Akty tematycznie:

Gospodarka komunalna, czystość i porządek
Ilość aktów: 27
Wejście w życie 
Miejsce pub. 
Tytuł 
Metryka 
26-02-2019Pomor.2019.770zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
26-02-2019Pomor.2019.741w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
28-01-2019Pomor.2019.238w/s „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Subkowy”
08-06-2018Pomor.2018.2183w/s "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy"
11-06-2018Pomor.2018.2222w/s określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Pomor.2018.3452do Porozumienia Międzygminnego Nr RK.Ś7610-2/10 z dnia 25.11.2010 r. zawarty w dniu 12.03. 2018 r. w Tczewie
07-04-2017Pomor.2017.1030w/s określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Subkowy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
03-08-2016Pomor.2016.2588w/s sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
03-08-2016Pomor.2016.2586w/s przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy
20-06-2016Pomor.2016.2097w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
07-05-2015Pomor.2015.1746zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
01-05-2015Pomor.2015.1412zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
08-05-2015Pomor.2015.1411w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Subkowy
05-12-2014Pomor.2014.4004w/s określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
29-10-2014Pomor.2014.3408w/s utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
01-06-2014Pomor.2014.1607zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
01-02-2014Pomor.2014.53w/s zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
07-08-2013Pomor.2013.2970w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Pdf

07-08-2013Pomor.2013.2971w/s zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia

PdfPdf

14-03-2013Pomor.2013.1138w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Subkowy

PdfPdf

01-07-2013Pomor.2013.1137w/s określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pdf

01-07-2003Pomor.2013.1136w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Pdf

01-07-2013Pomor.2013.1139w/s określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Pdf

23-01-2013Pomor.2013.147w/s przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy

PdfPdf

07-02-2007Pomor.2007.14.404zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Subkowy

Pdf

08-06-2006Pomor.2006.55.1147w/s uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Subkowy

PdfPdfPdf

18-12-2005Pomor.2005.128.2639w/s uchwalenia planu gospodarki odpadami dla Gminy Subkowy

PdfPdfPdf