zwiń
Pomor.2020.475 w/s uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 202... Wersja od: 01.01.2020

UCHWAŁA Nr XIV/97/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Subkowy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 212 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z  2019 r. poz. 869) Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w kwocie 26.200.647,- zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 26.075.307,- zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 125.340,- zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 w kwocie 25.707.229,- zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 24.821.719,- zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 885.510,- zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 493.418,- zł, którą przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 206.582,- zł, które przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów.

3. Ustala się rozchody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 700.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,- zł.

§5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 30.311,- zł;

2) celową:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 71.020,- zł,

b) na inicjatywę lokalną - 1.000,- zł.

§6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom w kwocie 8.192.104,- zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

§7. 1. Ustala się dochody w kwocie 64.000,- zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.000,- zł na realizację zadań określonych w harmonogramie i preliminarzu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3.000,- zł na realizację zadań określonych w harmonogramie i preliminarzu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii.

2. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 900.000,- zł oraz wydatki na realizację zadań w tym zakresie w dziale 900, rozdział 90002 w kwocie 982.000,- zł.

3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 11.000,- zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 11.000,- zł.

4. Ustala się odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 24.700,- zł.

§8. Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych:

1) plan dochodów w wysokości 603.770,-zł;

2) plan wydatków w wysokości 603.770,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§9. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 811.400,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane poprzez podmioty nie należące do sfery finansów publicznych w kwocie 125.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych w kwocie 5.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w kwocie 260.344,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych;

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy jest zobowiązana uchwalić budżet na dany rok. Przedłożony przez Wójta Gminy projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem był przedmiotem obrad wszystkich Komisji Rady Gminy Subkowy.

Projekt budżetu gminy Subkowy na 2020 rok został opracowany w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych;

- pismo Ministra Finansów w sprawie wstępnej wielkości subwencji dla gmin na 2020 rok oraz kalkulowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

- pismo Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku o wstępnej wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne realizowane przez gminę;

- własne szacunki w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, majątku gminy oraz pozostałych dochodów;

- przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok;

- wycinkowe materiały planistyczne.

Biorąc powyższe pod uwagę założono:

1) wielkość dotacji, subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano na podstawie ww. pism,

2) do naliczania podatku rolnego przyjęto średnią cenę żyta wg Komunikatu Prezesa GUS w wysokości 58,46 zł za 1 dt, a do naliczania podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 194,24 zł za 1m3,

3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych skalkulowano na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2020 rok,

4) dochody z majątku gminy - przyjąć wielkość wpływów wynikających z planowanej sprzedaży samochodu strażackiego i działek w Brzuścach – 100.000,- zł,

5) dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, według szacunków w kwocie 70.000,- zł,

6) dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacuje się na 900.000,- zł.

Ogółem dochody budżetu gminy na 2020 rok szacuje się na 26.200.647,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały.

Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków gminy na 2020 rok determinowane są możliwościami finansowymi gminy.

W 2020 roku do spłaty przypada 700.000,- zł rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

Szacuje się, że odsetki przypadające do spłaty w 2020 roku wyniosą około 230.000,- zł.

Kwotę wydatków jaką założono na 2020 rok oparto na dokładnej analizie przewidywanego wykonania wydatków w 2019 r.

Ogółem wydatki w 2020 roku szacuje się na kwotę 25.707.229,- zł.

Szczegółowe szacunki wydatków stanowi załącznik Nr 2 do projektu uchwały.

Na finansowanie inwestycji planuje się przeznaczyć 885.510,- zł, w tym:

Lp Nazwa inwestycji Rok rozpoczęcia i zakończenia

Koszt inwestycji

w zł

Nakłady do poniesienia w 2020 r.

w zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzuścach 2017 - 2023 575.000,- 30.000,-
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2020 10.500,- 10.500,-
3. Budowa sieci wodociągowej do zabudowy mieszkaniowej w ul. Spółdzielczej w Subkowach 2020 5.000,- 5.000,-
4. Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi grupowe Wielgłowy i Waćmierz 2017 - 2021 174.345,- 90.000
5. Budowa sieci wodociągowej w obszarze nowej zabudowy mieszkaniowej w Wielgłowach 2017 - 2023 317.000,- 50.000,-
6. Budowa sieci wodociągowej w ul. Krótkiej w Brzuścach (dz.269/1-269/4, 885/3-885/5) 2018 - 2021 122.500,- 80.000,-
7. Budowa sieci wodociągowej w ul. Nadwiślańskiej w Gorzędzieju 2020 8.000,- 8.000,-
8. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i kanalizacyjnej w ul. Krótkiej w Subkowach 2018 - 2023 342.000,- 98.500,-
9. Wykonanie sieci wodociągowej i budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Wielkiej Słońcy 2020 20.017,- 20.017,-
10. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 43 obręb Radostowo 2020 60.000,- 60.000,-
11. Budowa chodnika w ul. Sportowej w Subkowach 2020 10.000,- 10.000,-
12. Modernizacja chodnika w Brzuścach 2020 60.000,- 60.000,-
13. Modernizacja ul. Zduńskiej w Waćmierzu 2017 - 2024 700.000,- 43.448,-
14. Modernizacja ulicy Wiślanej i Świerkowej w Małej Słońcy 2020 17.000,- 17.000,-
15. Przebudowa nawierzchni ul. Ks. Szylickiego w Subkowach 2019 - 2021 150.000,- 50.244,-
16. Zakup jumb oraz materiałów do przebudowy ul. Jana Pawła II w Narkowach 2019 - 2022 203.900,- 55.900,-
17. Zakup płyt betonowych oraz kruszywa z przeznaczeniem na ułożenie nawierzchni ulic Wąskiej i Stangenberga w Gorzędzieju 2020 69.000,- 69.000,-
18. Wiślana trasa rowerowa R9 na terenie gminy Subkowy 2016 - 2020 37.900,- 34.140,-
19. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Subkowach 2016 - 2022 113.000,- 15.000,-
20. Zakup gruntów 2020 10.000,- 10.000,-
21. Zakup i montaż lamp hybrydowo - solarnych w Subkowach 2020 14.000,- 14.000,-
22. Zakup i montaż lampy solarnej w Wielgłowach 2020 8.000,- 8.000,-
23. Modernizacja terenu placu zabaw oraz zakup zabawek w miejscowości Mały Garc 2020 17.171,- 17.171,-
24. Modernizacja terenu placu zabaw oraz zakup zabawek w miejscowości Rybaki 2020 16.189,- 16.189,-
25 Zakup elementów placu zabaw w Wielgłowach 2018 - 2020 13.401,- 13.401,-
Ogółem 885.510,-

Jak wynika z przedstawionych materiałów planowane wydatki bieżące i pozostałe wyniosą 24.821.719,- zł:

1) odpis na izby rolnicze 24.700,- zł ,

2) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 110.130,- zł,

3) zakupy i remonty związane z infrastrukturą wodociągową i sanitarną – 60.000,- zł,

4) bieżące utrzymanie dróg – 359.300,- zł,

5) opłaty notarialne, wyceny rzeczoznawców i pozostała gospodarka komunalna (ubezpieczenia, remonty, przeglądy techniczne, kominiarskie, opłaty za ustanowienie służebności) – 155.770,- zł,

6) usługi geodezyjne – 10.000,- zł,

7) opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 108.800,- zł,

8) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 103.900,- zł,

9) promocja gminy – 16.000- zł,

10) administracja rządowa - 119.160,- zł,

11) urząd gminy (płace, pochodne od płac, zakup mediów, materiałów biurowych, środków czystości, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, naprawa urządzeń biurowych i komputerów, zakup komputerów, licencji, oprogramowań, szkolenia, delegacje, odpisy na ZFŚS, pobór podatków i opłat) – 2.353.600,- zł,

12) pozostała działalność (diety sołtysów, ubezpieczenia sołtysów oraz składki związane z przynależnością gminy do związków, stowarzyszeń i organizacji) – 68.600,- zł,

13) wspólna obsługa jednostek gminy – 214.300,- zł,

14) aktualizacja rejestru wyborców - 1.060,- zł,

15) wydatki związane z OSP i OC (zakup paliwa, części, drobnego sprzętu, remonty, ubezpieczenia, zakup energii, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych) – 137.900,- zł,

16) w rezerwie ogólnej mieści się:

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 71.020,- zł,

- rezerwa ogólna – 30.311,- zł,

- rezerwa na inicjatywę lokalną - 1.000,- zł,

17) spłata odsetek od kredytu - 230.000,- zł,

18) pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci realizowanego w innych gminach - 100.000,- zł,

19) Zespół Szkół w Subkowach – 6.139.930,- zł, w tym:

- szkoła podstawowa – 4.464.650,- zł,

- przedszkole – 928.000,- zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 37.000,- zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 253.000,- zł,

- świetlica – 162.200,- zł,

- stołówka szkolna – 187.180,- zł,

- dokształcanie nauczycieli – 27.300,- zł,

- odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli – 42.000,- zł,

- utrzymanie boiska Orlik oraz zadania w zakresie kultury fizycznej – 38.600,- zł,

20) Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy – 2.045.260,- zł, w tym:

- szkoła podstawowa 1.677.800,- zł,

- przedszkole – 255.130,- zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 18.000,- zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 70.000,- zł,

- dokształcanie nauczycieli – 8.330,- zł,

- odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli – 16.000,- zł,

21) dowożenie dzieci do szkół – 652.608,- zł,

22) na badania w celu wykrycia raka piersi u kobiet i raka prostaty u mężczyzn- 5.000,- zł oraz pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Tczewie na szczepienie dziewczynek przeciw brodawczakowi ludzkiemu, zwalczanie otyłości i profilaktykę raka płuc – 5.000,- zł,

23) prace społecznie użyteczne – 11.000,- zł,

24) na pomoc społeczną – 9.278.070,- zł, w tym:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach – 609.870,- zł,

- świadczenia rodzinne - 2.611.500,- zł,

- świadczenia wychowawcze – 4.607.000,- zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 59.000,- zł,

- zasiłki okresowe i celowe -191.230,- zł,

- zasiłki stałe – 254.570,- zł,

- dodatki mieszkaniowe - 15.500,- zł,

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 332.200,- zł,

- dożywianie dzieci – 132.600,- zł,

- opłaty za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych - 1.000,- zł,

- opłaty za umieszczenie dorosłych w domu pomocy społecznej - 35.000,-zł,

- opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – 27.000,- zł,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 7.000,- zł,

- wspieranie rodziny – 21.600,- zł,

- program „Dobry Start” - 269.700,- zł;

- usługi opiekuńcze – 39.300,- zł,

- przeciwdziałanie narkomanii - 3.000,- zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z harmonogramem wydatków przyjętym przez radę gminy - 61.000,- zł,

25) stypendia dla uczniów – 8.000,- zł,

26) stypendia socjalne dla uczniów – 20.000,- zł (dopłata 20% do dotacji z budżetu państwa),

27) gospodarka odpadami komunalnymi – 982.000,- zł,

28) oświetlenie ulic i placów – 287.000,- zł,

29) utrzymanie zieleni w gminie – 47.200,- zł, na konkurs " Piękna Wieś "- 2.500,- zł,

30) oczyszczanie wsi – 7.500,- zł,

31) opłaty za korzystanie ze środowiska - 11.000,- zł,

32) realizację programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - 7.000,- zł,

33) realizację programu usuwania azbestu- 45.000,-,

34) dla instytucji kultury zaplanowano dotację w kwocie – 811.400,- zł, w tym dla:

- Domu Kultury 590.000,-zł,

- Gminnej Biblioteki Publicznej 221.400,- zł,

35) pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 14.000,- zł;

36) utrzymanie boisk, placów zabaw oraz imprezy sportowo - rekreacyjne organizowane przez gminę – 41.700,- zł,

37) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystki, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży i promocja wolontariatu w gminie Subkowy oraz ochrona zwierząt, realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - 125.000,- zł.

Ze względu na niskie dochody w budżecie gminy na 2020 rok nie zaplanowano wielu przedsięwzięć, w związku z czym należy zabiegać o uzyskanie ponadplanowych dochodów z przeznaczeniem na kolejne zadania.

Zadania zaplanowane w budżecie gminy na 2020 rok są zgodne ze strategią rozwoju gminy.