zwiń
Pomor.2016.2588 w/s sposobu i zakresu świadczenia usług w z... Wersja od: 03.08.2016

UCHWAŁA Nr XVIII/115/16

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego i w Tczewie i Komisji ochrony środowiska i rolnictwa, Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. Odpady komunalne z wyjątkiem odpadów budowlanych i remontowych, odbiera się:

1) z pojemników i worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy, zwanym dalej "regulaminem";

2) w ramach zbiórki ulicznej określonej w regulaminie;

3) w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subkowach zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie punktu.

§2. W sposób określony w § 2 pkt 1 odbiera się odpady zmieszane oraz odpady zebrane w sposób selektywny, tj. opakowania z tworzyw sztucznych i wielomateriałowych, opakowania ze szkła, odpady biodegradowalne, popiół z palenisk domowych. Odpady segregowane niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie są odpadami zmieszanymi.

§3. W sposób określony w § 2 pkt 2 odbiera się meble, odpady wielkogabarytowe, metal, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte akumulatory, przeterminowane leki, odpady zawierające substancje chemiczne, zużyte opony, zużyte akumulatory, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, detergenty, żywice, zużyte opony, metal.

§4. W sposób określony w § 2 pkt 3, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem referatu komunalnego urzędu gminy terminu przekazania odpadów, odbiera się:

1) opakowania z papieru i tektury, papier i tekturę, opakowania z metali, metal, opakowania z tworzysz sztucznych, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i wielomateriałowe, opakowania ze szkła, szkło, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe;

2) w ilości do 200 kg jednorazowo odpady z betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia. Odpady należy posegregować i dostarczyć w opakowaniach zbiorczych, umożliwiających przenoszenie odpadów.

§5. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) zmieszane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) zbierane selektywnie, tj. opakowania z tworzyw sztucznych i wielomateriałowych oraz opakowania ze szkła nie rzadziej niż raz na miesiąc;

3) odpady biodegradowalne w okresie od 1 maja do 31 października nie rzadziej niż raz na tydzień, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

4) popiół z palenisk domowych w okresie od 1 października do 30 kwietnia nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie oraz jeden raz w okresie od 25 lipca do 7 sierpnia.

§6. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zapewnia się wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, organizuje uliczną zbiórkę odpadów komunalnych oraz prowadzi się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subkowach.

§7. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub usług w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy zgłaszać w referencie komunalnym urzędu gminy:

1) osobiście;

2) telefonicznie pod numerem: 58 536 85 01, wew. 38;

3) za pomocą poczty elektronicznej na adres: smieci@subkowy.pl.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko zgłaszającego;

2) opis zdarzenia;

3) adres do korespondencji, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

§8. Traci moc uchwała nr XXXVIII/323/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014 r. poz. 4004).

§9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski