zwiń
Pomor.2017.1030 w/s określenia przystanków komunikacyjnych... Wersja od: 2017-04-07

UCHWAŁA Nr XXV/157/17

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Subkowy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867,1920 i 1954) - po zasięgnięciu opinii Komisji ochrony środowiska i rolnictwa - Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:

§1. Określa się przystanki komunikacyjne udostępnione operatorom i przewoźnikom na terenie gminy Subkowy, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Subkowy udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników, określone są w regulaminie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Traci moc uchwała nr XXX/267/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Subkowy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014 r. poz. 54).

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Wykaz przystanków komunikacyjnych

Wykaz przystanków komunikacyjnych

na terenie gminy Subkowy

Lp. Miejscowość Lokalizacja
1. Waćmierz skrzyżowanie ul. Kasztanowej z ul. Zduńską
2. Waćmierz skrzyżowanie ul. Kasztanowej z ul. Topolową
3. Radostowo ul. Pielgrzymów 10 (przy świetlicy wiejskiej)
4. Radostowo ul. Pielgrzymów 1
5. Radostowo skrzyżowanie ul. Pielgrzymów z ul. Polną
6. Radostowo ul. Pielgrzymów 21 i 23
7. Radostowo ul. Dworcowa 12
8. Brzuśce ul. Milenijna 21
9. Brzuśce ul. Milenijna skrzyżowanie z ul. Stawową
10. Brzuśce ul. Topolowa 1
11. Wielgłowy ul. Pelplińska przy stanicy "Uroczysko"
12. Wielgłowy skrzyżowanie ul. Pelplińskiej z ul. Parkową
13. Wielgłowy skrzyżowanie ul. Pelplińskiej z ul. Leśną
14. Wielgłowy skrzyżowanie ul. Pelplińskiej z ul. Gdańską ( dr. krajowa nr 91)
15. Wielgłowy dr. kraj. nr 91 w km 47+600 L
16. Wielgłowy dr. kraj. nr 91 w km 47+820 P
17. Wielgłowy dr. kraj. nr 91 w km 48+590 P
18. Wielgłowy dr. kraj. nr 91 w km 48+710 L
19. Gorzędziej ul. Ks. Zygmunta Hundsdorfa (przy świetlicy wiejskiej)
20. Gorzędziej ul. Tczewska 8
21. Gorzędziej ul. Tczewska 10
22. Mała Słońca ul. Tczewska 15
23. Mała Słońca ul. Tczewska ( przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego)
24. Mała Słońca ul. Długa (przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego)
25. Mała Słońca skrzyżowanie ul. Długa z ul. Zieloną
26 Mała Słońca ul. Długa 13
27. Rybaki ul. Kociewska 9
28. Rybaki ul. Kociewska 26
29. Mały Garc ul. Pelplińska ( przy placu zabaw)
30. Mały Garc ul. Szkolna 1
31. Wielka Słońca ul. Jasna 1
32. Wielka Słońca ul. Główna 4
33. Wielka Słonca ul. Główna 21
34. Narkowy ul. Tczewska 1
35. Narkowy skrzyżowanie ul. Tczewskiej z ul. Jana Pawła II
36. Narkowy ul. Tczewska 11
37. Subkowy ul. Słoneczna 3
38. Subkowy ul. Słoneczna 9
39. Subkowy ul. Józefa Wybickiego 3
40. Subkowy ul. Józefa Wybickiego 19
41 Subkowy ul. Józefa Wybickiego 57
42. Subkowy ul. Józefa Wybickiego 71
43. Subkowy ul. Józefa Wybickiego 73
44. Subkowy ul. Józefa Wybickiego 79
45. Subkowy dr. kraj. nr 91 w km 51+200 L
46. Subkowy dr. kraj. nr 91 w km 51+430 P
47. Subkowy dr. kraj. nr 91 w km 53+250 L
48. Subkowy dr. kraj. nr 91 w km 53+280 P
49. Subkowy dr. kraj. nr 91 w km 54+030 L
50. Subkowy dr. kraj. nr 91 w km 54+110 P
51. Subkowy ul. Dworcowa 24
52. Subkowy ul. Spółdzielcza 11
53. Subkowy krzyżowanie ul. Cichej z ul. Pogodną
54. Subkowy Skrzyżowanie drogi pow. nr 2810G z ul. Cichą

Regulamin

korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym

jest gmina Subkowy

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Subkowy

2. Do korzystania z przystanków komunikacyjnych uprawnieni są przewoźnicy i operatorzy prowadzący działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.

3. Warunkiem korzystania z przystanków przez przewoźników wykonujących regularne przewozy osób jest uzyskanie zgody wydanej przez Wójta.

4. Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać cofnięta w przypadku stwierdzenia:

1) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innego przewoźnika;

2) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób;

3) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

5. Przystanki komunikacyjne będą udostępnione przewoźnikom na wniosek, do którego należy dołączyć:

1) proponowany rozkład jazdy, uwzględniający godziny odjazdów z poszczególnych przystanków;

2) schemat połączeń z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie gminy.

6. Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1) przewoźnicy mogą korzystać z przystanków komunikacyjnych w celu umożliwienia wsiadania i wysiadania pasażerom;

2) postój na przystankach możliwy jest w czasie koniecznym do obsługi pasażerów;

dopuszcza się możliwość dłuższego postoju tylko w przypadku wynikającym z rozkładu jazdy;

3) na przystankach dopuszcza się zatrzymanie jednocześnie więcej niż jednego pojazdu, tylko wówczas jeżeli warunki techniczne na to pozwalają;

4) pojazdy powinny zatrzymywać się na przystanku w obrębie zatoki przystankowej a w przypadku jej braku na wysokości znaku oznaczającego przystanek;

5) przewoźnicy obowiązani są do korzystania z przystanków w sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom drogi, osobom korzystającym z przystanku komunikacyjnego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;

6) przewoźnicy zobowiązani są do korzystania z przystanków zgodnie z rozkładem jazdy;

7) przewoźnik umieszcza informację dotyczącą rozkładu jazdy na każdym przystanku komunikacyjnym;

8) przewoźnik zobowiązany jest poinformować Wójta o zamiarze zmiany rozkładu jazdy oraz uzyskać na nią zgodę;

9) do przewoźnika należny uzupełnienie lub wymiana rozkładów jazdy;

10) zamiar umieszczenia na przystanku innych informacji dla pasażerów należy uzgodnić z Wójtem.

7. Właściciel lub zarządzający przystankami komunikacyjnymi może odmówić zgody na korzystanie z przystanku jeżeli:

1) spowoduje to ograniczenie jego przepustowości;

2) stworzy zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uzasadnienie

Uchwała określa przystanki komunikacyjne na terenie gminy Subkowy oraz reguluje zasady i warunki korzystania z nich.

W stosunku do uchwały nr XXX/267/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Subkowy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, wprowadza się nowe przystanki, które zostały ujęte w załączniku nr 1 w pozycjach 9, 10, 19, 25, 26, 32, 33, 37, 51-54 wykazu.

W Regulaminie korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Subkowy stanowiący załącznik nr 2. wprowadza się konieczność uzyskania zgody Wójta na korzystanie z przystanków.

W związku z powyższym proponuje się podjąć niniejszą uchwałę.