zwiń
Pomor.2018.307 w/s określenia szczegółowych warunków przyz... Wersja od: 09.02.2018

UCHWAŁA Nr XXXIV/228/17

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985) po zasięgnięciu opinii Komisji spraw społecznych -Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. 1. Odpłatność za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ponoszą osoby, których dochód przekracza kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne ustala się według zasad określonych w poniższej tabeli:

L.p. Dochód osoby/rodziny według kryterium dochodowego określonego w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w % Odpłatność za 1 godzinę usługi wyrażona w %
Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie
1. 0 – 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie
2. 101 - 130 % 5% 20%
3. 131 - 150 % 15% 40%
4. 151 - 200 % 30% 60%
5. 201 - 250 % 40% 70%
6. 251 – 300 % 50% 80%
7. powyżej 300 % 100% 100%

3. Za podstawę wyliczenia kosztu usługi przyjmuje się wynagrodzenie brutto pracownika wykonującego usługę zgodnie z zawartą umową o pracę wraz z pochodnymi.

4. Odpłatność za usługi ustalana jest miesięcznie. Kwotę odpłatności za świadczone usługi stanowi iloczyn ceny za 1 godzinę usługi (roboczogodzinę) ponoszoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach, wskaźnika odpłatności określonego w tabeli oraz liczby godzin usług świadczonych w ciągu miesiąca.

5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnosi się przelewem na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach w terminie do 10 – go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§2. 1. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z opłat na czas określony, nie dłużej niż na 6 miesięcy.

2. Częściowe zwolnienie z opłat może nastąpić w przypadku, gdy:

1) z przeprowadzonej przez pracownika socjalnego analizy dochodów i wydatków osoby, uwzględniającej jej niezbędne potrzeby wynika, że nie jest w stanie ponosić w całości odpłatności za usługi ustalonej zgodnie z § 2 niniejszej uchwały;

2) więcej niż jedna osoba w rodzinie korzysta z pomocy w formie usług opiekuńczych.

3. Całkowite zwolnienie z ponoszenia odpłatności może nastąpić w przypadku:

1) ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo – wychowawczej, leczniczo – rehabilitacyjnej, opiekuńczo – leczniczej albo pielęgnacyjno – opiekuńcze;

2) poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

§3. Traci moc uchwała Nr XV/145/2004 Rady Gminy Subkowy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005 r. nr 20 poz. 404).

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania.

Przedłożony projekt uchwały ustala zasady odpłatności, sposób wyliczenia i pobierania opłaty, co ma istotne znaczenie z uwagi na adresatów uchwały, którymi są głównie osoby starsze i schorowane, wymagające wsparcia.

Proponowany katalog przesłanek uprawniających do ubiegania się o zwolnienie całkowite lub częściowe z ponoszenia opłat powstał na podstawie doświadczenia z osobami potrzebującymi pomocy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.