zwiń
Pomor.2019.770 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu S... Wersja od: 26.02.2019

UCHWAŁA Nr III/29/19

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 22 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz. 1454 i 1629) uchwala się, co następuje:

§1. Załącznik do uchwały nr XXXVII/318/14 Rady Gminy Subkowy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 3408 i z 2015 r. poz. 1746) otrzymuje treść zgodną z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała wprowadza zmianę w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Subkowach i trybie pracy PSZOK-u poprzez zmianę godzin otwarcia - w miejsce dotychczasowej zasady, że odpady można oddać w godzinach pracy Urzędu Gminy w Subkowach, po uzgodnieniu tego z pracownikiem urzędu, wprowadza się stałe godziny otwarcia PSZOK-u z dyżurem wyznaczonego pracownika.

Zmiana ta jest podyktowana lepszą organizacją pracy. Odpady do PSZOK przekazuje niewielu mieszkańców, ale głównie robią to w godzinach porannych lub popołudniowych, często też chcą przekazać je w tym samym dniu, czyli dzwonią z niewielkim wyprzedzeniem. W związku z tym wprowadza się stałe godziny pracy, co ułatwi przekazywanie odpadów.