy na całym terenie opracowania;

5) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: obowiązuje zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł. Zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł energii;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) w sposób indywidualny, docelowo z sieci gazowej,

b) w przypadku wykonania sieci gazowej, zagospodarowanie terenu w strefie ochronnej sieci gazowej należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) w zakresie utylizacji odpadów stałych - gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.

8) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej: uzbrojenie w usługi telekomunikacyjne w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną.

Rozdział XII

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§18. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej wyklucza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów i urządzeń służących obsłudze budowy.

Rozdział XIII

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której w przepisach odrębnych

§19. Ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.

Dział III

Ustalenia szczegółowe

§20. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01-MN/U:

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej:

a) nie dopuszcza się samodzielnej funkcji usługowej;

b) dopuszcza się występowanie na terenie działki samodzielnie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej,

c) dopuszcza się budynki o funkcji mieszanej w formie budynków mieszkalnych z lokalem usługowym,

d) dopuszcza się usługi rzemiosła,

e) nie dopuszcza się usług z grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej na zasadach określonych w § 17 ust. 1 uchwały,

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy:

- 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wewnętrznej, jak na rysunku planu,

- 5 m od rowu melioracyjnego, jak na rysunku planu,

b) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 30%,

c) wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny 0,1, maksymalny 0,4,

d) powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 50%,

e) wysokość zabudowy: maksymalnie 9,0 m,

f) poziom posadzki parteru nad terenem przy głównym wejściu do budynku: maksymalnie 0,5 m,

g) forma zabudowy: wolnostojąca,

h) główna geometria dachu:

- dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, usługowych i mieszkalno-usługowych: dachy dwuspadowe (w tym o krzyżujących się kalenicach) o kącie nachylenia głównej połaci dachu 35-45%,

- dla budynków gospodarczych, garażowych i warsztatowych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównej połaci dachu 5-45%,

3) zasady i warunki podziału nieruchomości: minimalnie 1000 m2;

4) zasady dotyczące obsługi komunikacyjnej terenów:

a) obsługa komunikacyjna terenu: z istniejącej drogi graniczącej z obszarem planu (ul. Leśna), poprzez projektowaną drogę wewnętrzną 04-KDW,

b) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na zasadach określonych w § 16 ust. 2 uchwały;

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów: przed lokalizacją zabudowy należy rozpoznać geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§21. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 04-KDW:

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych;

2) parametry, wyposażenia i dostępność:

a) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu,

b) wyposażenie: dopuszcza się urządzenie ciągu pieszo-jezdnego bez wyodrębniania jezdni i chodników,

c) dostępność: bez ograniczeń;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów:

a) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dopuszcza się zieleń,

c) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

§22. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 02-WS, 03-WS:

1) przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe śródlądowe stanowiące rowy melioracyjne:

a) dopuszcza się budowę i montaż wszelkich urządzeń i budowli służących regulacji stosunków wodnych,

b) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej niewymagającej zmiany przeznaczenia terenu na zasadach określonych w § 17 ust. 1 uchwały oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów: zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 1.

3) zasady. i warunki podziału nieruchomości: nie ustala się;

4) zasady. dotyczące obsługi komunikacyjnej terenów: dojazd do terenu: z terenów przyległych;

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów:

a) obowiązuje zachowanie i ochrona istniejącego cieku. Dopuszcza się skanalizowanie na zasadach ustalonych w § 8 ust. 2,

b) na terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 1.

Dział IV

Ustalenia końcowe

§23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Projekt planu opracowany został w oparciu o uchwałę nr XXXVI/257/18 Rady Gminy Subkowy z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 39/8 położonej w miejscowości Wielgłowy, obręb ewidencyjny Brzuśce, jednostka ewidencyjna Subkowy. Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,58 ha.

Celem przedmiotowego planu jest zmiana ustaleń zagospodarowania, która pozwoli na podjęcie działalności inwestycyjnej w zakresie rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej , polegającej na realizacji polityki przestrzennej wyrażonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Subkowy.

Rozwiązania przedmiotowego planu nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy”. Działka nr 39/8 jest położona na obszarach niezabudowanych i nieprzeznaczonych w studium pod zabudowę, jednakże zgodnie treścią studium (częścią II kierunki zagospodarowania przestrzennego, punkt 2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego, podpunkt 2.1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, podpunkt 2.1.3.) obszary zabudowy rozproszonej i niezabudowane: to obszary dotychczas niezabudowane i nieprzeznaczone do zabudowy, za wyjątkiem zabudowy związanej z gospodarką rolna, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na którym priorytetowym zadaniem jest ochrona walorów środowiska przyrodniczego oraz utrzymanie produkcyjnej funkcji gruntów rolnych. Wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, na obrzeżach istniejących zwartych obszarów zabudowy miejscowości dopuszcza się rozwój zabudowy o charakterze mieszkaniowym, zagrodowym i usług nieuciążliwych.

Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w uzasadnieniu należy przedstawić w szczególności:

1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- plan realizuje wymogi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, szczególnie w zakresie: wymagań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych, wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeb osób niepełnosprawnych, walorów ekonomicznych przestrzeni, potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, prawa własności, potrzeb interesu publicznego – poprzez poszczególne ustalenia w planie miejscowym, jak również poprzez ustawową procedurę uzgodnień i opinii;

- w zakresie potrzeb infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych plan nie ogranicza możliwości rozwoju, co wynika z definicji terenu w ustaleniach ogólnych treści uchwały; na obszarze opracowania planu zapewnia się potrzeby związane z odpowiednią ilością i jakością wody do celów zaopatrzenia ludności;

- w trakcie procedury planistycznej zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, poprzez możliwość złożenia wniosków, bądź uwag drogą e-mailową, informując o tym w odpowiednich ogłoszeniach i obwieszczeniach; projekt przedmiotowego planu miejscowego był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29.04.2019 r. do 21.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Subkowy; ponadto w dniu 21.05.2019 r. odbyła się dyskusja publiczna na temat rozwiązań przyjętych w projekcie przedmiotowego planu, tym samym zachowano jawność i przejrzystość procedur planistycznych; do projektu planu miejscowego, do dnia 04.06.2019 r. nie wniesiono żadnych uwag;

- przy ustalaniu przeznaczenia terenów oraz określaniu sposobów zagospodarowania i korzystania z terenów uwzględniono wnioski i uwagi składane w trakcie sporządzania planu przez osoby prywatne jak i organy publiczne, ważąc przy tym interes publiczny i prywatny oraz mając na uwadze ochronę istniejącego stanu zagospodarowania terenów;

- teren objęty planem jest niezainwestowany; nowe tereny budowlane zostały wyznaczone w oparciu o wymagania ładu przestrzennego, z zachowaniem poszanowania funkcji i formy oraz dobrych proporcji w wyznaczeniu nowych terenów inwestycyjnych w stosunku do istniejącego zagospodarowania; nowa struktura przestrzenna została wyznaczona w oparciu o istniejący i modernizowany układ komunikacyjny, z uwzględnieniem minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego;

2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- plan jest zgodny z wynikami analizy zawartej w uchwale nr XLIII/293/18 Rady Gminy Subkowy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Subkowy;

3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy:

- wpływ ustaleń planu na finanse publiczne, w tym budżet gminy jest pozytywny, gdyż jego uchwalenie przyczynia się do rozwoju ekonomicznego, wzbudzania aktywności gospodarczej wśród branż związanych z dalszymi procesami inwestycyjnymi; koszt sporządzenia przedmiotowego planu jest znikomy dla budżetu gminy w porównaniu do korzyści jakie za sobą niesie możliwość rozwoju gospodarczego;

- w obszarze planu nie wyklucza się modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy.

Podsumowując, plan sporządzony został zgodnie z obowiązującą procedurą (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), spełnia obowiązujące w tym zakresie warunki i może być zatwierdzony.