zwiń
Pomor.2014.1608 w/s ustanowienia wieloletniego programu osł... Wersja od: 2014-01-01

UCHWAŁA Nr XXXII/290/14

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 1318), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 i poz. 509), po zasięgnięciu opinii Komisji spraw społecznych uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski