Akty tematycznie:

Oświata
Ilość aktów: 23
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
01-09-2018Pomor.2018.2694w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Subkowy
14-03-2018Pomor.2018.726w/s wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Subkowy
02-08-2016Pomor.2016.2563w/s "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Subkowy"
03-08-2016Pomor.2016.2587w/s ustanowienia nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
24-06-2016Pomor.2016.2144w/s Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
30-03-2016Pomor.2016.1123w/s określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Subkowy
11-03-2015Pomor.2015.588w/s określenia kryteriów rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
23-08-2014Pomor.2014.2726w/s trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Subkowy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
23-08-2014Pomor.2014.2727zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych w czasie przekraczającym zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
08-08-2013Pomor.2013.2993w/s trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Subkowy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

PdfPdfPdfPdfPdf

03-07-2013Pomor.2013.2544w/s zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli

Pdf

11-07-2012Pomor.2012.2128w/s regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Subkowy

PdfPdf

30-05-2012Pomor.2012.1723w/s ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Pdf

05-08-2009Pomor.2009.93.1899zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Subkowy

Pdf

15-05-2009Pomor.2009.60.1169w/s Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Subkowy

PdfPdfPdf

14-07-2007Pomor.2007.116.1978w/s ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Pdf

17-11-2005Pomor.2005.106.2145w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Subkowy

Pdf

19-04-2005Pomor.2005.31.621w/s trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

PdfPdf

19-04-2005Pomor.2005.31.620w/s wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Subkowy

PdfPdf

08-07-2004Pomor.2004.76.1435w/s przyjęcia regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla uczniów za wyniki w nauce

PdfPdfPdf

29-10-2003Pomor.2003.119.2099zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Subkowy

Pdf

15-03-2002Pomor.2002.13.254zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Subkowy

Pdf

01-09-1999Pomor.1999.93.629w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Subkowy

PdfPdfPdfPdf