zwiń
Pomor.2019.238 w/s „Regulaminu dostarczania wody i odprowa... Wersja od: 28.01.2019

UCHWAŁA Nr II/18/18

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Subkowy”

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i 1629) uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Subkowy”, stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/217/06 Rady Gminy Subkowy z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Subkowy (Dz. Urz. Woj.Pom. z 2006 r. Nr 55, poz. 1147).

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

"Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Subkowy"

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz Odbiorców usług na terenie gminy Subkowy.

§2. Użyte w uchwale skróty oznaczają:

1) „ustawa” - ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i 1629).

2) „Przedsiębiorstwo” - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Rozdział 2

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§3. Przedsiębiorstwo na podstawie zawartej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:

1) dostarcza Odbiorcy usług wodę:

a) przeznaczona do spożycia przez ludzi w ilości co najmniej 0,3m³ na dobę i nie większej niż 0,6 MPa (6 barów),

b) o normatywnej jakości odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy,

c) w ilości określonej umową,

2) przyjmuje od Odbiorcy usług do sieci kanalizacyjnej ścieki o stanie i składzie zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ustawy w ilości co najmniej 0,3 m³ na dobę.

§4. 1. Przedsiębiorstwo prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i  przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

2. Przedsiębiorstwo informuje konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy.

§5. 1. Przedsiębiorstwo zapewnia prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w tym dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw.

2. Przedsiębiorstwo zapewnia niezawodne działanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych znajdujących się w jego eksploatacji.

Rozdział 3

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§6. 1. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków powinien zawierać:

1) imię i nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON, NIP (w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą) oraz adres wnioskodawcy;

2) rodzaj umowy ( zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków);

3) wskazanie nieruchomości, której dotyczy wniosek;

4) oświadczenie wnioskodawcy o przyłączeniu nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

5) wskazanie na jakie cele będzie wykorzystywana dostarczona woda;

6) rodzaj odprowadzanych ścieków (przemysłowe, komunalne);

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy w celu zawarcia umowy.

2. Przedsiębiorstwo  przedkłada wnioskodawcy projekt umowy niezwłocznie, nie później niż w  terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy.

3. Umowa z Odbiorcą usług jest zawierana w siedzibie Przedsiębiorstwa.

§7. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, chyba że:

1) tytuł prawny do nieruchomości przyłączonej do sieci został ustanowiony na czas określony;

2) umowa na czas określony dotyczy obiektu w budowie - do czasu stwierdzenia prawidłowości wykonania oraz zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia i projektem technicznym wykonanych przyłączy potwierdzonych protokołem odbioru końcowego;

3) wnioskodawca złoży wniosek o zawarcie umowy na czas określony.

§8. 1. Wszelkie zmiany faktyczne i prawne skutkujące zmianą treści umowy Odbiorca usług zgłasza w Przedsiębiorstwie w ciągu 7 dni.

2. Nie wymaga zmiany umowy zastosowanie przez Przedsiębiorstwo nowej taryfy lub grupy taryfowej.

3. Zmiana okresu rozliczeniowego stanowi zmianę umowy.

4. Przedsiębiorstwo może zmienić okres rozliczeniowy w szczególności w przypadku, jeśli Odbiorca usług dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego nie uiścił terminowo należności.

5. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy usług, Przedsiębiorstwo zawiera nową umowę z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych.

Rozdział 4

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§9. 1. Ilość pobranej wody ustala się na podstawie:

1) wskazań wodomierza głównego;

2) wskazania wodomierzy w lokalach lub przy punktach czerpalnych w  budynkach wielolokalowych;

3) przeciętnych norm zużycia wody;

4) oszacowania wysokości średniego poboru wody z trzech okresów rozliczeniowych w  przypadku braku odczytu wodomierza głównego z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy usług.

2. Przedsiębiorstwo dokonuje demontażu własnych wodomierzy w celu wymiany, naprawy, legalizacji, wykonania przeglądów technicznych oraz zmiany średnicy wodomierza w  przypadkach uzasadnionych wielkością poboru wody.

3. Jeśli Przedsiębiorstwo dopuściło rozliczanie na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, Odbiorca usług jest obowiązany do powiadomienia w ciągu 7 dni o wszelkich zmianach skutkujących koniecznością zmiany rozliczeń, w szczególności: ilości osób zamieszkujących lub przebywających na nieruchomości, zwiększenia hodowli, upraw i produkcji.

§10. 1. Odczyt wodomierzy: głównego, dodatkowego, lokalowego, w punkcie czerpalnym na ujęciu własnym wody lub urządzenia pomiarowego następuje w umownych okresach rozliczeniowych.

2. Odczytu osobistego lub zdalnego dokonuje osoba reprezentująca Przedsiębiorstwo.

3. Przedsiębiorstwo może dopuścić, z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy usług i nie częściej niż raz do roku, podanie odczytu przez Odbiorcę usług.

4. W dniu zmiany taryfy Przedsiębiorstwo nie dokonuje dodatkowych odczytów wodomierzy. Ilość pobranej wody w  okresie obowiązywania taryfy przed zmianą oraz ilość pobranej wody w  okresie obowiązywania zmienionej taryfy, ustala się na podstawie średniodobowego zużycia wody w  okresie rozliczeniowym, w  którym nastąpiła zmiana taryfy.

§11. 1. Przedsiębiorstwo może zainstalować na własny koszt, za zgodą Odbiorcy usług, wodomierz przedpłatowy w sytuacji, kiedy Przedsiębiorstwo jest uprawnione do wstrzymania świadczenia usług.

2. Wodomierz przedpłatowy jest stosowany do czasu uregulowania przez Odbiorcę usług należności powstałych przed jego zainstalowaniem.

§12. W  razie niemożności odczytu wskazań urządzenia pomiarowego przez Przedsiębiorstwo z  powodu jego niesprawności, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie oszacowania ilości z trzech okresów rozliczeniowych.

§13. 1. Wodomierz na ujęciu własnym wody służy do prawidłowego określenia ilości ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę usług.

2. Jeżeli Odbiorca usług odprowadzający ścieki oraz  pobierający wodę z  sieci wodociągowej i z  własnych ujęć nie posiada urządzenia pomiarowego, podstawą do ustalania ilości odprowadzonych ścieków jest suma wskazań wodomierza głównego i  wodomierza dla pomiaru ilości wody pobieranej z  własnego ujęcia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Odbiorca usług umożliwia Przedsiębiorstwu zainstalowanie wodomierza na ujęciu własnym wody.

§14. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy usług należnością za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

2. Ustalenia ilości odprowadzonych ścieków w przypadku gdy Odbiorca usług nie posiada urządzenia pomiarowego a pobiera wodę z sieci wodociągowej i własnych ujęć, dokonuje się w oparciu o sumę wskazań wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody pobranej z własnych ujęć.

3. Opłata abonamentowa jest naliczana niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w  okresie rozliczeniowym.

4. Ceny usług wodociągowych lub kanalizacyjnych, które nie są zawarte w taryfie, Przedsiębiorstwo określa w  cenniku usług dostępnym w jego siedzibie i na stronie internetowej.

§15. 1. W przypadku kradzieży wodomierza, zerwania plomb, zawinionej przez Odbiorcę usług niesprawności lub uszkodzenia wodomierza, Odbiorca usług jest zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo: kosztów wodomierza i plomb wodomierzowych wraz z ich montażem, zgodnie z cennikiem usług Przedsiębiorstwa.

2. Odbiorca usług powinien:

1) pobierać wodę tylko w  celach i dla zasilania obiektów określonych w  umowie;

2) pobierać wodę i odprowadzać ścieki tylko dla oznaczonych w umowie obiektów i miejsc przyłączeniowych.

3. W razie nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków, za okres udowodnionego nielegalnego korzystania z usług, Przedsiębiorstwo obciąża sprawcę dwukrotnością cen i stawek opłat za każdą usługę, obliczonych według jednego z poniższych kryteriów:

1) udowodnionej ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków;

2) przeciętnych norm zużycia wody;

3) średniego zużycia wody lub odprowadzonych ścieków sprzed dokonania czynu zabronionego.

Rozdział 5

Warunki przyłączania do sieci

§16. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegająca się o przyłączenie.

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy i adres do korespondencji;

2) adres nieruchomości z podaniem numeru działki, do której ma być zbudowane przyłącze;

3) rodzaj przyłącza (wodociągowe, kanalizacyjne);

4) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych – wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.

3. Przedsiębiorstwo udostępnia zainteresowanym wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami.

4. Do wniosku dołącza się oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do korzystania z  nieruchomości, której wniosek dotyczy.

§17. 1. Warunki przyłączenia zawierają w szczególności:

1) miejsce i  sposób włączenia przyłącza wodociągowego i  kanalizacyjnego do sieci oraz sposób połączenia z  instalacjami wodociągowymi i  kanalizacyjnymi nieruchomości;

2) parametry techniczne przyłącza wodociągowego i  kanalizacyjnego;

3) ciśnienie i  ilość wody wymagane dla zaopatrzenia w  wodę nieruchomości;

4) ilość, rodzaj i  jakość odprowadzanych ścieków;

5) dane szczegółowe dotyczące: średnicy i  miejsca lokalizacji wodomierza głównego wraz z  zaworami, wodomierzy przy punktach czerpalnych i  wodomierzy dodatkowych, parametrów i  miejsca lokalizacji urządzenia pomiarowego i  parametrów innych urządzeń technicznych wynikających z  dokumentacji projektowej;

6) termin ich ważności, nie krótszy niż dwa lata.

2. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku i załączników.

§18. 1. Na podstawie warunków przyłączenia podmiot przyłączany opracowuje projekt techniczny przyłącza.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z Przedsiębiorstwem, które zajmuje pisemne stanowisko w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jego złożenia.

3. Projekt techniczny przyłącza zawiera:

1) część tekstową – opis techniczny, w tym obliczenia dotyczące średnicy przyłącza, doboru wodomierza, sposobu odprowadzenia wód deszczowych z nieruchomości;

2) część rysunkową zawierającą: plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej, profile przyłączy, sieci, schemat węzła wodomierzowego z lokalizacją zaworu antyskażeniowego;

3) kserokopię uprawnień projektowych;

4) oświadczenie o prawie dysponowania terenem na cele budowy, w razie usytuowania przyłączy poza nieruchomością podmiotu przyłączanego.

4. Pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę zgłoszenia budowy przyłącza w Starostwie Powiatowym w Tczewie.

§19. 1. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci w terminie 14 dni wnioskodawca otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Przedsiębiorstwo na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie (inwestor), może określić odrębne techniczne warunki budowy sieci i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, stanowiące podstawę do zawarcia pisemnej umowy o przyłączenie do sieci (umowa przyłączeniowa).

3. Umowa przyłączeniowa zawiera w szczególności:

1) określenie zakresu i terminu robót niezbędnych do realizacji przyłączenia;

2) sposób uregulowania praw do gruntu, na którym zostanie zlokalizowana sieć;

3) granicę własności i miejsce rozgraniczenia eksploatacji sieci;

4) zasady i termin ewentualnego przejęcia przez gminę sieci wybudowanych przez inwestora ze środków własnych (przeniesienie własności, ustanowienie praw obligacyjnych).

4. Włączenie do sieci instalacji wybudowanej przez Inwestora odbywa się na koszt Przedsiębiorstwa.

Rozdział 6

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§20. 1. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych wyznaczają realizowane przez Przedsiębiorstwo wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych uchwalane przez radę gminy.

2. Dostęp do usług Przedsiębiorstwa wyznaczają także techniczne możliwości istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych: ich stan techniczny, przepustowość, zdolność produkcyjna i lokalizacja nieruchomości.

3. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci mogą uzyskać informacje o dostępności usług w Przedsiębiorstwie lub Urzędzie Gminy w Subkowach, które udostępniają do wglądu mapy i dokumentację techniczną istniejących sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej oraz plany rozbudowy tych sieci.

§21. 1. Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w konkretnym przypadku wyznaczają:

1) warunki przyłączenia;

2) umowa o przyłączenie;

3) informacja o niewiążącym charakterze udzielana przez Przedsiębiorstwo osobom zainteresowanym nabyciem nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

2. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym lub kanalizacyjnym.

3. Nie dopuszcza się lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach wodociągowych w pasie o szerokości 3 m oraz  na sieciach kanalizacyjnych w pasie o szerokości 5 m, chyba że Przedsiębiorstwo wyda zgodę na odstępstwo.

4. Odbiorca usług zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się zestaw wodomierza głównego, przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

Rozdział 7

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

odbioru wykonanego przyłącza

§22. 1. Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu, który polega na sprawdzeniu przez Przedsiębiorstwo zgodności wykonania przyłącza z  dokumentacją projektową i  warunkami przyłączenia, w tym kontroli:

1) ułożenia rur w  otwartym wykopie, pod rygorem odkrycia wykonanego przyłącza przez podmiot przyłączany bądź pokrycia kosztu inspekcji TV przyłącza kanalizacyjnego;

2) funkcjonowania zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym w  budynku lub w  studni wodomierzowej;

3) wykonania studni wodomierzowej na przyłączu wodociągowym;

4) wykonania studni kanalizacyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.

2. Protokół odbioru przyłącza stanowi potwierdzenie prawidłowości jego wykonania.

3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane: bez uzyskania jego zgody, niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi lub niniejszym regulaminem.

4. Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej lub włączenie odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej, dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo niezwłocznie po dokonaniu odbioru technicznego przyłącza oraz zawarciu umowy.

Rozdział 8

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 23.1. Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców usług o:

1) planowanych przerwach lub ograniczeniach w  dostawie wody;

2) stopniu przewidywanego obniżenia jakości wody;

3) przewidywanych zakłóceniach odbioru ścieków w  sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na  dwa dni przed  planowanym terminem.

2. W razie przerwy w  dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo udostępnia zastępczy punkt poboru wody i  informuje Odbiorców usług o  możliwości korzystania z  tego punktu.

3. W nagłych przypadkach niedotrzymania ciągłości usług i  odpowiednich parametrów dostarczanej wody i  wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, Przedsiębiorstwo informuje niezwłocznie Odbiorców usług o  rodzaju zakłóceń i  przewidywanym czasie ich trwania. Przepis ust. 2 stosuje  się odpowiednio.

Rozdział 9

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§24. Odbiorca usług ma prawo do:

1) uzyskiwania od Przedsiębiorstwa wszelkich informacji dotyczących realizowanych przez Przedsiębiorstwo usług;

2) wyjaśnienia treści: umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, warunków przyłączenia, umowy o przyłączenie i innych wiążących Odbiorcę usług dokumentów;

3) informacji o przewidywanych zakłóceniach w realizacji usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

§25. 1. Odbiorca usług ma prawo do zgłaszania reklamacji, dotyczących w szczególności:

1) ilości i jakości świadczonych usług;

2) wysokości opłat za usługi;

3) funkcjonowania przyrządów pomiarowych (opomiarowania) niezależnie od ich własności.

2. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej.

3. Reklamacja dotycząca naruszenia jakości, ciągłości dostaw i ciśnienia wody powinna być dokonana niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia w celu dokonania sprawdzenia przez Przedsiębiorstwo. Inne reklamacje Odbiorca usług może zgłaszać w terminie 21 od daty otrzymania faktury lub zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

4. Reklamacja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko lub firmę Odbiorcy usług oraz jego adres zamieszkania bądź siedziby;

2) opis przedmiotu reklamacji;

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

4) numer i datę umowy, jeśli Odbiorca usług posiada więcej, niż jedną umowę;

5) podpis Odbiorcy usług.

5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni roboczych od daty jej wniesienia. Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni.

6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości należącej do Odbiorcy usług, Odbiorca usług udostępnia nieruchomość osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo. Zaniechanie tego obowiązku wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji.

7. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Możliwe jest także udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną, faxem lub w inny sposób, o ile Odbiorca usług wskaże taką formę.

8. Odmowa uwzględnienia reklamacji przez Przedsiębiorstwo w całości lub w części wymaga sporządzenia uzasadnienia.

9. Jeśli reklamacja dotyczy parametrów wody, ich sprawdzenie następuje na przyłączu wodociągowym lub na najbliższym odcinku sieci wodociągowej w miejscu technicznie dostępnym.

§26. 1. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo obniżenia parametrów dostarczanej wody z przyczyn, za które odpowiada Przedsiębiorstwo, uwzględnienie reklamacji następuje w formie udzielenia Odbiorcy usług bonifikaty w wysokości określonej w umowie.

2. Bonifikata przysługuje za okres dostarczania wody o obniżonych parametrach.

3. Bonifikata jest udzielana w przypadku, gdy obniżenie parametrów wody zostanie potwierdzone badaniem.

4. W przypadkach uzasadnionych masowością zjawiska, Przedsiębiorstwo może udzielić bonifikaty bez konieczności przeprowadzenia badań potwierdzających obniżenie parametrów wody u poszczególnych Odbiorców usług.

§27. Przedsiębiorstwo udziela informacji Odbiorcy usług w sprawach innych niż reklamacje, w szczególności w sprawach zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków, w terminach:

1) w przypadku zapytań otrzymanych telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną - bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze;

2) w przypadku wystąpienia na piśmie - w terminie 14 dni w formie pisemnej, chyba że Odbiorca usług wnosi o udzielenie informacji w innej formie.

§28. 1. Informacje podane przez Odbiorcę usług w umowie, dotyczące w szczególności: adresu siedziby lub miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wiążą strony do czasu pisemnego zawiadomienia o ich zmianie przez Odbiorcę usług.

2. Odbiorca usług ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zaniedbania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w szczególności pisma kierowane do Odbiorcy usług na dotychczasowy adres dwukrotnie i przez niego nie odebrane, pozostawia się w aktach Przedsiębiorstwa ze skutkiem ich doręczenia.

§29. 1. W przypadku opóźnienia z wpłatą należności, Przedsiębiorstwo wystawia upomnienie, którego koszty obciążają Odbiorcę usług.

2. Upomnienie może zostać wysłane Odbiorcy usług nie częściej, niż raz w miesiącu.

§30. 1. Kontrolę i czynności dokonywane na podstawie art. 7 ustawy przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących u Odbiorcy usług, w sposób nie zakłócający pracy, z zastrzeżeniem art. 10 pkt 3 ustawy.

2. Kontrolę w lokalu mieszkalnym przeprowadza się w godzinach od 7:00 do 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Rozdział 10

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§31. 1. Punktami przeznaczonymi do poboru wody na cele gaśnicze z sieci wodociągowej są hydranty przeciwpożarowe lub  inne miejsca uzgodnione z Przedsiębiorstwem.

2. Jednostki straży pożarnej gaszące pożar i dokonujące poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci Przedsiębiorstwa zobowiązane są do:

1) powiadamiania Przedsiębiorstwa o miejscach pożarów, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń, nie później niż do godz. 15:00 dnia następującego po dniu zaistnienia pożaru;

2) przekazywania Przedsiębiorstwu danych o ilości wody pobranej z sieci do gaszenia pożaru.

3. Umowa na pobór wody na cele przeciwpożarowe i inne cele wymienione w art. 22 ustawy, zawierana jest przez Przedsiębiorstwo z gminą.

4. Rozliczenia za wodę pobraną na cele wskazane w ust. 3, dokonywane są na podstawie danych ilości zużytej wody otrzymanych od jednostki straży pożarnej oraz taryfy Przedsiębiorstwa.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018, poz. 1152 i 1629) Rada Gminy, na podstawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanego przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Subkowach, przygotowała projekt ww. regulaminu i przekazała go do zaopiniowania organowi regulującemu (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).

Przedłożony projekt regulaminu postanowieniem Nr GD.RET.070/18/P/2018.KR został negatywnie zaopiniowany. W uzasadnieniu zostały określone uwagi do regulaminu, które zostały uwzględnione w przedłożonym regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Zatem stosownie do art. 19 ust. 3 ww. ustawy procedury niezbędne do uchwalenia nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Subkowy zostały wyczerpane.

W konsekwencji Rada Gminy Subkowy podejmuje uchwałę w sprawie nowego regulaminu. Podjęcie takiej uchwały jest konieczne, z uwagi na fakt istotnych zmian w ww. ustawie nakazujących uchwalenie przez rady gmin nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.