zwiń
Pomor.2018.1497 w/s podziału gminy Subkowy na stałe obwody... Wersja od: 01.05.2018

UCHWAŁA Nr XXXVII/261/18

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie podziału gminy Subkowy na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowaniu niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) - na wniosek Wójta Gminy Subkowy - uchwala się, co następuje:

§1. Dokonuje się podziału gminy Subkowy na stałe obwody głosowania zgodnie z załącznikiem do

niniejszej uchwały.

§2. Na uchwałę niniejszą, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi

do Komisarza Wyborczego w Gdańsku, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

§3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji

Publicznej Urzędu Gminy w Subkowach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Subkowach i sołectwach.

§4. Traci moc uchwała nr XVII/148/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 13 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Subkowy na stałe obwody głosowania (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2012 r. poz. 2988).

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych w art. 13 nakłada na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach powszechnych. Przedkładany projekt uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. W proponowanym podziale gminy na obwody głosowania wzięto pod uwagę obecnie obowiązujący podział gminy na obwody głosowania oraz wyrażoną w art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego zasadę, że obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000

mieszkańców. Proponuje się utrzymanie lokali wyborczych w dotychczasowych

lokalizacjach tj. budynkach: Domu Kultury w Subkowach, Zespołu Kształcenia Podstawowego

i Przedszkolnego w Małej Słońcy oraz w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Subkowach. Zmianę wprowadzono w Brzuścach - tu siedziba komisji zostanie przeniesiona z budynku Szkoły Filialnej do Świetlicy wiejskiej. Projekt podziału gminy na stałe obwody głosowania konsultowany był z Komisarzem Wyborczym w Gdańsku, który do projektu nie wniósł uwag. Projekt nie pociąga za sobą skutków

finansowych związanych z wydatkowaniem środków z budżetu gminy w ramach środków własnych.