zwiń
Pomor.2019.4982 w/s stawek podatku od nieruchomości Wersja od: 01.01.2020

UCHWAŁA Nr XII/85/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) oraz art.5 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 i z 2018 r. poz. 2244) - Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Subkowy:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,37 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z 2019 r. poz. 730 i 1696), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli:

a) 2% ich wartości określanej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej "ustawą o podatkach i opłatach lokalnych",

b) 1% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, służących do ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437), zwanej dalej "ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków",

c) 0,05 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

§2. Traci moc uchwała Nr XLIV/300/18 Rady Gminy Subkowy z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2018 r. poz. 4739).

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Zgodnie z a rt.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Podatek ten nie może przekroczyć stawek, które zostały określone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. poz. 738). Stawki określone przez Ministra Finansów wzrosły o 1,8% tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W związku z tym Wójt Gminy Subkowy proponuje podnieść stawki na 2020 r. w stosunku do obowiązujących w 2019 r. o ww. wskaźnik z wyjątkiem stawki:

- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, gdzie stawkę podwyższono o 5,8 % tj. z kwoty 0,35 zł obowiązującej w 2018 i 2019 r. do kwoty 0,37 zł od 1 m2 powierzchni,

- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie stawkę podwyższono o 5% tj. z kwoty 20 zł obowiązującej w 2018 i 2019 r. do kwoty 21 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, gdzie stawkę podwyższono o 2,57% tj. z kwoty 5,85 obowiązującej w 2018 i 2019 r. do kwoty 6 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.