zwiń
Pomor.2019.4826 w/s trybu i sposobu powoływania i odwoływan... Wersja od: 20.11.2019

UCHWAŁA Nr XI/78/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Subkowach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390, z 2019 r. poz. 730), Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1.

Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Traci moc uchwała Nr XXIX/264/10 Rady Gminy Subkowy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390, z 2019 r. poz. 730) nakłada na gminę obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem prac w ramach zespołu interdyscyplinarnego. Zgodnie z art. 9a ust. 15 w/w ustawy rada gminy określa, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Subkowach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Rozdział 1

Przepisy ogólne

1. Gmina Subkowy podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie między innymi poprzez powołanie i organizację pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Zespół Interdyscyplinarny , zwany dalej „Zespołem”, realizuje zadania określone w art. 9b ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390, z 2019 r., poz.730) zwanej dalej „ustawą”.

Rozdział 2

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Wójt Gminy Subkowy (zwany dalej także „Wójtem”) pisemnie wzywa podmioty określone w art. 9a ust. 3 i ust. 4 w/w ustawy do wytypowania swoich przedstawicieli do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą osoby z podmiotów określonych w art. 9a ust. 3 i ust. 4 w/w ustawy w liczbie od 1 do 3 osób.

3. Wójt powołuje zarządzeniem Zespół Interdyscyplinarny na czas nieokreślony spośród przedstawicieli podmiotów określonych w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy wskazanych imiennie przez osoby kierujące instytucjami.

4. Wójt może odwołać członka Zespołu Interdyscyplinarnego na uzasadniony wniosek:

1) członka Zespołu Interdyscyplinarnego;

2) instytucji, której jest przedstawicielem;

3) Przewodniczącego Zespołu.

5. Członkowie Zespołu wybierają ze swojego składu:

1) przewodniczącego;

2) zastępcę Przewodniczącego;

3) sekretarza.

6. Zespół powiadamia pisemnie Wójta o wyborze Przewodniczącego.

7. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany na podstawie:

1) uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej 5 członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

2) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego;

3) wniosku Wójta Gminy Subkowy.

8. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio do Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

9. Zmiany, uzupełnienie, poszerzenie składu Zespołu Interdyscyplinarnego następuje w trybie właściwym dla jego powołania.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.

2. Zespół pracuje w formie posiedzeń. Uczestnictwo członków Zespołu w posiedzeniach jest obowiązkowe.

3. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Subkowy w terminie 30 dni od daty zawarcia ostatniego z porozumień, o których mowa w pkt.1.

4. Pierwszym posiedzeniem Zespołu Interdyscyplinarnego do czasu wyboru Przewodniczącego kieruje osoba wskazana przez Wójta.

5. Posiedzenia Zespołu zwołuje oraz prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca. Posiedzenia zwołuje się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia odbywają się w sali narad Urzędu Gminy w Subkowach.

6. Z każdego posiedzenia sekretarz sporządza protokół zawierający w szczególności: listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne oraz opis działań do podjęcia oraz podjęte stanowiska w sprawie będącej przedmiotem posiedzenia i przebieg głosowań.

7. W posiedzeniach Zespołu powinna uczestniczyć co najmniej połowa jego składu. W przypadku braku zachowania tej zasady, wyznaczany jest kolejny termin posiedzenia.

8. W ramach Zespołu mogą funkcjonować grupy robocze, powoływane przez Przewodniczącego Zespołu, tworzone do prac nad konkretnymi problemami osób, rodzin. Zadania grup roboczych określa art. 9b w/w ustawy.

9. W celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia, członkowie Zespołu jak i grup roboczych uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.

10. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zobowiązany jest do przedkładania Radzie Gminy Subkowy sprawozdania z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz z realizacji Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

11. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach.

12. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach.

13. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 składu Zespołu lub w rezultacie wszczęcia procedury Niebieska Karta, podając czas i miejsce. Zwołanie posiedzenia Zespołu i grup roboczych może mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną.

14. Zespół Interdyscyplinarny opracowuje szczegółowy regulamin pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i przedstawia go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Subkowy.