zwiń
Pomor.2016.2587 w/s ustanowienia nagród sportowych i wyróżn... Wersja od: 2016-08-03

UCHWAŁA Nr XVIII/112/16

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie ustanowienia nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 176) - po zasięgnięciu opinii Komisji spraw społecznych - Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

§2. Za dyscypliny sportowe mające znaczenie dla gminy Subkowy uznaje się: lekkoatletykę, pływanie, tenis stołowy, tenis ziemny, piłkę koszykową, piłkę siatkową, piłkę nożną, triathlon, unihokej.

§3. 1. Wójt Gminy Subkowy, zwany dalej "Wójtem", celem wspierania uzdolnień sportowych, przyznaje nagrody sportowe i wyróżnienia dla osób osiągających znaczące wyniki sportowe.

2. Nagrody sportowe i wyróżnienia są wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu sportowego, osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia.

3. Nagrody sportowe i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim współzawodnictwie sportowym.

4. Wysokość nagród sportowych i wyróżnień uzależniona jest od osiągniętego poziomu sportowego, a ich liczba od kwoty zapisanej na ten cel w budżecie gminy Subkowy na dany rok.

§4. 1. Ustanawia się jednorazowe nagrody pieniężne oraz wyróżnienia w formie rzeczowej, tj.: pucharów, statuetek, książek lub innych nagród rzeczowych wraz z listem gratulacyjnym dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Nagrodę pieniężną, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości:

1) w indywidualnym współzawodnictwie międzynarodowym za zajęcie I miejsca 2500 zł, za zajęcie II miejsca 2000 zł, za zajęcie III miejsca 1500 zł, a w grach zespołowych 2500 zł dla drużyny;

2) za zajęcie I miejsca w indywidualnym współzawodnictwie ogólnopolskim 1300 zł, za zajęcie II miejsca 1000 zł, za zajęcie III miejsca 700 zł, a w grach zespołowych 2000 zł dla drużyny.

3. Nagrodę rzeczową ustanawia się za zajęcia I-III miejsca w indywidualnym współzawodnictwie/grach zespołowych na szczeblu wojewódzkim.

§5. 1. Nagroda może zostać przyznana zawodnikowi/zespołowi sportowemu, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy, w tym:

1) są medalistami Igrzysk Olimpijskich, Uniwersjady, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Pucharu Świata;

2) są medalistami Mistrzostw Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży;

3) są medalistami Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej organizowanych przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy;

4) są medalistami na szczeblu wojewódzkim w grach zespołowych/dyscyplinach indywidualnych organizowanych przez właściwe związki sportowe.

2. O kolejności przyznawania stypendiów decyduje ranga zawodów sportowych i rodzaj uczestnictwa w nich albo rodzaj osiągnięć zawodnika/zespołu sportowego.

3. W przypadku uzyskania przez zawodników w danym roku kalendarzowym więcej niż jednego osiągnięcia przyznaje się jedną nagrodę za najwyższy wynik sportowy.

4. Nagroda lub wyróżnienie mogą zostać przyznane zawodnikowi/zespołowi sportowemu którzy uzyskali osiągnięcia sportowe, mające wysoką rangę sportową, promują gminę Subkowy, reprezentują postawę godną naśladowania przez innych zawodników.

5. Zawodnik/zespół sportowy mogą zostać pozbawieni nagrody określonej § 4 w przypadku stwierdzenia, że we wniosku o przyznanie im tej nagrody podano nieprawdziwe informacje o osiągniętych wynikach sportowych uzasadniających przyznanie nagrody.

6. O pozbawieniu nagrody Wójt zawiadamia zawodnika pisemnie.

§6. 1. Nagrody i wyróżnienia sportowe przyznawane są corocznie w oparciu o złożony wniosek, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Wniosek o przyznanie nagrody albo wyróżnienia na dany rok budżetowy składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Subkowach w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

3. W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku, wzywa się osobę składającą wniosek do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

4. Wnioski, które wpłyną do Urzędu Gminy w Subkowach po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, zawierające braki formalne, jeżeli nie zostaną usunięte w terminie albo w przypadku pisemnej rezygnacji kandydata do nagrody, nie będą rozpoznawane.

5. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia nastąpi z uwzględnieniem wyników sportowych osiągniętych w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.

6. Z wnioskiem o przyznanie nagrody i wyróżnienia może wystąpić:

1) Komisja spraw społecznych Rady Gminy Subkowy;

2) kluby sportowe;

3) dyrektor szkoły;

7. Wnioski o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień opiniuje komisja powołana zarządzeniem Wójta, określającym jej skład osobowy i tryb działania.

8. Komisja przedkłada Wójtowi listę kandydatów do stypendiów, nagród i wyróżnień wraz z opinią.

9. Stypendia, nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt.

10. Wnioski na dany rok kalendarzowy złożone w terminie, o którym mowa w ust. 2, Wójt rozpatruje do końca stycznia kolejnego roku.

11. Zawodnikowi/drużynie może zostać przyznana w danym roku jedna nagroda sportowa albo wyróżnienie.

§7. 1. Nagrody mają charakter uznaniowy.

2. Informację o przyznanych nagrodach Wójt podaje do publicznej wiadomości.

§8. Traci moc uchwała nr XXI/187/09 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie nagród i wyróżnień za wyniki sportowe (Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 141, poz. 2638).

§9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski