zwiń
Pomor.2019.5150 w/s wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samop... Wersja od: 06.12.2019

UCHWAŁA Nr XII/86/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Narkowach ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach, utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej gminy Subkowy pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach oraz nadania Statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649), art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 51 a ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690), art. 9 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z 2019 r. poz. 730, 1690) oraz § 3 i § 4 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz.1583) Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wyodrębnia się ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną typu A, B i C i tworzy się odrębną jednostkę organizacyjną Gminy Subkowy działającą w formie jednostki budżetowej pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach, zwany dalej "ŚDS", adres: 83 -120 Narkowy ul. Tczewska 11 i nadaje się jej statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Pracownicy zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach wykonujący obowiązki służbowe w ŚDS z dniem 1 stycznia 2020 r. stają się pracownikami ŚDS na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy.

§3.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wyposaża się ŚDS w mienie znajdujące się w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach wykorzystywane prze ŚDS potwierdzone inwentaryzacją według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

§4.

Należności i zobowiązania w części dotyczącej ŚDS ujęte w księgach rachunkowych na dzień 31 stycznia 2020 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach stają się należnościami i zobowiązaniami bilansu otwarcia ŚDS.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Subkowy.

§6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach jest placówką wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Od 1996 roku ŚDS działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach jako jego komórka wewnętrzna. Prowadzenie tego typu placówek jest finansowane ze środków budżetu państwa jako zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, realizowane w ramach systemu pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 111a ustawy o pomocy społecznej gmina może połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkami wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Placówki powstałe przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw - niespełniające wymagań określonych w ustawie o pomocy społecznej, mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach do 31 grudnia 2019 r. Wspomniana ustawa stanowi podstawę do wyodrębnienia ze struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach dziennego ośrodka wsparcia jakim jest ŚDS, jako samodzielnej jednostki organizacyjnej gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Narkowach

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach zwany dalej „ŚDS” lub „Domem” jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy Subkowy, która zapewnia wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziedzinie pomocy społecznej.

2. Adres ŚDS: 83-120 Narkowy, ul. Tczewska 11.

§2.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.);

2) ustawy z dnia 8 marca z 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);

3) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);

5) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586 ze zm.);

6) Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Narkowach.

§3.

Dom używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą, adresem, numerem telefonu oraz identyfikatorem NIP.

§4.

ŚDS jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle psychicznie chorych (TYP A), upośledzonych umysłowo (TYP B) i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (TYP C).

§5.

Działalność ŚDS jest ukierunkowana na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywanie codziennych problemów osób w nim przebywających. Ważnym aspektem funkcjonowania ŚDS jest integracja uczestników ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację.

§6.

1. ŚDS ma zasięg lokalny i obejmuje swoim zasięgiem działania teren gminy Subkowy.

2. Uczestnikami zajęć wspierających mogą być również mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli ŚDS dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego pomiędzy odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego, w tym organu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu.

§7.

1.  ŚDS jest jednostką pobytu dziennego, w której osoby przebywają od poniedziałku do piątku. Godziny pracy określa Regulamin Organizacyjny ŚDS.

2. Pobyt w ŚDS następuje za zgodą osoby kierowanej lub jej opiekuna prawnego.

3. Zasady odpłatności za usługi świadczone przez ŚDS określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Rozdział 2

CELE I ZADANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

§8.

1. Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (TYP A, B, C), które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.

2. Celem ŚDS jest:

1) organizowanie wsparcia psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2) przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez utrzymanie osób z zaburzeniami psychicznymi w ich naturalnym środowisku;

3) kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych uczestników, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości;

4) nawiązywanie kontaktów, komunikowanie się z otoczeniem, współżycie w grupie;

5) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;

6) wszechstronne usprawnianie psychoruchowe;

7) rozwijanie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie;

8) reprezentowanie interesów niepełnosprawnych w społeczności lokalnej oraz kształtowanie akceptującej postawy otoczenia wobec nich.

§9.

Zadaniem ŚDS jest:

1) podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;

2) organizowanie i prowadzenie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej i szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności;

3) pobudzenie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;

4) nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami umożliwiającymi wzbogacenie oferty zajęć na rzecz uczestników Domu.

§10.

Dom realizuje swoje zadania poprzez:

1) udział uczestników w organizowanych zajęciach w pracowniach oraz w zajęciach indywidualnych i w grupie;

2) organizację czasu pobytu osób z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań;

3) działania na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym;

4) współpracę z rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi uczestników Domu.

§11.

W celu realizacji zadań określonych w § 9 ŚDS jego pracownicy współpracują z rodzinami, opiekunami współpracują z rodzinami, opiekunami, ośrodkiem pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, poradniami zdrowia psychicznego, szpitalami psychiatrycznymi i innymi zakładami opieki zdrowotnej, powiatowym urzędem pracy, organizacjami pozarządowymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, Domem Kultury.

Rozdział 3

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§12.

1. Domem kieruje Kierownik, który odpowiada za realizację zadań określonych w Statucie i reprezentuje placówkę na zewnątrz.

2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy Subkowy, który go zatrudnia i zwalnia.

3. Kierownik ŚDS zatrudnia niezbędne do realizacji zadań programowych osoby, które posiadają kwalifikacje określone odrębnymi przepisami. Wobec pracowników zwierzchnikiem służbowym jest

Kierownik ŚDS.

4. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Domem wykonuje wyznaczony przez Kierownika pracownik.

§13.

Do obowiązków i uprawnień Kierownika ŚDS należy w szczególności:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy ŚDS i rozdzielenie zadań dla poszczególnych stanowisk pracy;

2) nadzór merytoryczny i finansowy nad wykonywaniem zadań przez ŚDS;

3) prowadzenie polityki kadrowej, która zapewnia efektywne wykonywanie powierzonych zadań;

4) zarządzanie mieniem i reprezentowanie ŚDS na zewnątrz;

5) opracowywanie i odpowiedzialność za realizację planów finansowo – rzeczowych;

6) przestrzeganie dyscypliny finansowej;

7) przestrzeganie prawa zamówień publicznych;

8) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań w ŚDS.

§14.

Wewnętrzną organizację oraz szczegółowe zasady funkcjonowania ŚDS określają Regulamin Organizacyjny oraz Program Działalności i Plany Pracy na każdy rok opracowane przez Kierownika ŚDS w uzgodnieniu z Wojewodą Pomorskim.

Rozdział 4

GOSPODARKA FINANSOWA

§15.

1. ŚDS jest jednostką budżetową gminy Subkowy i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.

2. ŚDS posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowo – rzeczowy obejmujący dochody i wydatki budżetu, opracowany przez Kierownika ŚDS.

4. Planowanie i ewidencja środków budżetowych odbywa się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

§16.

Źródłami finansowania Domu są:

1) środki z budżetu Wojewody Pomorskiego;

2) środki z budżetu Gminy Subkowy;

3) środki z programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej;

4) środki z innych źródeł, w tym darowizny.

Rozdział 5

NADZÓR I KONTROLA

§17.

1. Nadzór nad działalnością ŚDS sprawuje Wójt Gminy Subkowy.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością ŚDS sprawuje Wojewoda Pomorski.

Rozdział 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18.

W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Statutu stosuje się przepisy wymienione w § 2 pkt 1-5.