zwiń
Pomor.2015.588 w/s określenia kryteriów rekrutacji do samo... Wersja od: 2015-03-11

UCHWAŁA Nr V/24/15

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 9 lutego 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.: Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. Nr 941, Nr 979, z 2013 r., poz.827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) Rada Gminy Subkowy, po zasięgnięciu opinii Komisji spraw społecznych, uchwala, co następuje:

§1.

1. Ustala się kryteria rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz wartość kryteriów w punktach:

1) dziecko gdy samotnie wychowujący rodzic lub oboje rodzice pracują lub prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą albo pobierają naukę w systemie dziennym - 10 punktów;

2) dziecko, którego rodzina objęta jest pomocą społeczną lub jest uprawniona do świadczeń rodzinnych - 5 punktów;

3) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola albo danej szkoły, w której utworzony jest oddział przedszkolny - 3 punkty.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 1 są:

1) w zakresie pkt 1 - zaświadczenie z zakładu pracy poświadczające zatrudnienie (od każdego z rodziców), oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego, zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki;

2) w zakresie pkt 2 i 3 - oświadczenie rodziców.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Subkowy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski