zwiń
Pomor.2014.1607 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustal... Wersja od: 2014-06-01

UCHWAŁA Nr XXXII/285/14

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust 3 oraz art. 6 i pkt 1 oraz art. 6 j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391, 951) po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXI/191/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1136) ust. 2 § 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w § 1 w wysokości 11 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny".

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski