zwiń
Pomor.2019.5139 w/s zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomo... Wersja od: 01.01.2020

UCHWAŁA Nr XII/87/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696) po zasięgnięciu opinii Komisji Spraw Społecznych uchwala się, co następuje:

§1. W Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXI/196/17 Rady Gminy Subkowy z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Subkowach wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 skreśla się pkt 3;

2) w § 5 skreśla się pkt 4;

3) w § 14 skreśla się ust. 1;

4) § 14 otrzymuje brzmienie: "§ 14. Zasady gospodarowania funduszem socjalnym określa umowa z Urzędem Gminy w Subkowach reprezentowanym przez Wójta o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej obejmującej pełen zakres przewidziany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych".

§2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Od 1996 roku w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Subkowach działa Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach. Zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1583), gmina może łączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powstałe przed dniem wejścia w życie cyt. ustawy jednostki organizacyjne pomocy społecznej niespełniające tego zapisu mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach do 31. grudnia 2019 r.

Z dniem 01.stycznia 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomoc y w Narkowach stanie się więc odrębną jednostką organizacyjną, dla której Rada Gminy Subkowy uchwali statut. W związku z tym, należy wprowadzić zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach wykreślając z niego zapisy dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy w Narkowach.