zwiń
Pomor.2016.2586 w/s przyjęcia regulaminu utrzymania czystoś... Wersja od: 03.08.2016

UCHWAŁA Nr XVIII/114/16

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości o porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie i Komisji ochrony środowiska i rolnictwa, Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała nr XXXVIII/320/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 24 października 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu trzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 poz. 3964).

§3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski