zwiń
Pomor.2015.1412 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustal... Wersja od: 01.05.2015

UCHWAŁA Nr VI/35/15

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 26 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 6i ust. 1 pkt 1 oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zm.: z 2015 r. poz. 87) po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr XXI/191/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1136) zmienionej uchwałą nr XXXII/285/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 27 marca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1607) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§2. Ustala się stawki opłaty, o której mowa §1 w wysokości:

1) 14 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) 25 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (zmieszany)."

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski