zwiń
Pomor.2014.4004 w/s określenia szczegółowego sposobu i zakr... Wersja od: 2014-12-05

UCHWAŁA Nr XXXVIII/323/14

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593) po zasięgnięciu opinii Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa uchwala się, co następuje:

§1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.

§2. 1. Odpady odbiera się w każdej ilości, tj.:

1) odpady komunalne zmieszane;

2) odpady zebrane w sposób selektywny, tj.: szkło, plastik, bioodpady (w tym odpady zielone), popiół;

3) meble, odpady wielkogabarytowe, metal, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte akumulatory, przeterminowane leki, odpady zawierające substancje chemiczne, zużyte opony papier i tekturę zebrane w sposób selektywny.

2. Odpady, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2 gromadzi się w pojemnikach lub workach określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy, zwanym dalej regulaminem.

3. Odpady, o których mowa w ust.1 pkt 3 zbiera się selektywnie i przekazuje w sposób określony w regulaminie.

4. Odpady segregowane niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie są odpadami zmieszanymi.

§3. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) zmieszane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) zbierane selektywnie, tj.: plastik, szkło nie rzadziej niż raz na miesiąc;

3) bioodpady (w tym odpady zielone) w okresie od 1 maja do 31 października nie rzadziej niż raz na tydzień, a w pozostającym okresie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

4) popiół w okresie od 1 października do 30 kwietnia nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

§4. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina Subkowy zapewnia wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, organizuje uliczną zbiórkę odpadów oraz prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§5. Traci moc uchwała nr XXI/194/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2013 r. poz. 1139 i 4189);

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

W związku z obowiązywaniem od 1 marca 2015 roku nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Subkowy, rozszerzeniem zbiórki odpadów o selektywną zbiórkę popiołu oraz zbieraniem w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych papieru i tektury następuje konieczność aktualizacji uchwały nr XXI/194/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.