zwiń
Pomor.2018.2222 w/s określenia szczegółowego sposobu i zakr... Wersja od: 11.06.2018

UCHWAŁA Nr XXXVIII/271/18

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056 i 2422) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowanae odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.

§2. 1. Odpady odbiera się w każdej ilości, tj.:

1) odpady komunalne zmieszane;

2) odpady zbierane selektywnie:

a) opakowania ze szkła,

b) opakowania z tworzyw sztucznych, metali i wielomateriałowe,

c) papier i tekturę,

d) popiół z palenisk domowych,

e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem biodpadów;

3) pozostałe odpady zbierane selektywnie, tj.: opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, baterie, leki.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 gromadzi się w pojemnikach lub workach określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy, zwanym dalej "regulaminem".

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 3 zbiera się selektywnie i przekazuje w sposób określony w regulaminie.

4. Odpady zbieranie niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie są odpadami zmieszanymi.

§3. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów, tj.:

1) komunalnych zmieszanych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) zbieranych selektywnie:

a) opakowania ze szkła - nie rzadziej niż raz na kwartał,

b) opakowania z tworzyw sztucznych, metali i wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

c) papier i tekturę - nie rzadziej niż raz na kwartał,

d) popiół z palenisk domowych - w okresie od 1 października do 30 kwietnia nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie oraz nie rzadziej niż raz w okresach od:

- 1 maja do 30 czerwca,

- 1 lipca do 31 lipca,

- 1 sierpnia do 30 września,

e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem biodpadów - w okresie od 1 maja do 31 października nie rzadziej niż raz na tydzień, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§4. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina Subkowy zapewnia wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym, organizuje odbiór odpadów w ramach tzw. zbiórki ulicznej oraz prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

§5. Traci moc uchwała nr XVIII/115/16 Rady Gminy Subkowy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2016 r. poz. 2588).

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Mirosław Rudnik

Uzasadnienie

Przyjęcie nowej uchwały o szczegółowym sposobie i zakresie świadczenia usług z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi jest spowodowana rozszerzeniem zbiórki selektywnej o makulaturę i zmianą w częstotliwości odbioru niektórych odpadów oraz dostosowaniem treści do zapisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Szczegółowe zasady gospodarowania odpadami są zapisane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Subkowy.