zwiń
Pomor.2018.2183 w/s "Regulaminu utrzymania czystości i porz... Wersja od: 08.06.2018

UCHWAŁA Nr XXXVIII/272/18

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy"

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056 i 2422) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała nr XVIII/114/16 Rady Gminy Subkowy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016 r. poz. 2586).

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskieg..

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Mirosław Rudnik

Uzasadnienie

Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku jest spowodowana rozszerzeniem zbiórki selektywnej o makulaturę i zmianą w częstotliwości odbioru niektórych odpadów oraz dostosowaniem treści do zapisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Równocześnie wprowadzono nowe zapisy dotyczące utrzymania zwierząt.