zwiń
Pomor.2014.53 w/s zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opł... Wersja od: 2014-02-01

UCHWAŁA Nr XXX/268/13

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały o zarządzeniu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia

Na podstawie art 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 1399) po uzyskaniu opinii Komisji budżetu i mienia komunalnego - Rada Gminy uchwala, co następuje :

§1. W uchwale Nr XXV/216/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia (Dz.Urz.Woj.Pom. z 213 r. poz. 2971) § 3 otrzymuje brzmienie: " § 3 Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7 % opłaty pobranej i wpłaconej we właściwym terminie na rzecz budżetu gminy".

§2. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życiez dniem 1 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski