Akty tematycznie:

Pomoc społeczna i pomoc rodzinie
Ilość aktów: 15
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
09-02-2018Pomor.2018.307w/s określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
09-02-2018Pomor.2018.311w/s ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
03-06-2014Pomor.2014.1924w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie rzeczowej lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
02-05-2014Pomor.2014.1609w/s określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
02-05-2014Pomor.2014.1608w/s ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
01-01-2014Pomor.2014.654w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie rzeczowej lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
11-07-2012Pomor.2012.2128w/s regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Subkowy

PdfPdf

20-05-2011Pomor.2011.50.1153zmieniająca uchwałę Rady Gminy Subkowy Nr XXIX/262/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Subkowy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Pdf

21-05-2011Pomor.2011.51.1201w/s określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Subkowy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

PdfPdf

19-11-2005Pomor.2005.107.2175w/s zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach

Pdf

19-03-2005Pomor.2005.20.405w/s Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach

PdfPdfPdf

19-03-2005Pomor.2005.20.403w/s zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

Pdf

19-03-2005Pomor.2005.20.404w/s ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania

Pdf

26-02-2004Pomor.2004.16.341w/s : obniżenia ustawowych wskaźników procentowych wydatków do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego

Pdf

02-09-2003Pomor.2003.97.1713w/s zasad zwrotu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej w postaci posiłków dla uczniów

Pdf