zwiń
Pomor.2014.3408 w/s utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki O... Wersja od: 2014-10-29

UCHWAŁA Nr XXXVII/318/14

RADY GMINY SUBKOWY

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm. z 2013 r. poz. 1593) po zasięgnięciu opinii Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa uchwala się, co następuje:

§1. Tworzy się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Subkowy zlokalizowany w Subkowach przy ulicy Sportowej 1a.

§2. Wprowadza się regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski

Regulamin

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Subkowy

§1. Zasady wprowadzająceZasady wprowadzające

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK.

2. PSZOK zlokalizowany jest w Subkowach przy ulicy Sportowej 1a.

§2. Zasady ogólneZasady ogólne

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Urzędu Gminy Subkowy.

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów, ich składu, zabezpieczenia i czystości.

3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne, wytwarzane na terenie gminy Subkowy, dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości, współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i stosowania się do poleceń pracownika Urzędu Gminy Subkowy.

§3. Zasady szczegółoweZasady szczegółowe

1. PSZOK przyjmuje odpady w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 8.00–15.00, z wyjątkiem świąt.

2. Przyjęcie odpadów w innym terminie może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu (numer telefonu 58 5638501).

3. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

1) opakowania z papieru i tektury;

2) papier i tektura;

3) opakowania z metali;

4) metal;

5) opakowania z tworzyw sztucznych;

6) opakowania wielomateriałowe;

7) tworzywa sztuczne i wielomateriałowe;

8) opakowania ze szkła;

9) szkło;

10) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice;

11) detergenty;

12) zużyte opony;

13) odpady wielkogabarytowe;

14) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

15) gruz ceglany;

16) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, opadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia.

4. PSZOK przyjmuje odpady posegregowane na poszczególne rodzaje wymienione w § 3 ust. 3 niezmieszane z innymi odpadami i oczyszczone.

5. Odpady wielkogabarytowe nie mogą zawierać innych opadów.

6. Odpady wymienione w § 3 ust. 3 pkt 10–11 PSZOK przyjmuje wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.

7. Odpady budowlane i remontowe PSZOK przyjmuje wyłącznie w opakowaniach lub pojemnikach zbiorczych.

8. Odpady inne, niż wymienione w § 3 ust. 5–7 PSZOK przyjmuje wyłącznie w opakowaniach zbiorczych, w szczególności w workach foliowych.

9. Odpady budowlane i remontowe przyjmowane są w sposób limitowany – do 200 kg jednorazowo.

10. PSZOK nie przyjmuje odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródał, niż gospodarstwo domowe, przy czym za takie uznawane są ilości przekraczające o 100% średnie wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych, określone w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa pomorskiego.

11. PSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów:

1) odpady zawierające azbest, smołę, papę i inne substancje niebezpieczne;

2) szkło zbrojone i hartowane;

3) części samochodowe;

4) zmieszane odpady komunalne;

5) odpady biodegradowalne;

6) sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7) padłe zwierzęta;

8) inne niż niewymienione w § 3 ust. 3.

12. PSZOK nie przyjmuje również odpadów, których nie można zidentyfikować oraz niespełniających zasad określonych w § 3 pkt 4–10.

13. Przyjmujący odpady pracownik Urzędu Gminy Subkowy wystawia dostarczającemu odpady potwierdzenie przyjęcia odpadu oraz dokonuje wpisu na karcie ewidencji PSZOK.