zwiń
Pomor.2016.2097 w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszcza... Wersja od: 20.06.2016

UCHWAŁA Nr XVII/104/16

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Komisji budżetu i mienia komunalnego - Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca.

§2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania na rachunek bankowy gminy albo gotówką w drodze inkasa.

§3. Traci moc Uchwała nr XXI/192/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj.Pom. z 2013 r. poz. 1137).

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski