zwiń
Pomor.2015.1411 w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości... Wersja od: 2015-05-08

UCHWAŁA Nr VI/36/15

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Subkowy

Na podstawie art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zm.: z 2015 r. poz. 87) po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego uchwala się, co następuje:

§1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Subkowy, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Subkowy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie .doc, .odt, .pdf, xml.;

2) deklaracja jest przesyłana z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) za pomocą protokołu komunikacyjnego WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL);

3) deklaracja jest opatrywana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z póżn. zm,) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§3. Traci moc uchwała Nr XXI/193/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Subkowy (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1138).

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski