zwiń
Pomor.2015.1746 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu S... Wersja od: 2015-05-07

UCHWAŁA Nr VII/44/2015

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 7 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399, zm.: z 2015 poz. 87) po zasięgnięciu opinii Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa uchwala się, co następuje:

§1. Załącznik do uchwały nr XXXVII/318/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 3408) otrzymuje treść zgodną z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Mirosław Rudnik

ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/44/2015

Rady Gminy Subkowy

z dnia 7 maja 2015 r.

Regulamin

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

§1. Zasady wprowadzające Zasady wprowadzające

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK.

2. PSZOK zlokalizowany jest w Subkowach przy ulicy Sportowej 1a.

§2. Zasady ogólne Zasady ogólne

1. Przyjęcie odpadów dokonuje wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Subkowy.

2. Przyjęcie dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich składu, zabezpieczenia i czystości.

3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne, wytwarzane na terenie Gminy Subkowy, dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości, współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i stosowania się do poleceń pracownika punktu.

§3. Zasady szczegółowe Zasady szczegółowe

1. Odpady do PSZOK można przekazać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Subkowy po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem urzędu terminu przekazania odpadów.

2. Uzgodnienie terminu, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić telefonicznie (nr 58 5368501, wew. 38), poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: smieci@subkowy.pl) lub osobiście (Urząd Gminy Subkowy, pokój nr 11).

3. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

1) opakowania z papieru i tektury;

2) papier i tektura;

3) opakowania z metali;

4) metal;

5) opakowanie z tworzyw sztucznych;

6) opakowania wielomateriałowe;

7) tworzywa sztuczne i wielomateriałowe;

8) opakowania ze szkła;

9) szkło;

10) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice;

11) detergenty;

12) zużyte opony;

13) odpady wielkogabarytowe;

14) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

15) gruz ceglany;

16) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, opadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia.

4. PSZOK przyjmuje odpady posegregowane na poszczególne rodzaje wymienione w ust. 3, niezmieszane z innymi odpadami i oczyszczone.

5. Odpady wielkogabarytowe nie mogą zawierać innych opadów.

6. Odpady wymienione w ust. 3 pkt 10–11 PSZOK przyjmuje wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.

7. Odpady budowlane i remontowe PSZOK przyjmuje wyłącznie w opakowaniach lub pojemnikach zbiorczych zapobiegające zabrudzeniu terenu PSZOK-u.

8. Odpady inne, niż wymienione w ust. 3 pkt 12–13 PSZOK przyjmuje wyłącznie w opakowaniach zbiorczych, w szczególności w workach foliowych.

9. Odpady budowlane i remontowe przyjmowane są w sposób limitowany – do 200 kg jednorazowo.

10. PSZOK nie przyjmuje odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe, przy czym za takie uznawane są ilości przekraczające o 100% średnie wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych, określone w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa pomorskiego.

11. PSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów:

1) odpady zawierające azbest, smołę, papę i inne substancje niebezpieczne;

2) szkło zbrojone i hartowane;

3) części samochodowe;

4) zmieszane odpady komunalne;

5) odpady biodegradowalne;

6) sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7) padłe zwierzęta;

8) inne niż niewymienione w ust. 3.

12. PSZOK nie przyjmuje również odpadów, których nie można zidentyfikować oraz niespełniające zasad określonych w ust. 4–10.

13. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-u wystawia dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym druku oraz dokonuje wpisu na karcie ewidencji PSZOK.

§4. Zasady końcowe Zasady końcowe

Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik Urzędu Gminy Subkowy w sposób określony w § 3 ust. 2.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Mirosław Rudnik